Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallistuva kestävyys : ekologinen kestävyys suomalaisissa osallistuvan budjetoinnin esityksissä

Show full item record

Title: Osallistuva kestävyys : ekologinen kestävyys suomalaisissa osallistuvan budjetoinnin esityksissä
Author(s): Nyroos, Erik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Osallistuva budjetointi on yksi viime vuosikymmenten merkittävimpiä demokratiainnovaatioita. Tätä Brasiliasta lähtöisin olevaa osallistavaa menetelmää on alettu 2010-luvulla käyttää aktiivisesti suomalaisissa kunnissa. Menetelmän perusajatus on se, että kansalaiset pääsevät päättämään yhteisten rahojen käyttökohteista. Tavoitteena tutkielmassa on ymmärtää, miten osallistuva budjetointi voi vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen Suomessa. Keskityn osallistuvan budjetoinnin esityksiin, jotka kuntalaiset ovat äänestäneet toteutettaviksi. Tutkimusaineistona on julkisesti verkossa saatavilla olevat tiedot kaikista suomalaisista osallistuvan budjetoinnin hankkeista. Näistä on rajattu osa pois käyttämällä osallistuvan budjetoinnin tunnusmerkkejä. Aineistoa analysoidaan sisällönanalyyttisin metodein, rakentaen luokkia, teemoja ja tyyppejä. Keskeisiä tuloksia tutkielmassa on kolme. Ensiksi osallistuva budjetointi on tuottanut ekologisesti kestäviä ratkaisuja, mutta kestävyys on ollut tahaton sivutuote. Ympäristöön liittyvät esitykset keskittyvät ensisijaisesti ihmisen elinympäristöön. Toiseksi muutokset ovat pieniä ja niiden mahdollinen kestävyys on usein yksilöiden vastuulla. Kolmanneksi ekologisen kestävyyden kannalta merkittävää on, kuinka esitysten toteutus suunnitellaan. Tässä kunnan viranhaltijoilla on merkittävä rooli. Suomalaisissa osallistuvan budjetoinnin hankkeissa on siis mahdollisuus tuottaa esityksiä, joilla on positiivinen vaikutus ekologiseen kestävyyteen. Sitä kuitenkin rajoittavat pienet, erilliset hankekohtaiset budjetit ja prosessit, jotka eivät ota ekologista kestävyyttä huomioon. Pitkällä aikavälillä muutokset saattavat olla merkittävämpiä, sillä osallistuva budjetointi on osallisuusmetodina vielä tuore suomalaisessa yhteiskunnassa.
Participatory budgeting is one of the major democratic innovations of the recent decades. This participatory method from Brazil has been started to actively utilize in Finnish municipalities during 2010s. The basic idea of this methodology is that citizens can together decide how to use public assets. The goal of this thesis is to understand how participatory budgeting can have an impact on ecological sustainability in Finland. I’m focusing on the proposals of participatory budgeting which the citizens have voted for to be implemented. Research material has been collected from public online sources on all the Finnish participatory budgeting projects. Some of these projects have been excluded as they do not fulfill the characteristics of participatory budgeting. The material is analyzed using content analysis, building categories, themes and types. There are three key findings in this thesis. First, participatory budgeting has created ecologically sustainable solutions, but sustainability has been an unintended by-product. Proposals concerning environment focus primarily on people’s living environment. Second, the changes are minor, and individuals are the ones carrying the responsibility for the sustainability. Third, the means how proposals are carried out influences ecological sustainability. Here, municipal authorities have a significant role. Finnish participatory budgeting projects therefore have the chance to create ecologically sustainable proposals. However, the capability is limited by both small, project specific budgets and processes that do not acknowledge ecological sustainability. In the long run, the changes might be more significant as participatory budgeting still is relatively new method in Finnish society.
Keyword(s): osallisuus osallistuva budjetointi kestävyys ekologinen kestävyys demokratiainnovaatiot kunnallishallinto


Files in this item

Files Size Format View
Nyroos_Erik_maisterintutkielma_2020.pdf 850.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record