Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“I don’t even need to think whether I can say this aloud or should I first ask someone for a permission.” : employees’ views on knowledge sharing at one digital service company

Show full item record

Title: “I don’t even need to think whether I can say this aloud or should I first ask someone for a permission.” : employees’ views on knowledge sharing at one digital service company
Author(s): Meriläinen, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tiivistelmä - Referat – Abstract Taustaa: Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Teknologiapalveluyritysten toiminta on usein rakentunut niiden olemassa olevien asiakasprojektien mukaan siten, että projekteja alkaa ja päättyy pitkin kalenterivuotta. Asiakasprojektien vaihtuessa vaihtuvat usein myös niissä työskentelevät kollegat. Teknologiapalveluyritykset ovat olleet viime vuosina myös aktiivisesti palkkaamassa uusia työntekijöitä. Projektien ja työkavereiden vaihtuminen sekä nopeasti lisääntyvä joukko uusia kollegoita voivat aiheuttaa haasteita työntekijöiden tiedon jakamiselle projektien sisällä sekä niiden yli laajemmin organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan itseohjautuvuusteorian kolmen psykologisen perustarpeen, voimaannuttavan johtajuuden ja psykologisen turvallisuuden merkitystä työntekijöiden tiedon jakamiselle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tiedon ja asiantuntijuuden määritelmille, sekä aikaisemmalle tutkimukselle kolmen psykologisen perustarpeen ja autonomisen motivaation, voimaannuttavan johtajuuden sekä psykologisen turvallisuuden merkityksestä työssä. Tutkimusongelma: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Näkökulma on työntekijöiden työolosuhteisiin liittyvissä tekijöissä. Tutkimusmetodi: Kyseessä on laadullinen haastattelututkimus. Kahdeksan puolistrukturoitua teema-haastattelua toteutettiin alkukeväästä 2020 yhdessä suomalaisessa teknologiapalveluyrityksessä. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin avulla. Tulokset: Tutkimustulokset osoittavat, että haastateltavien kokemukset tiedon jakamisesta olivat yhtäläiset aikaisempien tutkimustulosten kanssa, ja tarkastelun kohteena olleet tekijät nousivat kvalitatiivisessa analyysissa esiin työntekijöiden tiedon jakamista mahdollistavina tekijöinä. Merkittävyys: Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mitkä tekijät organisaatioissa voivat mahdollistaa ja motivoida työntekijöiden tiedon jakamista. Lisäksi tutkimustulokset auttavat hahmottamaan, mitkä tekijät voivat käytännön tasolla mahdollistaa työntekijöiden tiedon jakamista työyhteisöissä.
Background: The purpose of this study is to bring understanding of what elements enable experts' knowledge sharing in digital service organizations. In digital service organizations the organizational structure is often project-based. Customer projects start and end throughout the calendar year, and the employees working within them may change along with the new projects. In addition, digital service companies have been actively hiring new employees. Rapidly grown number of new employees and the fact that the closest co-workers change throughout the year may cause challenges to the employees’ knowledge sharing within projects and beyond them to the wider organization. The elements which interrelation with employees’ knowledge sharing is examined in this study are self-determination theory’s three basic psycholog-ical needs, empowering leadership, and psychological safety. The theoretical framework is based on the concepts of knowledge and expertise, and on the previous research about the basic psychological needs and autonomous motivation, empowering leadership, and psychological safety at work. Problem: The aim of this research is to gain more understanding of what elements enable employees’ knowledge sharing in digital service organizations. The viewpoint is in the conditions where the employees operate at work. Methods: The nature of the research is qualitative interview study. The research material was collected by interviewing eight employees in one digital service company in spring 2020. Empirical data was analysed by theory- and data-driven content analysis. Results: The results of this study imply that the informants’ views on knowledge sharing at work were in line with the previous studies. All the elements examined interrelated with employees’ knowledge sharing as enabling it. Significance: The results bring understanding of what elements in organizations can enable employees’ motivation, ability, and opportunity to share their knowledge at work.
Keyword(s): Tiedon jakaminen osaamisen kehittäminen SDT autonominen motivaatio voimaannuttava johtaminen psykologinen turvallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Meriläinen_Pauliina_Pro Gradu_2020.pdf 635.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record