Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Low-carbon living in a Finnish rural municipality : barriers and enablers

Show full item record

Title: Low-carbon living in a Finnish rural municipality : barriers and enablers
Author(s): Ahonen, Nenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Hiili-intensiivisistä elämäntavoista luopumisella on tärkeä rooli nykyisen ilmastokriisin torjuntatyössä. Erityinen merkitys sillä on Suomen kaltaisissa varakkaissa valtioissa, joissa kansalaisten hiilijalanjäljet ovat suuria. Elämäntapojen muuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa, sillä monet tekijät vaikeuttavat uusien vähähiilisten tapojen omaksumista. Toisaalta myös tapojen muutosta edistäviä tekijöitä voi olla hankala tunnistaa. Näiden, usein esteiksi ja mahdollistajiksi, kutsuttujen tekijöiden merkitys ja valikoima voivat vaihdella erilaisten paikkojen välillä johtuen paikkojen uniikeista konteksteista. Esteiden ja mahdollistajien tutkiminen erilaisissa paikoissa auttaa tekemään päätöksiä siitä, miten vähähiilisten elämäntapojen omaksumista voitaisiin edistää näissä konteksteissa. Tässä tutkielmassa esteitä ja mahdollistajia tutkitaan Suomen maaseudun kontekstissa. Suomen maaseutuun usein liitettäviä piirteitä ovat muun muassa pitkät etäisyydet, palveluiden vähäisyys, konservatiivisuus ja yhteisöllisyys. Tämän tutkielman tavoite oli tarkastella, minkälaisia vähähiilisten elämäntapojen esteitä ja mahdollistajia maaseudulla asuvat suomalaiset kokevat, ja mitkä näistä esteistä ja mahdollistajista ovat erityisen linkittyneitä maaseudun kontekstiin. Tutkielmaa varten haastateltiin kahdeksaa Kauhajoen kaupungin asukasta. Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Aineistosta koodattiin esteitä ja mahdollistajia, ja muodostettiin 14 este- ja 13 mahdollistajakategoriaa. Este- ja mahdollistajakategorioiden teemat vastasivat sisällöltään hyvin toisiaan. Esteet saivat enemmän mainintoja. Sekä esteet että mahdollistajat liittyivät muun muassa infrastruktuuriin, palvelujen ja tuotteiden saatavuuteen, aikaan, rahaan, tietoon, terveyteen, sosiaaliseen ympäristöön, tapojen muodostumiseen, elämäntilanteeseen, tunteisiin sekä käsityksiin helppoudesta tai vaikeudesta. Ne kumpusivat osallistujien psykologisista prosesseista ja henkilökohtaisista elämistä, heidän omaamistaan resursseista sekä heitä ympäröivästä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Maaseudun kontekstiin linkittyvät esteet ja mahdollistajat koskivat etenkin infrastruktuuria ja saatavuutta. Tulosten perusteella maaseudun asukkaat elävät monimutkaisessa esteiden ja mahdollistajien muodostamassa vastakohtaisuuksien ympäristössä. Koska esteitä näytetään tunnistavan helpommin, on tärkeää, että mahdollistajia pyrittäisiin korostamaan. Vaikka maaseudulla fyysiseen ympäristöön liittyvät esteet ja mahdollistajat ovat helpoiten havaittavissa, huomiota tulisi kiinnittää niihin kaikkiin, jotta muutospotentiaalia ei tuhlattaisi. Tutkielman tulokset auttavat tunnistamaan sekä vähähiilistä elämäntapamuutosta häiritseviä esteitä että sitä eteenpäin auttavia mahdollistajia Suomen maaseudulla.
Abandoning carbon intensive lifestyles plays an integral role in mitigating the current climate crisis, especially in wealthy countries such as Finland where citizens’ carbon footprints are large. Mitigative lifestyle change can however be hard as many factors hinder the adoption of low-carbon practices. It can also be hard to recognize factors that could push lifestyle change forward. The significance and range of these factors, often called barriers and enablers, can vary between different places as each place constitutes its unique context. Studying barriers and enablers in different places can help us decide how to best advance the adoption of low-carbon practices in these contexts. In this thesis barriers and enablers are examined in the context of rural Finland. Characteristics that are often connected to rural Finland include long distances, scarcer services, conservativeness, and communality. The aim of this study was to examine what kinds of barriers to and enablers of low-carbon lifestyle change people dwelling in rural Finland experience, and which of these barriers and enablers have special links to the rural context. Eight citizens of Kauhajoki municipality were interviewed. The transcribed interview data was analysed with qualitative content analysis. Barriers and enablers were coded from the data, and 14 barrier and 13 enabler categories were formed. The themes of the barrier and enabler categories coincided well in terms of their content. Barriers were mentioned more often. Both barriers and enablers included factors related to infrastructure, availability of services and products, time, money, knowledge, health, social environment, habit formation, life situation, feelings, and perceptions of difficulty or easiness. They stemmed from the participants’ psychological processes and personal lives, the resources they had, and the physical and social aspects of their environment. Barriers and enablers with links to the rural context were most abundantly connected to infrastructure and availability. Based on the results, rural citizens live in a complicated push-pull environment of different barriers and enablers. Given that barriers appear to be more easily identified, it is important to start highlighting enablers. Even though in rural areas barriers and enablers related to the physical environment are most visible, attention should be paid to all factors to ensure that no potential for change is wasted. The results of this thesis help recognize both hurdles and helpers of low-carbon lifestyle change in rural Finland.
Keyword(s): climate change lifestyle change low-carbon practices barriers enablers rural area


Files in this item

Files Size Format View
Ahonen_Nenna_tutkielma_2020.pdf 770.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record