Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

5-6-vuotiaat karkeamotoriikassa tukea tarvitsevat pojat varhaiskasvatuksessa

Show full item record

Title: 5-6-vuotiaat karkeamotoriikassa tukea tarvitsevat pojat varhaiskasvatuksessa
Author(s): Koivumäki, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
The purpose of this thesis is to find out how five to six year old boys' need for support with their gross motor skills is associated with their other skills, such as cognitive and social skills. The scope of the material also allowed to study the associations between gross motor skills and daily functions of early childhood education. I study these other functions in my third research problem; how does the need for support with gross motor skills impact the daily activities of the child in his early childhood education. Based on earlier research, it is known that motor skills have an impact on the development of the child. My assumption was that my research data would support earlier research. The data used in this thesis was part of the University of Helsinki "Orientaation lähteillä" research project material. The data had been collected from 45 day cares, including both kindergartens and childminders in Central Uusimaa and Hämeenlinna. The material had been collected by interviewing and observing the children, and having the teachers evaluate the children's different skills. Background information and information about the learning environment was also collected. This thesis is based on the material's Needs plenty of support with gross motor skills claim, which had been evaluated on a five point scale. The data was delimited to boys aged five to six (N=243). The data was analysed using cross tabulation and correlations from child observations and skills assessments. This thesis is quantitative, and the SPSS software was used to study the associations between gross motor skills and other skills and functions. The results of this thesis show that children who needed support with their gross motor skills, often also needed support with their cognitive and social skills. The need for support with gross motor skills also impacted the child's everyday activities. A child who had a need for support with their gross motor skills played less imaginary games, spent less time in guided outdoor activities, and focused his attention more frequently on non-social targets than other children. The children who needed plenty of support where physically less active and less committed during the kindergarten day. In conclusion, motor development influences many other areas of a child's development, and therefore special attention needs to be paid to promoting motor development in early childhood education.
Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, miten tuen tarve karkeamotorisissa taidoissa on yhteydessä 5-6-vuotiaiden poikien muihin taitoihin, kuten kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Aineiston laajuus mahdollisti myös karkeamotorisen taidon ja varhaiskasvatuksen arjen toimintojen välillä olevien yhteyksien tutkimisen. Näitä arjen muita toimintoja tutkin kolmannessa tutkimuskysymyksessäni, miten tuen tarve karkeamotoriikassa vaikuttaa lapsen päivittäisiin toimintoihin varhaiskasvatuksessa. Aikaisempien tutkimusten valossa tiedetään, että motoriset taidot vaikuttavat laajasti lapsen kokonaiskehitykseen. Oletukseni oli, että tutkimusaineisto tukisi aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin yliopiston Orientaation lähteillä -tutkimushankkeen valmista aineistoa. Aineistoa kerättiin päivähoidosta Keski-Uudeltamaalta ja Hämeenlinnasta, 45 päiväkodista, mukana perhepäivähoitajia. Aineiston keruussa lapsia havainnointiin ja haastateltiin, opettajat arvioivat lasten taitoja eri asioissa ja oppimisympäristö- ja taustatietoja kerättiin tutkimusta varten. Tämä tutkimus tehtiin aineiston Tarvitsee runsaasti tukea karkeamotorisissa taidoissa -väitteestä, jonka lastentarhanopettajat olivat arvioineet jokaisen lapsen kohdalla viisiportaisella asteikolla. Tämän tutkimuksen aineisto rajattiin 5-6-vuotiaisiin poikiin (N=243), ja tulokset saatiin analysoimalla ristiintaulukointeja ja korrelaatioita lapsihavainnoista ja lasten taitojen arvioinneista. Tämä tutkimus on kvantitatiivinen, ja karkeamotoriikan yhteyttä muihin taitoihin ja toimiin on tutkittu SPSS-ohjelmaa käyttäen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lapsilla, joilla oli tuen tarvetta karkeamotorisissa taidoissa, oli usein tuen tarvetta myös kognitiivisissa taidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Tuen tarve karkeamotoriikassa vaikutti myös lapsen päivittäisiin toimiin. Lapsi, jolla oli tuen tarvetta karkeamotoriikassa, leikki vähemmän mielikuvitusleikkejä, osallistui vähemmän ohjattuun ulkotoimintaan ja kohdisti huomionsa useammin ei-sosiaalisiin kohteisiin. Runsaasti tukea tarvitsevat lapset olivat vähemmän fyysisesti aktiivisia ja vähemmän sitoutuneita toimintaan päiväkotipäivän aikana. Tutkimuksen perusteella motorinen kehitys vaikuttaa lapsen moniin muihin kehityksen osa-alueisiin ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota varhaiskasvatuksessa.
Keyword(s): varhaiskasvatus karkeamotoriikka


Files in this item

Files Size Format View
PG_Anu_Koivumaki.pdf 827.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record