Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The experience of integration : a qualitative study of Swedish-language integration in Helsinki

Show full item record

Title: The experience of integration : a qualitative study of Swedish-language integration in Helsinki
Author(s): Källberg, Åsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in European and Nordic Studies
Specialisation: Social Sciences Study Track
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Migration to Finland has increased considerably in the last decade. As Finnish society becomes increasingly multicultural and multilingual, new measures and services are needed to promote integration. For integration to be successful, it needs ongoing processes and interaction that require both immigrants themselves and the host society to be active, and to provide the tools that are needed for integration. This master’s thesis investigates the Swedish-language integration path in the capital region of Finland. As Finland’s bilingualism enables integration to happen in both the Finnish and Swedish languages, the purpose of this thesis is to enable immigrants who have chosen to integrate with the Swedish language the chance to be heard and to listen to their personal integration experiences. As the research focuses on immigrants learning Swedish, five interviews with Swedish-speaking immigrants have been conducted as part of this thesis. The qualitative method used in this research has the aim of gaining a deeper understanding of what is considered to be successful integration by the immigrants themselves. The reference framework for this thesis is based on Friedrich Heckmann’s definition of social integration, alongside the Finnish Act on the Promotion of Integration (1386/2010) and the Language Act (423/2003). In addition, a range of previous research is used in order to compare the results that were found in this study. The results demonstrate that although Finnish legislation does make it possible to choose between the Finnish and Swedish languages when intergrating, it is hard to execute this duality in practice. From authorities’ reluctance to it being difficult to find Swedish-speaking connections outside the classroom, the results show that it is difficult for immigrants to practice Swedish in everyday life and they suffer from a lack of interaction with Finnish society. Integration processes are challenging for these immigrants for various reasons, which also illustrates how different the stories and experiences of immigrants are.
Migrationen till Finland har ökat avsevärt under det senaste decenniet. Då det finländska samhället blir alltmer mångkulturellt och flerspråkigt, behövs nya åtgärder och tjänster för att främja integration. För en lyckad integration behövs det fortlöpande processer och interaktion mellan invandrarna och det finländska samhället. Denna avhandling undersöker den svenska integrationsvägen i huvudstadsregionen i Finland. Eftersom Finlands tvåspråkighet möjliggör integration på både finska och svenska, är syftet med denna avhandling att ge invandrare som har valt att integrera sig med hjälp av det svenska språket chansen att bli hörda, och att lyssna på deras personliga upplevelser gällande integration. Eftersom forskningen lägger fokus på invandrare som lär sig svenska, genomfördes fem intervjuer med invandrare som har valt svenskan som integrationsspråk. Den kvalitativa metoden som används i denna forskning har som mål att få en djupare förståelse för vad som anses vara en framgångsrik integration enligt invandrarna själva. Den teoretiska referensramen för denna avhandling bygger på Friedrich Heckmanns teori om social integration, finländska lagen om främjande av integration (1386/2010) samt språklagen (423/2003). Dessutom används en rad tidigare undersökningar för att jämföra resultaten som kom fram i denna studie. Resultaten visar att även om finländsk lagstiftning gör det möjligt att välja mellan finska och svensk som integrationsspråk, är det svårt att genomföra det i praktiken. Från att myndigheter är ovilliga att både prata svenska eller understöda undervisning på svenska, så är det också svårt att hitta svenskspråkiga förbindelser utanför klassrummet. Detta leder till att de intervjuade invandrarna inte har en möjlighet att använda svenskan i vardagen, och interaktionen med det finländska samhället blir således bristfällig. Integrationsprocessen är utmanande för dessa invandrare av olika skäl, vilket också illustreras av hur olika deras historier och upplevelser är.


Files in this item

Files Size Format View
Kallberg_Asa_Thesis_2021.pdf 580.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record