Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Barnet, våldet och straffrätten : barnets mänskliga rättigheter och statens straffrättsliga skyldigheter

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-01-29T07:33:26Z
dc.date.available 2021-01-29T07:33:26Z
dc.date.issued 2021-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34333
dc.title Barnet, våldet och straffrätten : barnets mänskliga rättigheter och statens straffrättsliga skyldigheter sv
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Grahn, Sofie
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Ur internationella människorättskonventioner kan utläsas positiva människorättsförpliktelser som ställer krav på lagstiftning och förfarande i konventionsstaterna. De positiva människorättsförpliktelserna uttrycker statens aktiva roll som upprätthållare av mänskliga rättigheter och med begreppet avses situationer där en konventionsenlig rättighet inte kan förverkligas utan statligt ingripande. I straffrättsligt hänseende omfattar förpliktelserna skyldighet att införa nödvändiga kriminaliseringar och sörja för att det straffrättsliga systemet som helhet kan tillgodose brottsoffrets behov av skydd. I avhandlingen granskas på vilket sätt den finska lagstiftningen på straffrättens område, både ifråga om materiell och processuell lagstiftning, kan utvecklas för att bättre svara mot de positiva människorättsförpliktelser som är förenade med barn som upplever våld i familjen. I avhandlingen systematiseras begreppet positiva människorättsförpliktelser, sammanfattas vilka de relevanta positiva människorättsförpliktelserna är och vad de ger uttryck för, analyseras hur det förpliktelserna ger uttryck för framträder på nationell nivå och synliggörs varför det förpliktelserna ger uttryck för framträder eller inte framträder samt föreslås hur det förpliktelserna ger uttryck för bättre kunde framträda. Granskningen görs med utgångspunkt i ett barnperspektiv där syftet är att utmana den gällande straffrättsliga regleringens gränser och föra ett resonemang de lege ferenda kring hur straffrätten kunde förändras för att omfatta barnperspektivet. Granskningen visar på förpliktelser att genom straffrättsliga åtgärder skydda barnet från alla former av våld medan det är i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård och förpliktelser att anpassa straffrättsliga förfaranden så att de är tillgängliga för barnet och respekterar barnets särskilda utgångsläge. Ytterst är förpliktelserna i anslutning till barn och familjevåld ett uttryck för barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den gällande lagstiftningen konstateras motsvara de positiva människorättsförpliktelsernas krav såtillvida att våld som riktas mot barn i uppfostringssyfte uttryckligen är förbjudet. Rekvisiten för misshandel förmår däremot inte fånga upp den kontext inom vilken familjevåld sker och är inte heller utformade för att täcka det våld barn upplever som betraktare. De bestämmelser som reglerar straffprocessen är väl utformade för att skydda barnet, men åtgärder krävs för att främja barnets rätt att ta del i processen som en aktiv aktör. I avhandlingen relateras straffrättens tillkortakommanden till rättens framväxt i en verklighet som genom skeva neutrala perspektiv har fokuserat mera på förövare än på offer och till det faktum att barnet traditionellt har betraktats uteslutande ur ett skyddsperspektiv. Det föreslås att strafflagen kunde utvecklas genom särskilda brottsrekvisit som fångar kontexten kring familjevåld och att det särskilt klandervärda i den här typen av våld kunde framhävas genom särskilda straffskärpningsgrunder och kvalifikationsgrunder. I anslutning till processen föreslås en konfliktbearbetande funktion och ett förfaringssätt som beaktar både ett objektivt och ett subjektivt förhållningssätt till barnet som processaktör samt konstateras att vissa straffprocessuella förfaranden antar särdrag i relation till barnet. sv
dct.subject kriminalisering
dct.subject straffskärpningsgrunder
dct.subject kvalifikationsgrunder
dct.subject misshandel
dct.subject straffprocess
dct.subject straffprocessens funktioner
dct.subject våld i familjen
dct.subject barnets rättigheter
dct.subject positiva människorättsförpliktelser
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8b09c46a-935b-4a1e-9fb6-2f12b35477d1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-12-23 09:31:15:923
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101291408
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Rikosoikeus fi
ethesis.facultystudyline Criminal Law en
ethesis.facultystudyline Straffrätt sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH_OTM-830 und
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Grahn_Sofie_Pro_gradu_2020.pdf 837.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record