Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Child and Young Adolescent Well-being in Relation to Maternal Resources within a Finnish Context

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-02-03T09:47:46Z
dc.date.available 2021-02-03T09:47:46Z
dc.date.issued 2021-02-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34462
dc.title Child and Young Adolescent Well-being in Relation to Maternal Resources within a Finnish Context en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Jakobsson, Pehr
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract This study examined the relationship between maternal resources and child well-being in an attempt to outline which maternal resources, potentially could serve appropriate for facilitation of children’s developmental processes. Data from a Finnish sample of 52 mother-child dyads with children aged between 6–16 (29 boys), were analyzed. The children’s well-being was assessed via measures of life satisfaction and 5 positive psychological characteristics (engagement, perseverance, optimism, connectedness and happiness). The resources of the participating mothers were assessed via measures of; awareness of strengths, mindfulness, Mindful parenting (listening with full attention, emotional awareness of self and child, self-regulation in the parenting relationship, non-judgmental acceptance of self and child and compassion for self and child) and positive emotions. An Experience sampling method (ESM) and a web-based questionnaire were used to collect data from the participating mothers, and the children self-reported on their own well-being via a questionnaire, aided by their parents when/if necessary. Results showed that the mothers’ interpersonal Mindful parenting more specifically; emotional awareness of self and child, self-regulation in the parenting relationship and non-judgmental acceptance of self and child, were positively related to their children’s life satisfaction experienced within their family. The mothers’ mean Mindful parenting and Mindful parenting subscales non-judgmental acceptance of self and child and compassion for self and child, where negatively related with their children’s ability to engage in activity. In conclusion, the mothers’ Mindful parenting resources, shown to be significantly positively related to their children’s well-being could potentially be more efficient in supporting their children’s development, in contrast to the significantly negatively related resources which may even serve as counterproductive. en
dct.abstract I denna studie undersöktes relationer mellan mödrars resurser och barns välbefinnande med syfte att ta reda på vilka av mödrarnas resurser som potentiellt skulle kunna stödja deras barns utveckling på ett ändamålsenligt sätt. Den data som analyserades hade samlats in från 52 finska mödrar och deras barn mellan 6–16 år, varav 29 var pojkar. Barnens och tonåringarnas grad av välbefinnande samlades in och bedömdes med hjälp av mått av Livstillfredsställelse inom den egna familjen samt utifrån mått av fem egenskaper som används regelbundet inom positiv psykologi: Engagemang, Uthållighet, Optimism, Samhörighet och Lycka. De deltagande mödrarnas resurser samlades in och bedömdes med hjälp av mått på deras: Medvetenhet om styrkor, Medvetna närvaro, Medvetna närvaro i föräldraskapet (bestående av delskalorna: Förmågan att lyssna med full uppmärksamhet, Emotionell medvetenhet kring sig själv och sina barn, Självreglering i föräldraförhållandet, Icke-dömande acceptans av sig själva och sina barn samt Medkänsla gentemot sig själva och sina barn) samt positiva känslor. Data från de deltagande mödrarna samlades in med hjälp av en Erfarenhetssamplingsmetod (ESM) och ett webbaserat frågeformulär. Barnen och tonåringarna självrapporterade kring sitt eget välbefinnande genom att fylla i ett frågeformulär, med möjlighet till hjälp från sina föräldrar vid eventuellt behov. Resultaten av studien visade att mödrarnas Medvetna närvaro i deras egna föräldraskap i form av deras: Emotionella medvetenhet om sig själva och sina barn, Självreglering i föräldraförhållandet samt Icke-dömande acceptans av sig själva och sina barn, var positivt relaterade till deras barns Livstillfredsställelse inom deras familj. Mödrarnas genomsnittliga Medvetna föräldraskap och deras Medvetna föräldraskap i form av delskalorna: Icke-dömande acceptans av sig själva och sina barn och Medkänsla gentemot sig själva och sina barn, visade sig vara negativt relaterade till deras barns förmåga att Engagera sig i aktiviteter. Sammanfattningsvis kan mödrarnas föräldraresurser som visade sig vara signifikanta och positivt relaterade till sina barns välbefinnande, potentiellt skulle kunna användas mer ändamålsenligt i stödjandet av deras barns utveckling, i motsats till de negativt relaterade resurserna som till och med skulle kunna vara kontraproduktiva i detta syfte. sv
dct.subject Child well-being
dct.subject Adolescent well-being
dct.subject Parental resources
dct.subject Awareness of strengths
dct.subject Mindful parenting
dct.subject Positive affect
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Silfver-Kuhalampi, Mia
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:10e09e35-c10d-49ca-a528-4e5156d6966a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-01-05 14:41:52:414
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202102031463
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Barns- och yngre tonåringars välmående i relation till mödrars föräldraresurser inom ett finskt kontext sv
ethesis.facultystudyline Sosiaalipsykologia fi
ethesis.facultystudyline Social Psychology en
ethesis.facultystudyline Socialpsykologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_068
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007

Files in this item

Files Size Format View
Jakobsson_Pehr_Avhandling_2020.pdf 657.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record