Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Enriched musical home environment is associated with neural speech discrimination in toddlers at risk of dyslexia

Show full item record

Title: Enriched musical home environment is associated with neural speech discrimination in toddlers at risk of dyslexia
Author(s): Gallen, Anastasia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Psychology
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Musiikkiopetuksella on osoitettu olevan suotuisia vaikutuksia puheäänten erottelukykyyn lapsilla, mutta koska se on usein aikaa vievää ja maksullista, se ei ole kaikkien perheiden saatavilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voivatko musiikkiaktiviteetit ja musiikki-interventio kotona vahvistaa hermostollista puheäänten erottelukyvyn tarkkuutta lapsilla, joista osalla on perheperustainen riski lukivaikeuden kehittymiselle. Menetelmät. Tämä tutkimus hyödynsi seuranta-aineistoa 113 lapsesta. Vauvaiän ensimmäisten kuuden kuukauden aikana osa lukivaikeusriskin omaavista lapsista osallistui joko instrumentaali- tai lauletun musiikin kuuntelua sisältävään interventioon kotiympäristössään. Kodin musiikkiharrastuksia kysyttiin 24 kk iässä. Kuuloerottelukykyä puheäänille tutkittiin 28 kuukauden iässä EEG:llä mitattujen kuuloherätevasteiden avulla. Lineaaristen sekavaikutusmallien (LME) avulla tarkasteltiin yhteyttä hermostollisen kuuloerottelukyvyn ja kotiympäristön musiikillisen intervention ja aktiviteettien välillä. Tulokset. LME-mallien tulokset osoittivat, että yhteys puheäänteiden erottelukyvyn ja musiikillisen aktiviteettien välillä oli erilainen ryhmien välillä. Jatkovertailuissa tämä yhteys erosi lauluinterventioryhmän ja muiden riskiryhmien välillä. Ryhmä ilman lukivaikeusriskiä ei eronnut riskiryhmistä. Johtopäätökset. Havaitut yhteydet musiikkiaktiviteettien, lauluintervention ja hermostollisen kuuloerottelukyvyn välillä saattavat heijastaa rinnakkaisia hermostollisen kypsymisen ja kompensatorisen aktivaation mekanismeja. Lauluinterventiolla ja musiikkiaktiviteeteilla saattaa siis olla suotuisia vaikutuksia hermostolliselle kuuloerottelukyvylle. Näiden yhteyksien ymmärtäminen on tärkeää sekä tulevaisuuden tutkimuksen että kielellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemisen kannalta.
Objectives. Formal musical training has shown promising effects on auditory discrimination in children, but it is not within reach of every family as it is time-consuming and costly. This study aimed to determine whether at-home musical intervention and activities enhance neural auditory speech sound discrimination accuracy in children with or without a familial dyslexia risk. Methods. A follow-up sample of 113 children with or without risk of dyslexia participated. During the first six months of infancy, 57 of the children with a familial risk participated in at-home music listening intervention, including vocal or instrumental music. Musical activities at home were assessed with a questionnaire at 24 months of age. Speech sound discrimination accuracy was assessed at 28 months, with change-elicited responses derived from EEG. Linear mixed-effects (LME) models were applied to study the association between neural responses and musical enrichment. Results. The LME models showed that the association between speech sound discrimination accuracy and musical activities differed between the groups. In post-hoc comparisons, this association differed between the vocal intervention group and the other risk groups. The group without the familial risk did not differ from the risk groups. Conclusions. The observed bidirectional associations of musical activities and vocal listening intervention with change-related cortical processing potentially reflect two separate mechanisms of neural maturation and compensatory activation. Hence, vocal intervention and musical activities might promote specific aspects of auditory neural development. Understanding these associations is relevant in both guiding future research and in preventing language disorders.
Keyword(s): ERP EEG mismatch negativity MMN MMR late discrimination negativity LDN LME toddlers auditory discrimination dyslexia music intervention informal musical activities


Files in this item

Files Size Format View
Gallen_ProGradu_2021.pdf 3.987Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record