Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Life-course socio-economic circumstances in acute, chronic and disabling pain among young employees : a double suffering

Show full item record

Title: Life-course socio-economic circumstances in acute, chronic and disabling pain among young employees : a double suffering
Author(s): Fagerlund, Pi; Salmela, Jatta; Pietiläinen, Olli; Salonsalmi, Aino; Rahkonen, Ossi; Lallukka, Tea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Abstract Background: Pain is known to be socio-economically patterned and associated with disability. However, knowledge is scarce concerning life-course socio-economic circumstances and pain among young adults. Our aim was to examine the associations of childhood and current socio-economic circumstances with acute pain and chronic pain with low and high disability levels among young Finnish municipal employees. Methods: We analyzed questionnaire data retrieved from the Young Helsinki Health Study (n=4683) covering 18–39-year-old employees of the City of Helsinki, Finland. We included a comprehensive set of indicators of childhood and current socio-economic circumstances and examined their associations with acute pain and with chronic pain with low and high disability levels. The level of chronic pain–related disability was assessed by the Chronic Pain Grade Questionnaire. Multinomial logistic regression analyses were conducted with stepwise adjustments for socio-demographic, socio-economic and health-related covariates. Results: Childhood and current socio-economic disadvantage were associated with acute and chronic pain, particularly with chronic pain with high disability level. The strongest associations after adjustments for covariates remained between chronic pain with high disability level and low education level (OR 3.38, 95% CI 2.18–5.24), manual occupation (OR 3.75, 95% CI 1.92–7.34) and experiencing frequent economic difficulties (OR 3.07, 95% CI 2.00–4.70). Conclusions: Pain is highly prevalent already among young employees and there is a socio-economic gradient in both pain chronicity and chronic pain–related disability. Life-course socio-economic determinants of pain should be considered in pain-preventing strategies and in clinical practice.
Abstrakt Bakgrund: Smärta är ojämlikt socioekonomiskt fördelat och associerat med funktionspåverkan. Kopplingen mellan socioekonomiska förhållanden och smärta bland unga vuxna är dock inte klarlagd. Studiens mål var att undersöka associationen mellan tidiga och nuvarande socio-ekonomiska förhållanden med akut smärta samt kronisk smärta med låg respektive hög funktionspåverkan bland unga finländska kommunala arbetstagare. Metoder: Vi analyserade enkätdata insamlad inom ramen för Young Helsinki Health Study (n=4683), en kohortstudie omfattande 18-39 år gamla anställda vid Helsingfors stad, Finland. Vi inkluderade ett flertal indikatorer för socioekonomiska förhållanden i barndom och nutid och undersökte deras association till akut smärta och kronisk smärta med låg respektive hög grad av funktionspåverkan. Graden av funktionspåverkan bedömdes med skattningsskalan Chronic Pain Grade Questionnaire. Multinominella logistiska regressionsanalyser genomfördes med stegvis korrigering för sociodemografiska, socioekonomiska och hälsorelaterade kovariater. Resultat: Ofördelaktiga socio-ekonomiska förhållanden i barndom och nutid var associerade med akut och kronisk smärta, särskilt med kronisk smärta med hög funktionspåverkan. Starkast associationer efter korrigering för kovariater kvarstod mellan kronisk smärta med hög funktionspåverkan och låg utbildningsnivå (OR 3.38, 95% CI 2.18–5.24), manuellt arbete (OR 3.75, 95% CI 1.92–7.34) och frekventa ekonomiska svårigheter (OR 3.07, 95% CI 2.00–4.70). Slutsatser: Smärta är vanligt förekommande redan bland unga arbetstagare. Det finns en socioekonomisk gradient i avseende på både smärtkronicitet och funktionspåverkan relaterad till kronisk smärta. Livstida socioekonomiska förhållanden bör beaktas i smärtförebyggande arbete och i klinisk praxis.
Keyword(s): pain childhood socio-economic disability employees public health


Files in this item

Files Size Format View
Fagerlund_Pi_Avhandling_2021.pdf 788.2Kb PDF
Fagerlund_Pi_Sammanfattning_2021.pdf 59.98Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record