Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa

Show full item record

Title: Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa
Author(s): Fager, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
The meaning of this research is to describe how growth mindset and fixed mindset are connected to unemployed adult learners' agency and how these mindsets occur in their narrations. The research problem and question layout in this research are based on Carol Dwecks theory of growth and fixed mindset and on Albert Banduras theory on self-efficacy. In these theories of growth and fixed mindset seem to affect learners actions in different life sectors. Earlier research findings have shown that growth mindset affect on the state of performance and develop in turn one's fixed mindset seem to lead to fail. Aim of this research was to find how either one mindset behind the action would occur in learners' narrations. Research was carried out qualitatively. The material was gathered using individual interview and was analyzed using content analysis. Ten interviewees that studied in a Liberal education institution where participated. Age distribution of the examinees varied between 33 and 58. Findings indicated that mindsets occurred when students described their agency. The following phenomenon's were found in analysis on growth mindset: self-developing, effort adoring and self-efficacy. Instead fear of failure, lack of self-efficacy and lack of effort were significant in narrations of fixed mindset. Self-efficacy and growth mindset occurred together. Mindsets were bound by the situation in different contexts and occurrences. Self-efficacy and growth mindset appeared often together.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millä tavoin kasvun- ja muuttumattomuuden ajattelutavat ovat yhteydessä työttömien aikuisopiskelijoiden toimijuuteen sekä miten nämä ajattelutavat näyttäytyvät heidän kuvauksissaan. Tutkimuskysymysten asettelu ja tutkimusongelmat ovat syntyneet Carol Dweckin kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen sekä Albert Banduran pystyvyysuskon teorioiden pohjalta. Näissä teorioissa kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutavoilla katsotaan olevan yhteys ihmisten toimintaan monella eri elämän osa-alueella. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvun ajattelulla on yhteys suoritusten tasoon ja kehittymiseen, kun taas muuttumattomalla ajattelijalla on taipumus epäonnistumiseen. Tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä, miten jompikumpi toimintaa selittävä ajattelutapa näyttäytyy aikuisopiskelijoiden kuvauksissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysi menetelmällä. Tutkimukseen osallistui 10 haastateltavaa, jotka kaikki opiskelivat työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Tutkittavien ikäjakauma vaihteli 33-58 ikävuoden välillä. Tutkimustulokset osoittivat ajattelutapojen esiintymisen opiskelijoiden kuvatessa toimintaansa. Analyysissä löytyivät seuraavat kasvun ajattelun kategoriat: itsensä kehittämisen, ponnistelun ihannointi ja pystyvyysusko. Muuttumattoman ajattelun kategoriat olivat: epäonnistumisen pelko, pystyvyysuskon puuttuminen ja ponnisteluiden puuttuminen. Analyysissä ilmeni ajattelutapojen tilannesidonnaisuus eri konteksteissa ja tapahtumissa. Pystyvyysusko ja kasvun ajattelu esiintyivät usein yhdessä.
Keyword(s): kasvun ajattelu muuttumaton ajattelu pystyvyysusko aikuiskoulutus työttömyys


Files in this item

Files Size Format View
Tuomas_Fager_Gradu_2015.pdf 1.205Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record