Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päiväkodin johtajien käsityksiä epäammatillisen kasvatus-vuorovaikutuksen piirteistä ja haasteista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-03-25T07:58:24Z
dc.date.available 2021-03-25T07:58:24Z
dc.date.issued 2021-03-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34892
dc.title Päiväkodin johtajien käsityksiä epäammatillisen kasvatus-vuorovaikutuksen piirteistä ja haasteista fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Norberg, Taru
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää päiväkodin johtajien kokemuksia kasvatusvuorovaikutuksen epäammatillisuudesta ja sen tuomista haasteista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan epäammatillisuuteen puuttumisen kokemusta ja ilmiön johtamiseen liittyviä kokemuksia. Tavoitteena on analysoida ja kuvailla johtajien käsityksiä ja kokemuksia sekä niiden vaihtelua. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kasvatusvuorovaikutuksen, epäammatillisuuden ja johtamisen tarkastelusta sekä kuvaamisesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Teoriassa huomioidaan aikaisemman varhaiskasvatuksen epäammatillisuutta käsittelevän tutkimuksen vähyys ja siksi viitekehystä on osin laajennettu tarkastelemaan epäammatillisuutta myös muilla aloilla, kuten hoito- ja lääketiede. Tutkimuksen lähtökohdat olivat monimenetelmäisessä ja fenomenografisessa tutkimuksessa, jonka aineisto hankittiin puolistrukturoidulla e-kyselylomakkeella. Kysely osoitettiin kunnallisille päiväkodin johtajille OAJ:n jäsenrekisterin perusteella. Laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin fenomenografialle tyypillisesti konktekstianalyysia ja monivalintakysymysten (Likert) tulokset esitetään prosenttijakaumina. Laadullisen ja määrällisen aineiston hankinnan ja analyysin yhdistämisellä tavoitellaan parempaa ymmärrystä monimuotoisesta ja vähän tutkitusta ilmiöstä. Johtajien käsitykset kasvatusvuorovaikutuksen epäammatillisuudesta vaihtelivat. Eniten tilanteita tulkittiin kuitenkin täysin epäammatilliseksi. Kaikkien vastaajien työpaikalla ilmeni epäammatillisuutta ja sen esiintyvyydessä oli vaihtelua. Epäammatillisuuteen puuttuminen koettiin johtajien taholta pääsääntöisesti negatiivisesti, vaikka työtehtävä voitiin silti samalla käsittää tärkeänä, pakkona tai velvollisuutena. Haastavien tilanteiden johtamista kuvaavia kokemuksia muodostui viisi: johtajan ja työntekijän välinen suhde, itsensä johtaminen, pedagoginen johtaminen, epäammatillisuus ilmiönä ja asiakastyö. Epäammatillisuus on moniulotteinen johtajuutta haastava ilmiö ja sen määrittely sekä tunnistaminen on tärkeää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Johtajan keskeisiä tehtäviä jaetun pedagogisen johtajuuden kannalta on epäammatillisiin tilanteisiin puuttuminen ja eettisen pohdinnan sekä moraalisen päätöksenteon jalkauttaminen työyhteisöön. fi
dct.abstract The purpose of this study is to elucidate the experiences of ECEC center leaders about the unprofessionalism of educational interaction and the challenges it brings. In addition, the study examines the experience of tackling unprofessionalism and experiences related to managing the phenomenon. The aim is to analyze and describe the perceptions and experiences of managers, as well as their variation. The theoretical framework of the study consists of an examination of educational interaction, unprofessionalism and leadership, as well as a description in the context of early childhood education. The theory takes into account the paucity of previous research on early childhood professionalism and therefore the framework has been partially extended to look at professionalism in other fields as well, such as nursing and medicine. The starting points of the study were a multi-method and phenomenographic study, the data of which were obtained with a semi-structured e-questionnaire. The survey was addressed to municipal ECEC center leaders on the basis of the OAJ member register. In the analysis of qualitative data, context analysis was typically used for phenomenography, and the results of multiple-choice questions (Likert) are pre-sented as percentage distributions. Combining the acquisition and analysis of qualitative and quantitative data aims at a better understanding of a diverse and little-studied phenomenon. Leaders ’experiences of the unprofessional nature of educational interaction varied. However, most situ-ations were interpreted as completely unprofessional. All respondents reported unprofessionalism in their workplace and there was variation in its prevalence. Intervention in the unprofessional profession was generally perceived negatively by managers, although the task could still be perceived as important, co-ercive or obligatory. There were five experiences describing the management of challenging situations: the relationship between the manager and the employee, self-management, pedagogical management, professionalism as a phenomenon, and client work. Unprofessionalism is a multidimensional phenome-non challenging leadership and its definition and identification is important for developing the quality of early childhood education. The key tasks of a leader in terms of shared pedagogical leadership are to address unprofessional situations and to implement ethical reflection and moral decision-making in the work community. en
dct.subject epäammatillisuus
dct.subject kasvatusvuorovaikutus
dct.subject johtaminen
dct.subject varhaiskasvatus
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Sintonen, Sara
ethesis.supervisor Kangas, Jonna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:fdd0e7e0-d6a0-457b-87dc-dc7bb626ba8a
