Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-08-13T11:28:56Z
dc.date.available 2015-08-13T11:28:56Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3449
dc.title Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat : kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Fager, Tuomas
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The meaning of this research is to describe how growth mindset and fixed mindset are connected to unemployed adult learners' agency and how these mindsets occur in their narrations. The research problem and question layout in this research are based on Carol Dwecks theory of growth and fixed mindset and on Albert Banduras theory on self-efficacy. In these theories of growth and fixed mindset seem to affect learners actions in different life sectors. Earlier research findings have shown that growth mindset affect on the state of performance and develop in turn one's fixed mindset seem to lead to fail. Aim of this research was to find how either one mindset behind the action would occur in learners' narrations. Research was carried out qualitatively. The material was gathered using individual interview and was analyzed using content analysis. Ten interviewees that studied in a Liberal education institution where participated. Age distribution of the examinees varied between 33 and 58. Findings indicated that mindsets occurred when students described their agency. The following phenomenon's were found in analysis on growth mindset: self-developing, effort adoring and self-efficacy. Instead fear of failure, lack of self-efficacy and lack of effort were significant in narrations of fixed mindset. Self-efficacy and growth mindset occurred together. Mindsets were bound by the situation in different contexts and occurrences. Self-efficacy and growth mindset appeared often together. en
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millä tavoin kasvun- ja muuttumattomuuden ajattelutavat ovat yhteydessä työttömien aikuisopiskelijoiden toimijuuteen sekä miten nämä ajattelutavat näyttäytyvät heidän kuvauksissaan. Tutkimuskysymysten asettelu ja tutkimusongelmat ovat syntyneet Carol Dweckin kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen sekä Albert Banduran pystyvyysuskon teorioiden pohjalta. Näissä teorioissa kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutavoilla katsotaan olevan yhteys ihmisten toimintaan monella eri elämän osa-alueella. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvun ajattelulla on yhteys suoritusten tasoon ja kehittymiseen, kun taas muuttumattomalla ajattelijalla on taipumus epäonnistumiseen. Tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä, miten jompikumpi toimintaa selittävä ajattelutapa näyttäytyy aikuisopiskelijoiden kuvauksissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysi menetelmällä. Tutkimukseen osallistui 10 haastateltavaa, jotka kaikki opiskelivat työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Tutkittavien ikäjakauma vaihteli 33-58 ikävuoden välillä. Tutkimustulokset osoittivat ajattelutapojen esiintymisen opiskelijoiden kuvatessa toimintaansa. Analyysissä löytyivät seuraavat kasvun ajattelun kategoriat: itsensä kehittämisen, ponnistelun ihannointi ja pystyvyysusko. Muuttumattoman ajattelun kategoriat olivat: epäonnistumisen pelko, pystyvyysuskon puuttuminen ja ponnisteluiden puuttuminen. Analyysissä ilmeni ajattelutapojen tilannesidonnaisuus eri konteksteissa ja tapahtumissa. Pystyvyysusko ja kasvun ajattelu esiintyivät usein yhdessä. fi
dct.subject kasvun ajattelu fi
dct.subject muuttumaton ajattelu fi
dct.subject pystyvyysusko fi
dct.subject aikuiskoulutus fi
dct.subject työttömyys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Niemi, Hannele
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3f3b36c1-849a-4040-983c-66bc34f653fe
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-05-06 12:33:03:166
ethesis-internal.title.primary Aikuisopiskelijoiden ajattelutavat – Kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen yhteys toimijuuteen työttömyystilanteessa. en
ethesis-internal.title.secondary Adult learners’ mindsets – Growth and Fixed mindsets influence to agency when unemployed. en
ethesis-internal.abstract.secondary The meaning of this research is to describe how growth mindset and fixed mindset are connected to unemployed adult learners’ agency and how these mindsets occur in their narrations. The research problem and question layout in this research are based on Carol Dwecks theory of growth and fixed mindset and on Albert Banduras theory on self-efficacy. In these theories of growth and fixed mindset seem to affect learners actions in different life sectors. Earlier research findings have shown that growth mindset affect on the state of performance and develop in turn one´s fixed mindset seem to lead to fail. Aim of this research was to find how either one mindset behind the action would occur in learners’ narrations. Research was carried out qualitatively. The material was gathered using individual interview and was analyzed using content analysis. Ten interviewees that studied in a Liberal education institution where participated. Age distribution of the examinees varied between 33 and 58. Findings indicated that mindsets occurred when students described their agency. The following phenomenon’s were found in analysis on growth mindset: self-developing, effort adoring and self-efficacy. Instead fear of failure, lack of self-efficacy and lack of effort were significant in narrations of fixed mindset. Self-efficacy and growth mindset occurred together. Mindsets were bound by the situation in different contexts and occurrences. Self-efficacy and growth mindset appeared often together. en
ethesis-internal.abstract.primary Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millä tavoin kasvun- ja muuttumattomuuden ajattelutavat ovat yhteydessä työttömien aikuisopiskelijoiden toimijuuteen sekä miten nämä ajattelutavat näyttäytyvät heidän kuvauksissaan. Tutkimuskysymysten asettelu ja tutkimusongelmat ovat syntyneet Carol Dweckin kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutapojen sekä Albert Banduran pystyvyysuskon teorioiden pohjalta. Näissä teorioissa kasvun ja muuttumattomuuden ajattelutavoilla katsotaan olevan yhteys ihmisten toimintaan monella eri elämän osa-alueella. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvun ajattelulla on yhteys suoritusten tasoon ja kehittymiseen, kun taas muuttumattomalla ajattelijalla on taipumus epäonnistumiseen. Tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä, miten jompikumpi toimintaa selittävä ajattelutapa näyttäytyy aikuisopiskelijoiden kuvauksissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysi menetelmällä. Tutkimukseen osallistui 10 haastateltavaa, jotka kaikki opiskelivat työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Tutkittavien ikäjakauma vaihteli 33-58 ikävuoden välillä. Tutkimustulokset osoittivat ajattelutapojen esiintymisen opiskelijoiden kuvatessa toimintaansa. Analyysissä löytyivät seuraavat kasvun ajattelun kategoriat: itsensä kehittämisen, ponnistelun ihannointi ja pystyvyysusko. Muuttumattoman ajattelun kategoriat olivat: epäonnistumisen pelko, pystyvyysuskon puuttuminen ja ponnisteluiden puuttuminen. Analyysissä ilmeni ajattelutapojen tilannesidonnaisuus eri konteksteissa ja tapahtumissa. Pystyvyysusko ja kasvun ajattelu esiintyivät usein yhdessä. en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133547
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Adult learners' mindsets : Growth and Fixed mindsets influence to agency when unemployed en

Files in this item

Files Size Format View
Tuomas_Fager_Gradu_2015.pdf 1.205Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record