Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Modelling climate and ecosystem services : an integrative literature review of the role of uncertainty, usefulness and boundary work

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-01-26T13:43:52Z
dc.date.available 2021-01-26T13:43:52Z
dc.date.issued 2021-01-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34246
dc.title Modelling climate and ecosystem services : an integrative literature review of the role of uncertainty, usefulness and boundary work en
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lehtiniemi, Heidi
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Mallintaminen on erittäin ajankohtainen tapa tuottaa tietoa kompleksisista ilmiöistä ja niihin liittyvistä kausaalisuhteista. Mallinnus nähdään parhaana saatavilla olevana työkaluna tarjota päättäjille tietoa lähitulevaisuuden skenaarioista ja tarvittavista toimista (Meah, 2019; Schirpke et al., 2020). Tässä tutkielmassa luodaan kokonaiskuva modernista ympäristömallinnuksesta vertaamalla globaaleja, objektiiviseen dataan pohjaavia ilmastomalleja paikallisiin, ekologista ja sosiaalista tietoa yhdistäviin ekosysteemipalvelumalleihin. Mallinnuksen lisäksi tarkastellaan tieteen ja päätöksenteon rajapintaa, joka on etenkin mallien yhteiskunnallisen käyttökelpoisuuden keskiössä. Käyttökelpoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia mallinnusta analysoidaan integroivan kirjallisuuskatsauksen (Whittemore & Knafl, 2005) kautta. Kirjallisuuden aiheina ovat ilmastonmuutos, ekosysteemipalvelut, mallinnus ja tieteen ja politiikan rajapinta, n=58. Eri tieteenalat ja näkökulmat ovat edustettuna aineistossa. Koska päämääränä on luoda kattava ymmärrys mallinnuksesta poikkitieteellisenä ilmiönä, tutkielma ei keskity mallinnuksen teknisiin näkökulmiin. Kirjallisuudesta tyypitellään epävarmuuden lajeja sekä niiden hallintaan pyrkiviä strategioita (mm. van der Sluijs, 2005). Lisäksi tunnistetaan käyttökelpoisten mallien ja muiden tieteen muotojen tunnuspiirteitä (mm. Saltelli et al., 2020). Käyttökelpoisimpia ovat tilanteeseen sopivat, ratkaisukeskeiset ja saatavilla olevat mallit yhdistettynä riittävään vuorovaikutukseen ja luottamukseen mallien käyttäjien ja luojien välillä. Ilmastonmuutos ja ekosysteemipalvelut toimivat tapausesimerkkeinä, joita analysoidaan läpileikkaavasti kaikissa kappaleissa. Keskustelu tieteen ja päätöksenteon suhteesta on erityisen tärkeää kestävyyskriisiä ratkaistaessa. Koska mallinnus sijoittuu tieteen ja päätöksenteon rajapinnalle (Duncan, Robson-Williams, & Edwards, 2020), rajapintatyön rooli epävarmuuden hallitsijana ja viestijänä sekä mallin käyttökelpoisuuden varmistajana on analyysin keskiössä. fi
dct.abstract Computing complex phenomena into models providing information of the causalities and future scenarios is a very topical way to present scientific information. Many claim models to be the best available tool to provide decision making with information about near-future scenarios and the action needed (Meah, 2019; Schirpke et al., 2020). This thesis studies global climate models based on objective data compared to local ecosystem services models combining ecological and societal data offer an extensive overview of modern environmental modelling. In addition to modelling, the science-policy boundary is important when analyzing the societal usefulness of models. Useful and societally-relevant modelling is analyzed with an integrative literature review (Whittemore & Knafl, 2005) on the topics of climate change, ecosystem services, modelling and science-policy boundary, n=58. Literature from various disciplines and viewpoints is included in the material. Since the aim is to create a comprehensive understanding of the multidisciplinary phenomenon of modelling, the focus is not on the technical aspects of it. Based on the literature, types of uncertainty in models and strategies to manage them are identified (e.g. van der Sluijs, 2005). Characteristics of useful models and other forms of scientific information are recognized (e.g. Saltelli et al., 2020). Usefulness can be achieved when models are fit for purpose, accessible and solution-oriented, and sufficient interaction and trust is established between the model users and developers. Climate change and ecosystem services are analyzed as case studies throughout the thesis. The relationship of science and policy is an important discussion especially important when solving the sustainability crisis. Because modelling is a boundary object (Duncan et al., 2020), the role of boundary work in managing and communicating the uncertainties and ensuring the usefulness of models is at the center of the analysis. en
dct.subject climate modelling en
dct.subject ecosystem services modelling en
dct.subject science-policy boundary en
dct.subject boundary work en
dct.subject uncertainty en
dct.subject complexity en
dct.subject modelling en
dct.subject impactful science en
dct.subject literature review en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng und
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Janasik, Nina
ethesis.supervisor Paloniemi, Riikka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e573f56d-eaa8-445a-9008-312bbd38b9d3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-01-08 12:08:03:418
ethesis.principalprofessor Janasik, Nina
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101261347
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Ilmastonmuutoksen ja ekosysteemipalveluiden mallinnus : integroiva kirjallisuuskatsaus epävarmuuden, käyttökelpoisuuden ja rajapintatyön roolista fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115 und
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005 und

Files in this item

Files Size Format View
Lehtiniemi__Heidi_thesis_2020.pdf 884.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record