Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasviproteiinivalmisteen elinkaariarviointi

Show full item record

Title: Kasviproteiinivalmisteen elinkaariarviointi
Author(s): Sarajärvi, Aija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhistamme. Ruuantuotanto on yksi merkittävimmistä kasvihuonepäästöjen aiheuttajista. On arvioitu, että ruokajärjestelmät aiheuttavat 19 – 29 % ihmistoiminnan kasvihuonepäästöistä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannon aiheuttavan enemmän ympäristöä kuormittavia päästöjä kuin kasvituotteiden. Jotta 1,5 asteen ilmastotavoite saavutettaisiin, tulee ruokavalioiden muuttua kestävimmiksi ja kasvispainotteisimmiksi. Ruokien elinkaarta tutkitaan tänä päivänä enemmän, sillä niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset halutaan tietää ja tunnistaa paremmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasviproteiinivalmisteen elinkaarivaikutukset. Elinkaaritarkastelu alkoi alkutuotannosta ja päättyi tehtaassa valmiiseen tuotteeseen. Tutkimuksessa ei huomioitu tuotteen kuljetusta kauppoihin, kaupan toimintoja, kuten säilytystä, eikä kuluttajatoimintoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta eri skenaariota, joissa tarkasteltiin mm. sekasähkön vaihtamista tuulivoimaan sekä uuden vaihtoehtoisen pakkauksen vaikutusta tuloksiin. Tutkimus suoritettiin openLCA-ohjelmalla ja tietokantoina hyödynnettiin Ecoinvent 3 sekä AGRIBYLASE 3.0 -tietokantoja. Elinkaariarviointia tarkasteltiin ReCiPe 2016 Midpoint (H) -menetelmän avulla. Tarkasteltavia vaikutusluokkia olivat kasvihuonepäästöt, veden- ja maankäyttö sekä rehevöityminen. Tutkimuksen mukaan sekasähkön, joka osin tuotetaan myös fossiilisilla polttoaineilla, vaihtaminen tuulivoimaan voi vähentää kasvihuonepäästöjä 49 – 50 %. Sähkömuodon vaihtaminen tuulivoimaan pienentää merkittävästi myös maankäyttöä, vedenkulutusta ja makean veden rehevöitymistä. Kasviproteiinin aiheuttamat kasvihuone- ja fosforipäästöt ovat pienempiä kuin eläinperäisten tuotteiden. Pakkausmateriaalit aiheuttivat 7 – 13 % kasvihuonepäästöistä. Elinkaariarvioinnin perusteella suositellaan sähkömuodon vaihtamista tuulivoimaan.
Climate change is one of the biggest global threats. Food production is one of the most significant sources of greenhouse gas emissions. It has been estimated that food systems account for 19 – 29 % of anthropogenic greenhouse gas emissions. Many studies have shown that products of animal origin cause more environmentally harmful emissions than plant-based products. In order to reach the 1,5 degree target, diets need to become more sustainable and more plant-based. The life cycle of food is being studied more today to identify their climate and environmental impact. The purpose of this study was to determine life cycle assessment of a plant-based protein product. The life cycle assessment started with the initial production and ended with the finished product in the factory. The study did not take into account the transport of products to stores and consumer activities. The study examined six different scenarios, which were e.g. dealing with the conversion of mixed electricity to wind power and the impact of the new alternative packaging on the results. The study was made by openLCA and the databases used Ecoinvent 3 and AGRIBYLASE 3.0. Life cycle assessment was examined using the ReCiPe 2016 Midpoint (H). The impact categories were global warming, land use, water consumption and freshwater eutrophication. According to this study, converting mixed electricity to wind power can reduce greenhouse gas emissions by 49 – 50 %. Converting electricity to wind also significantly reduces land use, water consumption and freshwater eutrophication. Greenhouse gas emissions and phosphorous emissions of plant-based protein are lower than animal origin products. Packaging materials accounted for 7 to 13 % of greenhouse gas emissions. Based on this study, it is recommended to change the primary electric source to wind power.
Keyword(s): elinkaariarviointi kasvihuonepäästö maankäyttö vedenkäyttö rehevöityminen


Files in this item

Files Size Format View
Sarajarvi_Aija_tutkielma_2021.pdf 590.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record