Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuoja ja innovaatio Euroopan unionissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-01-14T15:22:08Z
dc.date.available 2021-01-14T15:22:08Z
dc.date.issued 2021-01-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34007
dc.title Alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuoja ja innovaatio Euroopan unionissa fi
ethesis.discipline Lääkintä- ja bio-oikeus fi
ethesis.discipline Medical and biolaw en
ethesis.discipline Medicinal- och biorätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8f47a2fe-323d-41a4-b9fa-aab939f7b1fc und
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Haasto, Juuso
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojan sekä alkuperäislääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden välisen kilpailuasetelman vaikutusta alkuperäislääkkeiden innovointiin Euroopan unionissa. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 1. Millainen yksinoikeussuojan taso alkuperäislääkkeillä on tällä hetkellä EU:n alueella ja mistä eri osista tämä yksinoikeussuoja muodostuu? 2. Miten yksinoikeussuoja ja alkuperäislääkevalmistajien tulojen kerryttämismahdollisuudet ennen geneerisen hintakilpailun alkamista ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä EU:ssa? 3. Pitäisikö EU:n tukea lääkealan innovointia nykyistä enemmän sekä kannustaa siihen aktiivisemmin, ja miten tämä tulisi tehdä? Laajahkoa aihetta lähestytään sekä lainopillisesta että oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta. Tarkoituksena on de lege ferenda -argumentein tuoda esille alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojaan sekä alkuperäislääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden välisen kilpailuasetelman sääntelyyn liittyviä epäkohtia, joihin puuttumalla EU:ssa pystyttäisiin aiempaa vahvemmin tukemaan lääkealan innovointia sekä hillitsemään lääkekustannusten nousua. Aihe on ajankohtainen, sillä Euroopan komissio on tänä vuonna käynnistänyt aloitteen uuden EU:n lääkealan strategian kehittämiseksi. Strategian yhtenä tavoitteena on parantaa EU:n lääketeollisuuden innovointitasoa, jonka kehitys on 2000-luvulla jäänyt selkeästi jälkeen Yhdysvalloista. Tutkielmassa päädytään siihen johtopäätökseen, ettei alkuperäislääkkeiden yksinoikeussuojan lakisääteiseen pituuteen ole toistaiseksi syytä puuttua. Suojajärjestelmästä sekä geneerisen hintakilpailun sääntelystä löytyy silti lukuisia mahdollisia kehityskohteita, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi tutkielmassa esitetyn perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että alkuperäislääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden välistä kilpailuasetelmaa välittömästi koskeva EU-sääntely on ollut viime vuosikymmeninä selkeästi geneerisiä lääkevalmistajia suosivaa. fi
dct.subject Euroopan unioni
dct.subject lääkemarkkinat
dct.subject alkuperäislääkkeen yksinoikeussuoja
dct.subject geneerinen hintakilpailu
dct.subject myyntilupa
dct.subject lisäsuojatodistus
dct.subject innovointi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:07d71b37-d401-4cf9-8c4f-10e7bf33bc72
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-11-16 09:14:03:412
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101141198
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none und
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none und

Files in this item

Files Size Format View
Haasto_Juuso_tutkielma_2020.pdf 1.522Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record