Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Beyond added value : the role of sustainability in food packaging innovation

Show full item record

Title: Beyond added value : the role of sustainability in food packaging innovation
Author(s): Ruippo, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Ruokapakkausinnovaatiot kytkeytyvät useisiin kestävyyteen liittyviin haasteisiin ruoan arvoketjussa syntyvästä hävikistä luonnonvarojen käyttöön ja kasvavaan muovijätteen määrään maailmassa. Sääntely alalla on perinteisesti keskittynyt pakkauksista syntyvään materiaalijätteeseen, jättäen muut kestävyyteen liittyvät kysymykset kuten ruokahävikin syntymisen huomiotta. Samaan aikaan perinteiset käsitykset innovaatioista kohdentavat huomion innovaatioiden tuottamaan lisäarvoon ja kilpailukyvyn parantamiseen sosiaalisten tai eettisten taustatekijöiden sijaan. Tämä tutkimus keskittyy asiantuntijoiden kestävyyteen liittyviin käsityksiin suomalaisessa ruokapakkausarvoketjussa. Samalla työ tutkii kuinka vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation, RRI) periaatteet näyttäytyvät alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta ymmärretään tässä kontekstissa viitekehyksenä, jonka avulla voidaan tarkastella sosiaalisia ja eettisiä kysymyksiä innovaatioprosesseissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kestävyys ymmärretään alan asiantuntijoiden toimesta, ja mitä toimia tarvittaisiin kestävien innovaatioiden edistämiseksi pakkausalalla. Tutkimusta varten toteutettiin 14 puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua, jotka analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittavat toimialan kestävyyskäsitysten olevan vaihtelevia. Ruokahävikin syntymistä pidettiin kuitenkin keskeisimpänä kestävyysvaikutuksena ruokapakkaamisessa. Alan toimijoita motivoivat henkilökohtaiset syyt, sekä kestävien innovaatioiden synnyttämä taloudellinen etu. Alan innovaatiota hidastavat etenkin sääntelyyn liittyvät haasteet, elintarviketurvallisuuden vaatimukset, vaikeasti ennustettavissa olevat tulevaisuuden muutokset, ja teknologiset esteet. Lisäksi tuloksista voidaan nähdä, että alan toimijat katsovat suomalaisen julkishallinnon ja elintarvikealan toimijoiden olevan vastuussa kestävän innovaatiotoiminnan edistämisestä. On kuitenkin huomionarvoista, että tutkimuksen kvalitatiivisen orientaation vuoksi johtopäätökset eivät välttämättä päde muissa tapauksissa. Tutkimustuloksien pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sosiaaliset ja eettiset syyt vaikuttavat tutkimus- ja kehitystoiminnan taustalla.
Innovation in food packaging interlinks many sustainability challenges ranging from food loss and waste through the value chains, to resource extraction and growing amounts of plastic waste globally. Food packaging innovations arising from regulation often focus on material waste and ignore other facets of sustainability such as food loss and waste. Simultaneously, conventional notions of innovations are focused on firm growth and competitiveness. This study investigates the perceptions of sustainability in food packaging among expert actors in Finland. Moreover, it examines how notions of Responsible Research and Innovation (RRI) are reflected in the research and development processes in the field. Here, RRI is understood as a framework for examining the role of socio-ethical considerations in research and development. The study aimed to find out which packaging attributes are considered sustainable, what motivations actors in the field have, what type of obstacles exist to innovation in the field, and which actor groups are perceived to be responsible for accelerating the food packaging transition towards sustainability. Semi-structured expert interviews were conducted with 14 participants, and the interview data were analyzed using qualitative content analysis (QCA). The results show that perceptions of sustainability in food packaging vary across the field. However, reducing food waste and loss was considered the most important facet of sustainability in food packaging. Actors in the field are motivated by personal reasons and the anticipated profitability of sustainable innovations. However, innovations in the field are slowed down because of regulatory issues, food safety requirements, unpredictable future changes, and technological lock-ins. Finally, the results of this study indicate that actors in the sector believe the Finnish government and brand owners in the food and beverage industries should be responsible for driving innovation towards improved sustainability. However, the qualitative approach taken here limits the generalizability of the results. The results suggest an ongoing narrative shift in innovation towards greater inclusion of social and ethical considerations in the research and development process.
Keyword(s): innovation responsible innovation RRI food packaging sustainability


Files in this item

Files Size Format View
Ruippo_Lotta_tutkielma_2020.pdf 696.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record