Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biodiversity management in companies

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-03-03T11:39:22Z
dc.date.available 2021-03-03T11:39:22Z
dc.date.issued 2021-03-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34701
dc.title Biodiversity management in companies en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kämäräinen, Kaisa
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia biodiversiteettijohtamista sekä siihen liittyviä haasteita kolmessa suuressa yrityksessä. Biodiversiteettikadosta on keskusteltu jo vuosikymmeniä, mutta vasta viime vuosina biodiversiteetista on alettu keskustelemaan yrityksissä myös strategisesta näkökulmasta. Yksityisellä sektorilla on huomattava vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen ja sillä on myös laajat resurssit hidastaa biodiversiteettikatoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrityksissä huomioidaan ja hallitaan biodiversiteettiin liittyviä vaikutuksia. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa oli mukana kolme yritystä. Tutkimuksessa käytetyt tiedot kerättiin Microsoft Formsin kautta puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, tunnin kestäneillä verkkokeskusteluilla yritysten edustajien kanssa sekä yritysten uusimmista vuosiraporteista syksyllä 2020. Tulokset osoittivat, että biodiversiteettia pidetään tärkeänä aiheena yrityksissä ja ne ovat kasvavassa määrin ottamassa biodiversiteettivaikutuksensa huomioon. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat yritykset odottavat biodiversiteettiin liittyvän regulaation lisääntyvän lähivuosina. Yritykset myös kokevat, että sidosryhmien vaatimukset aiheeseen liittyen ovat kasvaneet viime vuosina. Tutkimuksen mukaan ainoastaan yksi yritys on jo usean vuoden ajan ottanut huomioon vaikutuksensa biodiversiteettiin ja heillä on aiheeseen liittyen toimintasuunnitelma. Yritys noudattaa myös laajasti tunnettua raportointiviitekehystä. Kaksi muuta tutkimuksessa mukana ollutta yritystä on alkanut erikseen tai osana muita vastuullisuuden aihepiirejä hallitsemaan biodiversiteettivaikutuksiaan, mutta niillä ei vielä ole biodiversiteettiin liittyen toimintasuunnitelmaa eivätkä ne noudata mitään erityistä raportointiviitekehystä. Tutkimuksen mukaan yritysten suurimmat haasteet biodiversiteettijohtamiseen liittyen ovat etenkin sopivien indikaattoreiden löytäminen sekä biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten mittaaminen. Tulokset osoittavat myös, että biodiversiteetin käsitteen ymmärtäminen sekä se, millä kaikilla tavoin biodiversiteetti ja sen kato liittyvät yrityksen toimintaan, on haastavaa. Yritysten mukaan niillä on runsaasti biodiversiteettiin liittyvää tietoa, mutta osaaminen sen hyödyntämiseen strategisesta näkökulmasta puuttuu. Tulokset ja kirjallisuuskatsaus osoittavat, että biodiversiteetin johtamiseen liittyviä aiheita hallitaan yhä enemmän, mutta on myös haasteita, jotka tulee selvittää. Tällä hetkellä on jo olemassa useita viitekehyksiä, joita yritykset voivat hyödyntää biodiversiteettivaikutusten mittaamisessa sekä johtamissuunnitelmien suunnittelussa. Mitä parempi ymmärrys yrityksillä on omista vaikutuksistaan biodiversiteettiin ja toisaalta biodiversiteettikadon vaikutuksista yritykseen, sitä parempi. Tulosten osalta on huomoitava, että tulokset osoittavat ainoastaan suurikokoisten (yli 40 miljoonan euron vuosiliikevaihto) yritysten näkemykset aloilla, joilla on melko suora vaikutus biodiversiteettiin. Näin ollen tutkimuksen tulokset voivat erota, jos tutkitaan pienempiä tai toisilla toimialoilla toimivia yrityksiä. fi
dct.abstract The purpose of this study was to study the current biodiversity management practices in three large size companies and to study the biggest challenges the case companies are facing regarding biodiversity management. Biodiversity loss has been discussed for decades, but in only in recent years biodiversity has been more discussed also from more strategic point of view in the corporate world. The private sector has a considerable impact on biodiversity as well as a large part of the capacity to slow down and change the direction of biodiversity loss. Therefore, it is important that also the private sector considers and manages its impacts on biodiversity. The study was conducted as a qualitative case study including three case companies. The data was gathered through half-structured questionnaires through Microsoft Forms, a one-hour distance discussion with each of the companies, and from the latest annual reports in the fall of 2020. The results showed that biodiversity is considered to be an important topic among the case companies and that they are increasingly considering their impact on biodiversity as well. All case companies expect regulation on biodiversity to increase in the future and also the stakeholder demand around the topic has increased. However, only one of the companies has considered their impacts on biodiversity for years already; they have a management plan and they are following a specific reporting framework. Two of the companies have started to consider biodiversity separately or as a part of their other sustainability topics but they do not yet have biodiversity management plans in place nor do they follow any specific reporting framework. Regarding the biggest difficulties, the results show that especially finding suitable indicators and measuring the impacts on biodiversity are considered difficult. The results also show that understanding the concept of biodiversity and how biodiversity is related to the business is difficult. Companies also see that there is a lot of information regarding biodiversity available, but knowledge on how to use it for managing biodiversity is lacking. The results as well as the literature review indicate that impacts on biodiversity is increasingly managed but there are difficulties that need to be overcome. There are several biodiversity management frameworks that can be used for assessing the impacts and building suitable management plans. The better understanding companies have on their impacts biodiversity and vice versa, the better. It must be noted that the results indicate the views of large size (over 40 million € net revenue) companies in sectors that have rather direct impact on biodiversity. Therefore, the results may differ when studying companies of different sizes and from other sectors. en
dct.subject biodiversity
dct.subject biodiversity management
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Ahlvik, Lassi
ethesis.supervisor Rantamäki-Lahtinen, Leena
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e7295766-7fc6-466f-8e2b-643d43e1aa24
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-02-08 10:18:30:337
ethesis.principalprofessor Ahlvik, Lassi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202103031602
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Biodiversiteettijohtaminen yrityksissä fi
ethesis.facultystudyline Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Agricultural, Environmental and Resource Economics en
ethesis.facultystudyline Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_059
ethesis.mastersdegreeprogram Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_002

Files in this item

Files Size Format View
Kämäräinen_Kaisa_Pro Gradu_2021.pdf 3.611Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record