Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Taxation as a policy instrument to curb air traffic emissions in the short-term

Show full item record

Title: Taxation as a policy instrument to curb air traffic emissions in the short-term
Author(s): Rantala, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Lentoliikenteen jyrkkien päästövähennystavoitteiden kiireellisyyden vuoksi on välttämätöntä arvioida, mitkä eri toimet hyödyttävät tavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä. Investoinnit uusiin ja vähäpäästöisempiin lentokoneisiin vievät aikaa tehden niistä pitkän aikavälin ratkaisuja. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa puolestaan heikentävät riittämättömät tuotantotasot ja taloudellinen kannattamattomuus. Ilmastokompensaation hyödyt näkyvät lyhyen aikavälin toimista huolimatta vasta pitkällä aikavälillä. Tässä tutkimuksessa esitetään erilaisia veroinstrumentteja ainoaksi ratkaisuksi lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi lyhyellä aikavälillä, mikäli puhdistusteknologiaa ei ole. Pro gradu –tutkielmassa tutkittiin, miten verotuksella voidaan hillitä lentoliikenteen päästöjä lyhyellä aikavälillä. Tarkasteltavia veroinstrumentteja olivat polttoaine-, lippu-, penkki- ja arvonlisävero sekä päästöoikeuskauppa. Verojen vaikutusta testattiin kolmella eri yhdensuuntaisella reitillä. Valitut reitit kattoivat yhden kotimaan- sekä Euroopan Talousalueen sisäisen ja ulkoisen lennon. Lyhyen aikavälin päästövähennystoimia koskevassa analyysissä oletettiin monopolistisia markkinoita, missä keskeisillä lentoyhtiöillä on markkinavoimaa. Tulokset joh-\\dettiin optimoimalla lentoyhtiöiden voittofunktiosta lentolipunhinta, minkä avulla estimoitiin matkustajamäärät annetuilla reiteillä, ja sitä kautta lentokoneen paino sekä lopullinen polttoainekulutus ja päästömäärät. Tuloksista kävi ilmi, että kaikkien veroinstrumenttien kohdalla päästövähennykset jäivät lyhyellä aikavälillä hyvin mataliksi. Tämä havaintoa selittävät paitsi riittämättömät verotasot, mutta myös matkustajien suhteellisen pieni osuus reittien kokonaispäästöistä. Valituista ohjauskeinoista pienimmän päästövähennyksen sai aikaan päästöoikeuskauppa, ja suurimmat vähennykset lippu- ja arvonlisävero. Penkkiverolla ei huomattu olevan minkäänlaista vaikutusta päästöihin. Tarkasteltaessa lentoyhtiöiden voittoja huomattiin, että korkeimmista päästövähennysluvuista huolimatta, lippuveron vaikutus voittoihin oli muihin ohjauskeinoihin verrattuna melko matala. Suurimmat tappiot ja korkeimmat verotulot syntyivät lentolipun hintaan lisätystä arvonlisäverosta. Polttoainevero oli päästöoikeuskaupan ohella ainut suoraan päästöjen määrään sidottu veroinstrumentti. Polttoaineveron aikaansaama polttoaineen kallistuminen voisi tehdä vaihtoehtoisista polttoaineista, kuten synteettisistä polttoaineista kilpailukykyisiä. Lyhyellä aikavälillä merkittävien päästövähennysten saavuttaminen vaatisi kuitenkin kokonaisten lentojen operoimatta jättämistä. Matkustajamäärien merkittävää laskua voitaisiin kuitenkin välttää pyrkimällä nostamaan lentokoneiden matkustajatäyttöasteita. Todellisuudessa lentoyhtiöillä on lukuisia eri tapoja reagoida annettuihin verokäytäntöihin. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi laajentaa ottamalla huomioon muita lyhyen aikavälin sopeutumiskeinoja sekä pitkän aikavälin sopeutumisstrategiat.
Given the urgency of the drastic reduction targets for air traffic, it is necessary to assess which different actions will benefit the achievement of the targets in the short-term. Investments in new and lower-emission aircrafts take time, making them long-term solutions. The introduction of alternative jet fuels, in turn, are impaired by inadequate production levels and lack of economic viability. The benefits of climate offsetting will only be seen in the long term, despite short-term actions. This study presents different tax instruments as the only solution to reduce aviation emissions in the short-term, in the absence of abatement technology. In this Master's thesis I examined, how taxation as a policy instrument can curb aviation emissions in the short-term. The policy instruments considered were fuel, ticket and seat tax and VAT, as well as emissions trading. The impact of the taxes were tested on three different one-way routes. The selected routes included a domestic flight and one intra- and inter-EEA flights. The analysis of short-term emission reduction measures assumed a monopolistic market structure, where the focal airlines have market power. The results were derived by optimizing the flight ticket price from the airline’s profit function, which was used to estimate the number of passengers on the given routes, and thereby the weight of the aircraft as well as the final fuel consumption and the emissions. The results showed, that emission reductions for all the given policy instruments remained very low in the short-term. This finding was not only due to insufficient tax levels, but also to the relatively low share of the passengers in the total emissions. Of the selected instruments, the smallest emission reduction was achieved by emissions trading, and the largest reductions by ticket and value-added tax. The seat tax was not found to have any impact on the emissions. Looking at airline profits, it was found that despite the highest emission reduction figures, the impact of the ticket tax on profits was relatively low compared to other instruments. The largest losses and highest tax revenues were generated from VAT on flight tickets. In addition to emissions trading, the fuel tax was the only policy instrument directly linked to emissions. The increase in fuel prices caused by the fuel tax could make alternative jet fuels, such as synthetic fuels, competitive in the markets. Achieving significant emission reductions in the short-term would require cutting entire flights. However, a significant reduction in passenger numbers could be avoided by seeking to increase the passenger load factors. In reality, airlines have multiple ways to adjust to the given policy instruments. The future research could be extended to consider also other forms of policy adaptation and long-term adaptation strategies.
Keyword(s): Aviation Air traffic Emissions Taxation Monopoly Abatement measures Price regulation


Files in this item

Files Size Format View
Rantala_Helena_Progradu_2021.pdf 523.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record