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-02-17 15:40:05:284
ethesis-internal.abstract.secondary The purpose of this study is to elucidate the experiences of ECEC center leaders about the unprofessionalism of educational interaction and the challenges it brings. In addition, the study examines the experience of tackling unprofessionalism and experiences related to managing the phenomenon. The aim is to analyze and describe the perceptions and experiences of managers, as well as their variation. The theoretical framework of the study consists of an examination of educational interaction, unprofessionalism and leadership, as well as a description in the context of early childhood education. The theory takes into account the paucity of previous research on early childhood professionalism and therefore the framework has been partially extended to look at professionalism in other fields as well, such as nursing and medicine. The starting points of the study were a multi-method and phenomenographic study, the data of which were obtained with a semi-structured e-questionnaire. The survey was addressed to municipal ECEC center leaders on the basis of the OAJ member register. In the analysis of qualitative data, context analysis was typically used for phenomenography, and the results of multiple-choice questions (Likert) are pre-sented as percentage distributions. Combining the acquisition and analysis of qualitative and quantitative data aims at a better understanding of a diverse and little-studied phenomenon. Leaders ’experiences of the unprofessional nature of educational interaction varied. However, most situ-ations were interpreted as completely unprofessional. All respondents reported unprofessionalism in their workplace and there was variation in its prevalence. Intervention in the unprofessional profession was generally perceived negatively by managers, although the task could still be perceived as important, co-ercive or obligatory. There were five experiences describing the management of challenging situations: the relationship between the manager and the employee, self-management, pedagogical management, professionalism as a phenomenon, and client work. Unprofessionalism is a multidimensional phenome-non challenging leadership and its definition and identification is important for developing the quality of early childhood education. The key tasks of a leader in terms of shared pedagogical leadership are to address unprofessional situations and to implement ethical reflection and moral decision-making in the work community. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää päiväkodin johtajien kokemuksia kasvatusvuorovaikutuksen epäammatillisuudesta ja sen tuomista haasteista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan epäammatillisuuteen puuttumisen kokemusta ja ilmiön johtamiseen liittyviä kokemuksia. Tavoitteena on analysoida ja kuvailla johtajien käsityksiä ja kokemuksia sekä niiden vaihtelua. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kasvatusvuorovaikutuksen, epäammatillisuuden ja johtamisen tarkastelusta sekä kuvaamisesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Teoriassa huomioidaan aikaisemman varhaiskasvatuksen epäammatillisuutta käsittelevän tutkimuksen vähyys ja siksi viitekehystä on osin laajennettu tarkastelemaan epäammatillisuutta myös muilla aloilla, kuten hoito- ja lääketiede. Tutkimuksen lähtökohdat olivat monimenetelmäisessä ja fenomenografisessa tutkimuksessa, jonka aineisto hankittiin puolistrukturoidulla e-kyselylomakkeella. Kysely osoitettiin kunnallisille päiväkodin johtajille OAJ:n jäsenrekisterin perusteella. Laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin fenomenografialle tyypillisesti konktekstianalyysia ja monivalintakysymysten (Likert) tulokset esitetään prosenttijakaumina. Laadullisen ja määrällisen aineiston hankinnan ja analyysin yhdistämisellä tavoitellaan parempaa ymmärrystä monimuotoisesta ja vähän tutkitusta ilmiöstä. Johtajien käsitykset kasvatusvuorovaikutuksen epäammatillisuudesta vaihtelivat. Eniten tilanteita tulkittiin kuitenkin täysin epäammatilliseksi. Kaikkien vastaajien työpaikalla ilmeni epäammatillisuutta ja sen esiintyvyydessä oli vaihtelua. Epäammatillisuuteen puuttuminen koettiin johtajien taholta pääsääntöisesti negatiivisesti, vaikka työtehtävä voitiin silti samalla käsittää tärkeänä, pakkona tai velvollisuutena. Haastavien tilanteiden johtamista kuvaavia kokemuksia muodostui viisi: johtajan ja työntekijän välinen suhde, itsensä johtaminen, pedagoginen johtaminen, epäammatillisuus ilmiönä ja asiakastyö. Epäammatillisuus on moniulotteinen johtajuutta haastava ilmiö ja sen määrittely sekä tunnistaminen on tärkeää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Johtajan keskeisiä tehtäviä jaetun pedagogisen johtajuuden kannalta on epäammatillisiin tilanteisiin puuttuminen ja eettisen pohdinnan sekä moraalisen päätöksenteon jalkauttaminen työyhteisöön. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202103251730
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative ECEC center leaders perceptions of the features and challenges of non-professional educational interaction en
ethesis.facultystudyline Varhaiskasvatus + varhaiserityisopettajan suuntautumisopinnot fi
ethesis.facultystudyline Early childhood education and care + Specialisation studies leading to the qualification of special education teacher en
ethesis.facultystudyline Varhaiskasvatus + inriktningsalternativet specialsmåbarnspedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_124
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Norberg_Taru_Pro_Gradu_2021.pdf 806.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record