Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vierasesineiden aiheuttamat suolistotukokset koirilla

Show full item record

Title: Vierasesineiden aiheuttamat suolistotukokset koirilla
Author(s): Miettinen, Erno
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Degree program: Degree programme in veterinary medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Vierasesineen aiheuttama suolistotukos on koirilla verrattain yleisesti esiintyvä sairaus. Pääsääntöisesti kirjallisuudessa ollaan keskitytty taudin kuvailemiseen, oireisiin, diagnosoimiseen sekä sen hoitamiseen. Vähemmälle tarkastelulle on jäänyt, mikä saa koirat altistumaan tälle ainakin näennäisesti itseaiheutetulle sairaudelle. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, onko olemassa jotain sairauksia ja ruokinnallisia asioita, jotka esiintyvät suolistotukosten kanssa. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi vierasesineen aiheuttaman suolistotukoksen taudinkuva, patofysiologia sekä diagnostiikka ja hoidot. Lisäksi tarkastellaan tutkimukset ja niiden löydökset koskien tyypillistä koiraa, joka tähän tautiin sairastuu. Tutkimusosuudessa selvitettiin ne sairaudet, jotka korreloivat positiivisesti suoliston vierasesineeseen kanssa. Tarkoituksena oli lisäksi selvittää onko ruokavalion koostumuksella ja eritoten raakaruoalla vaikutusta luisten tai rustoisten vierasesineiden saamiseen. Hypoteesina oli, että raakojen luiden ja rustojen syöttäminen koirille ei aiheuta niille suoliston vierasesineitä. Tutkimusosuus jaettiin kahteen osaan. Ensimmäisen osan aineistona toimi DOGRISKkyselytutkimus ja sen vastaukset, joita oli 9361. DOGRISK-kysely kartoittaa koirien elinoloja, ruokintaa ja sairauksia. Tästä aineistosta poimittiin ne vastaajat, joiden koirilta oli leikattu suoliston vierasesine. Näille omistajille tehtiin uusi kyselytutkimus koskien tarkemmin koirien ruokintaa ja se lähetettiin sähköpostitse 86 ihmiselle. Vastaukset, joita saapui 26, toimivat tutkimusosuuden toisen osan aineistona. Aineistoista laskettiin sairauksien ja suoliston vierasesineiden välinen korrelaatio. Lisäksi selvitettiin, mitkä vierasesineet esiintyivät tiettyjen ruokintaryhmien kanssa. Tulosten tilastollista merkitsevyyttä osoittamaan käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen p-arvoa. Tuloksista esille nousivat tulehdukselliset sairaudet, kuten korvatulehdukset sekä suoliston tulehdustilat positiivisen assosiaationsa suoliston vierasesineiden kanssa. Lisäksi selvisi, että luiset ja/tai rustoiset vierasesineet eivät esiintyneet niillä koirilla, jotka saivat syödäkseen päivittäin tai miltei päivittäin raakoja luita tai rustoja. Löydökset ovat mielenkiintoisia ja jatkossa olisikin hyvä selvittää vielä suuremmalla otannalla tarkemmin ruokinnan ja tiettyjen vierasesineiden välisiä yhteyksiä tilastollisen merkitsevyyden saamiseksi.
Keyword(s): suolistotukos vierasesine raakaruoka


Files in this item

Files Size Format View
ELL_Lisensiaatintutkielma2020_Erno Miettinen.pdf 3.942Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record