Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla

Show full item record

Title: Puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla
Author(s): Sipilä, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, none
Discipline: none
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Puhdas ja laadukas koodi vaikuttaa ohjelmiston ylläpidettävyyteen koko ohjelmiston elinkaaren ajalla. Sitä tulisi tavoitella jo heti ohjelmiston kehitysvaiheessa. Ohjelmistoja kehitetään nykypäivänä nopealla tahdilla, jonka vuoksi on tärkeää, että ne ovat myös helposti ylläpidettäviä. Kun koodi on helposti ylläpidettävää, pystyy sitä lähtökohtaisesti kuka tahansa ohjelmistokehittäjä ylläpitämään. Tutkielmassa suoritettiin kirjallisuuskatsaus puhtaasta ja laadukkaasta koodista. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä on puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla. Tutkielmassa pyrittiin kertomaan miksi puhdas ja laadukas koodi on tärkeää ja miten koodin puhtautta ja laatua voidaan parantaa eri työkaluilla, kuten erilaisilla mittareille, refaktoroinnilla, koodikatselmoinnilla ja yksikkötesteillä. Tutkielmassa suoritettiin myös kyselytutkimus ohjelmistokehittäjille. Kyselytutkimuksella haettiin vastausta siihen, miten puhtaan ja laadukkaan koodin käytännöt toteutuvat työelämässä ohjelmistokehittäjien näkökulmasta. Kyselytutkimukseen vastasi 103 ohjelmistoalan ammattilaista ja vastausten perusteella 82,5 \% vastaajista koki kirjoittavansa aina tai usein puhdasta ja laadukasta koodia. Suurimmat syyt miksi puhdasta ja laadukasta koodia ei pystytä kirjoittamaan olivat vanhan koodipohjan tuomat haasteet ja aikataulupaineet. Koodin kirjoittaminen on hyvin inhimillistä työtä, joten on tärkeää, että ymmärrämme koodia ja sen tarkoitusta. On tärkää, että koodi on yksinkertaista ja huolella kirjoitettua. Kun koodi on puhdasta ja laadukasta, on sitä helpompi lukea ja ymmärtää, ja sitä kautta helpompi ylläpitää.
Clean and high-quality code affects the maintainability of software throughout the software lifecycle. Cleanliness and high-quality should be pursued from the software development phase. Nowadays, the software is developed rapidly, which is why the code must be easy to maintain. When the code is easy to maintain, it can basically be managed by any software developer. The thesis conducted a literature review of clean and high-quality code. The thesis aimed to find out what is clean and high-quality code in the class and function level. The purpose of the thesis was to explain why clean and high-quality code is necessary and how the clean and high-quality code can be improved with different tools such as metrics, refactoring, code review, and unit tests. The thesis also included a survey for software developers. The survey sought an answer to how clean and high-quality code practices are implemented in working life from the perspective of software developers. 103 software professionals responded to the survey. Based on the responses, 82,5 \% of respondents felt that they always or usually write clean and high-quality code. The main reasons why clean and high-quality code cannot be written were the challenges of the old codebase and schedule pressures. Writing code is a very people-oriented job, so we must understand the code and its purpose. The code must be simple and carefully written. When the code is clean and high-quality, it is easier to read and understand, and thus easier to maintain.
Keyword(s): puhdas koodi koodin laatu ohjelmiston ylläpito


Files in this item

Files Size Format View
Sipila_Suvi_tutkielma_2020.pdf 1.342Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record