Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“I don’t even need to think whether I can say this aloud or should I first ask someone for a permission.” : employees’ views on knowledge sharing at one digital service company

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-02-18T07:38:58Z
dc.date.available 2021-02-18T07:38:58Z
dc.date.issued 2021-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34578
dc.title “I don’t even need to think whether I can say this aloud or should I first ask someone for a permission.” : employees’ views on knowledge sharing at one digital service company en
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Meriläinen, Pauliina
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tiivistelmä - Referat – Abstract Taustaa: Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Teknologiapalveluyritysten toiminta on usein rakentunut niiden olemassa olevien asiakasprojektien mukaan siten, että projekteja alkaa ja päättyy pitkin kalenterivuotta. Asiakasprojektien vaihtuessa vaihtuvat usein myös niissä työskentelevät kollegat. Teknologiapalveluyritykset ovat olleet viime vuosina myös aktiivisesti palkkaamassa uusia työntekijöitä. Projektien ja työkavereiden vaihtuminen sekä nopeasti lisääntyvä joukko uusia kollegoita voivat aiheuttaa haasteita työntekijöiden tiedon jakamiselle projektien sisällä sekä niiden yli laajemmin organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan itseohjautuvuusteorian kolmen psykologisen perustarpeen, voimaannuttavan johtajuuden ja psykologisen turvallisuuden merkitystä työntekijöiden tiedon jakamiselle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tiedon ja asiantuntijuuden määritelmille, sekä aikaisemmalle tutkimukselle kolmen psykologisen perustarpeen ja autonomisen motivaation, voimaannuttavan johtajuuden sekä psykologisen turvallisuuden merkityksestä työssä. Tutkimusongelma: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Näkökulma on työntekijöiden työolosuhteisiin liittyvissä tekijöissä. Tutkimusmetodi: Kyseessä on laadullinen haastattelututkimus. Kahdeksan puolistrukturoitua teema-haastattelua toteutettiin alkukeväästä 2020 yhdessä suomalaisessa teknologiapalveluyrityksessä. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin avulla. Tulokset: Tutkimustulokset osoittavat, että haastateltavien kokemukset tiedon jakamisesta olivat yhtäläiset aikaisempien tutkimustulosten kanssa, ja tarkastelun kohteena olleet tekijät nousivat kvalitatiivisessa analyysissa esiin työntekijöiden tiedon jakamista mahdollistavina tekijöinä. Merkittävyys: Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mitkä tekijät organisaatioissa voivat mahdollistaa ja motivoida työntekijöiden tiedon jakamista. Lisäksi tutkimustulokset auttavat hahmottamaan, mitkä tekijät voivat käytännön tasolla mahdollistaa työntekijöiden tiedon jakamista työyhteisöissä. fi
dct.abstract Background: The purpose of this study is to bring understanding of what elements enable experts' knowledge sharing in digital service organizations. In digital service organizations the organizational structure is often project-based. Customer projects start and end throughout the calendar year, and the employees working within them may change along with the new projects. In addition, digital service companies have been actively hiring new employees. Rapidly grown number of new employees and the fact that the closest co-workers change throughout the year may cause challenges to the employees’ knowledge sharing within projects and beyond them to the wider organization. The elements which interrelation with employees’ knowledge sharing is examined in this study are self-determination theory’s three basic psycholog-ical needs, empowering leadership, and psychological safety. The theoretical framework is based on the concepts of knowledge and expertise, and on the previous research about the basic psychological needs and autonomous motivation, empowering leadership, and psychological safety at work. Problem: The aim of this research is to gain more understanding of what elements enable employees’ knowledge sharing in digital service organizations. The viewpoint is in the conditions where the employees operate at work. Methods: The nature of the research is qualitative interview study. The research material was collected by interviewing eight employees in one digital service company in spring 2020. Empirical data was analysed by theory- and data-driven content analysis. Results: The results of this study imply that the informants’ views on knowledge sharing at work were in line with the previous studies. All the elements examined interrelated with employees’ knowledge sharing as enabling it. Significance: The results bring understanding of what elements in organizations can enable employees’ motivation, ability, and opportunity to share their knowledge at work. en
dct.subject Tiedon jakaminen
dct.subject osaamisen kehittäminen
dct.subject SDT
dct.subject autonominen motivaatio
dct.subject voimaannuttava johtaminen
dct.subject psykologinen turvallisuus
