Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Ainoastaan, jos tuntuu tosi epäkohteliaalta olla maistamatta” : ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden opiskelijoiden kohtaamat haasteet kestävien ruokavalintojen tekemisessä

Show full item record

Title: ”Ainoastaan, jos tuntuu tosi epäkohteliaalta olla maistamatta” : ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden opiskelijoiden kohtaamat haasteet kestävien ruokavalintojen tekemisessä
Author(s): Martikainen, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Ruoan kulutuksella ja tuotannolla on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksella vastaavasti niihin. Yli 25% ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu maatalous- ja elintarviketeollisuudesta. Ruokavalinnat ovatkin merkittävä yksittäinen tekijä, jonka avulla yksilöt voivat itse vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. Kokonaisvaltaisella ruoankulutustottumusten muutoksella kestävän ruoankulutuksen periaatteiden mukaisiksi yksilö voi pienentää kokonaiskulutuksensa ilmastovaikutusta noin kymmenellä prosentilla. Kestävät elämäntavat, kuten ruoankulutus, ovat osa laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja. Näin ollen ruoankulutukseen liittyvässä tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon sekä tutkittavien henkilöiden tausta että yhteisö ja yhteiskunta, jossa he elävät. Ruokavalinnoillaan yksilö ilmaisee identiteettiään ja statustaan sekä kuuluvuuttaan yhteisöönsä. Ruokailu on sosiaalinen tapahtuma, johon vaikuttavat ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan arvot ja asenteet. Näillä on vahva vaikutus yksilön ruokavalintoihin, mutta toisaalta yksilöt voivat valinnoillaan myös muokata yhteisönsä asenteita ja arvoja. Jotta kestäviä ruokavalintoja voidaan edistää koko yhteiskunnan tasolla, on tärkeää selvittää, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten kulutus- ja ruokailutottumuksiin. Kestäviin ruokavalintoihin liittyvää tutkimusta on tehty paljon, mutta tiedostavat kuluttajat eivät ole olleet tutkimuksen kohderyhmänä usein. Tiedostavia kuluttaja tutkimalla saadaan tietoa siitä, mitkä asiat hankaloittavat kestävien valintojen tekemistä, kun este niiden tekemiseen ei ole tiedollinen. Kun ruokavalintojen syistä tiedetään lisää, on mahdollista pohtia uusia tapoja saada ihmiset tekemään kestävämpiä valintoja. Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden opiskelijat ovat kiinnostavia tutkittavia, sillä he ovat oletettavasti tietoisia ja kiinnostuneita ruokavalintojensa vaikutuksista. Näin ollen heitä tutkiessa on mahdollista keskittyä muihin kuin kestäviin ruokavalintoihin vaikuttaviin tiedollisiin esteisiin. Helsinki opiskelukaupunkina tarjoaa lisäksi hyvät mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja, sillä kaupunkikeskuksessa kestävän ruoan tarjonta on monipuolista. Tällä pro gradu -tutkielmallani pyrin vastaamaan kysymykseen: mitkä ovat Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden opiskelijoiden käsitykset kestävästä ruokavaliosta ja mitä haasteita he kohtaavat kestävien ruokavalintojen tekemisessä? Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineiston keräsin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla haastattelemalla kahdeksaa opiskelijaa. Analysoin aineiston temaattisen analyysin keinoin. Tutkimukseni mukaan opiskelijat kokivat vaikeimmaksi noudattaa täysin kasvipohjaista ruokavaliota, vaikka he pitivät sitä kestävänä valintana. Kasvipohjaisen ruoan valitseminen oli heille haastavaa erityisesti tietynlaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Näitä olivat tilanteet, joissa eläinperäisen ruoan syöminen purki painostavan tunnelman tai tilanteet, joissa heillä oli halu miellyttää toista osapuolta syömällä tämän tarjoamaa eläinperäistä ruokaa. Näissä tilanteissa opiskelijat olivat taipuvaisia tekemään normaaleista arjen ruokavalinnoistaan poikkeavia valintoja. Ruokailuun liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa ihmisellä on inhimillinen tarve osoittaa yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta itselleen tärkeitä ihmisiä kohtaan. Tutkimillani opiskelijoilla on paljon tietoa ruokavalintojensa kestävyysvaikutuksista. Tutkimukseni tulos viittaa kuitenkin siihen, että tietyissä tilanteissa sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tarve on voimakkaampi kuin tarve tehdä kestävä ruokavalinta. Syömisen sosiaalinen merkitys on tärkeää ottaa huomioon, kun pohditaan, miten ihmisiä saadaan tekemään nykyistä kestävämpiä ruokavalintoja.
The production and consumption of foodstuffs has a strong impact on climate change, and vice versa. Agriculture and the food industry are responsible for over 25% of man-made greenhouse gas emissions. Thus, food choices are a significant way in which individuals can influence greenhouse gas emissions. By comprehensively changing one’s food consuming habits to align with the principles of sustainability, an individual can decrease the climate impact of their total consumption by approximately ten percent. Sustainable habits, such as food consumption, are part of wider social and cultural processes. Therefore, in research relating to food consumption, it is important to consider both the background of the research participants and the community and society in which they live. Through food choices, an individual expresses their identity, status, and belonging in the community. Eating is a social event that is affected by the values and attitudes of the surrounding community and society. These things strongly influence an individual’s food choices, but on the other hand, individuals can also reshape the attitudes and values of their community through their choices. In order to advance sustainable food decisions on a societal level, it is important to examine what factors influence people’s consuming and eating habits. There has been a considerable amount of research done on sustainable foods, but the research focus has not often been on aware consumers. Studying aware consumers provides information about which factors hinder the making of sustainable decisions when the obstacle is not a lack of awareness. As more is known about the reasons behind people’s food choices, it becomes possible to consider new methods for getting people to make more sustainable choices. The students of the Environmental Change and Global Sustainability program at the University of Helsinki are interesting subjects of research, because they presumably are aware of and interested in the impacts of their food choices. Therefore, in studying them it is possible to focus on other factors determining their food choices, rather than obstacles related to a lack of awareness. In addition, Helsinki as a study location offers good possibilities for making sustainable choices, because there is a diverse supply of sustainable foods in the urban centre. In this master’s thesis, I aim to answer the question: What kinds of perceptions of a sustainable diet do the students of the University of Helsinki program of Environmental Change and Global Sustainability have and what kinds of obstacles do they face when making sustainable food choices? My study is a qualitative case study. I gathered the research material by conducting semi-structured theme interviews with eight students. I analyzed the material by employing thematic analysis methods. My study indicates that the students found it most difficult to follow a totally plant-based diet, even though they consider it to be a sustainable choice. Choosing plant-based food was challenging for them especially in certain social situations. These included situations in which the students felt pressured into eating animal-based food, or situations in which they wanted to please another person by eating the animal-based food they were offering. In such situations, the students were inclined to make choices that differ from those they make in their everyday lives. In social situations that involve food and eating, people have a human need to indicate a sense of community and respect towards people important to them. The students I studied have a lot of knowledge and awareness of the sustainability impacts of their food choices. However, my study indicates that in some situations the need for social cohesion is more important than the need to make a sustainable food choice. The social meaning of eating is important to take into account when considering how to get people to make more sustainable food choices.
Keyword(s): kestävät ruokavalinnat kasvipohjainen ruokavalio tiedostavat kuluttajat haasteet kestäville ruokavalinnoille sosiaaliset tilanteet sustainable food choices plant-based diet aware consumers challenges in making sustainable food consumption choices social situations


Files in this item

Files Size Format View
Martikainen_Sanni_Pro_gradu_2020.pdf 503.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record