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng und
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Hakkarainen, Kai
ethesis.supervisor Juuti, Kalle
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ce121464-b141-463f-a5ce-894e8933e7c9
ethesis.degreeprogram.URI none und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-01-11 10:00:09:828
ethesis-internal.abstract.secondary Tiivistelmä - Referat – Abstract Taustaa: Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Teknologiapalveluyritysten toiminta on usein rakentunut niiden olemassa olevien asiakasprojektien mukaan siten, että projekteja alkaa ja päättyy pitkin kalenterivuotta. Asiakasprojektien vaihtuessa vaihtuvat usein myös niissä työskentelevät kollegat. Teknologiapalveluyritykset ovat olleet viime vuosina myös aktiivisesti palkkaamassa uusia työntekijöitä. Projektien ja työkavereiden vaihtuminen sekä nopeasti lisääntyvä joukko uusia kollegoita voivat aiheuttaa haasteita työntekijöiden tiedon jakamiselle projektien sisällä sekä niiden yli laajemmin organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan itseohjautuvuusteorian kolmen psykologisen perustarpeen, voimaannuttavan johtajuuden ja psykologisen turvallisuuden merkitystä työntekijöiden tiedon jakamiselle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tiedon ja asiantuntijuuden määritelmille, sekä aikaisemmalle tutkimukselle kolmen psykologisen perustarpeen ja autonomisen motivaation, voimaannuttavan johtajuuden sekä psykologisen turvallisuuden merkityksestä työssä. Tutkimusongelma: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät mahdollistavat teknologiapalveluyrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden välistä tiedon ja osaamisen jakamista. Näkökulma on työntekijöiden työolosuhteisiin liittyvissä tekijöissä. Tutkimusmetodi: Kyseessä on laadullinen haastattelututkimus. Kahdeksan puolistrukturoitua teema-haastattelua toteutettiin alkukeväästä 2020 yhdessä suomalaisessa teknologiapalveluyrityksessä. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjautuvan sisällönanalyysin avulla. Tulokset: Tutkimustulokset osoittavat, että haastateltavien kokemukset tiedon jakamisesta olivat yhtäläiset aikaisempien tutkimustulosten kanssa, ja tarkastelun kohteena olleet tekijät nousivat kvalitatiivisessa analyysissa esiin työntekijöiden tiedon jakamista mahdollistavina tekijöinä. Merkittävyys: Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, mitkä tekijät organisaatioissa voivat mahdollistaa ja motivoida työntekijöiden tiedon jakamista. Lisäksi tutkimustulokset auttavat hahmottamaan, mitkä tekijät voivat käytännön tasolla mahdollistaa työntekijöiden tiedon jakamista työyhteisöissä. und
ethesis-internal.abstract.primary Background: The purpose of this study is to bring understanding of what elements enable experts' knowledge sharing in digital service organizations. In digital service organizations the organizational structure is often project-based. Customer projects start and end throughout the calendar year, and the employees working within them may change along with the new projects. In addition, digital service companies have been actively hiring new employees. Rapidly grown number of new employees and the fact that the closest co-workers change throughout the year may cause challenges to the employees’ knowledge sharing within projects and beyond them to the wider organization. The elements which interrelation with employees’ knowledge sharing is examined in this study are self-determination theory’s three basic psycholog-ical needs, empowering leadership, and psychological safety. The theoretical framework is based on the concepts of knowledge and expertise, and on the previous research about the basic psychological needs and autonomous motivation, empowering leadership, and psychological safety at work. Problem: The aim of this research is to gain more understanding of what elements enable employees’ knowledge sharing in digital service organizations. The viewpoint is in the conditions where the employees operate at work. Methods: The nature of the research is qualitative interview study. The research material was collected by interviewing eight employees in one digital service company in spring 2020. Empirical data was analysed by theory- and data-driven content analysis. Results: The results of this study imply that the informants’ views on knowledge sharing at work were in line with the previous studies. All the elements examined interrelated with employees’ knowledge sharing as enabling it. Significance: The results bring understanding of what elements in organizations can enable employees’ motivation, ability, and opportunity to share their knowledge at work. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202102181512
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Teknologiapalveluyrityksen työntekijöiden näkemyksiä tiedon jakamisesta fi
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Meriläinen_Pauliina_Pro Gradu_2020.pdf 635.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record