Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Microproduction of solar electricity in Finland : statistical analysis

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-04-07T07:47:47Z
dc.date.available 2021-04-07T07:47:47Z
dc.date.issued 2021-04-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35065
dc.title Microproduction of solar electricity in Finland : statistical analysis en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Niiranen, Mailis
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Aurinkosähkön pientuotannon määrä on kasvanut valtavasti viime vuosina ja kasvun oletetaan jatkuvan uusiutuvalle ja hajautetulle energiantuotannolle asetettujen tavoitteiden myötä. Tästä huolimatta, Suomessa ei ole tehty kattavaa tilastollista analyysia aurinkosähkön pientuotannosta ja siihen liittyvistä alueellisista tekijöistä. Tässä työssä tutkitaan millaisia sosiodemografisia, asuinrakenteellisia ja maantieteellisiä muuttujia aurinkosähkön pientuotannon taustalla on. Tutkielmassa on myös laadittu kannattavuuslaskelmia kotitalouksien aurinkoenergiasysteemeille taloudellisten kannustimien tai esteiden selvittämiseksi. Aineisto on kerätty useista avoimista tietokannoista ja aggregoitu siirtoyhtiöalueille. Tutkittavina muuttujina ovat pientuotannon verkkopalvelusopimukset sekä aurinkoenergian pientuotantokapasiteetti. Metodina työssä on käytetty kuvailevaa analyysia ja usean muuttujan lineaarista regressioanalyysia, jossa on hyödynnetty pienimmän neliösumman menetelmää. Tulosten mukaan aurinkosähkön pientuotannossa korostuvat maaseutumaiset alueet ja asukkaiden korkeampi keski-ikä, kun tarkastelussa olivat pientuotannon verkkopalvelusopimukset. Tutkimuksessa havaittiin, että kaupunkialueilla systeemikoot ovat suurempia, vaikka aurinkosähköä tuottavia kotitalouksia on vähemmän. Sähkön hinnalla huomattiin olevan positiivinen vaikutus pientuotannon sopimusten määriin. Tätä tulosta tukevat kannattavuuslaskelmat, joissa sähkön hinnalla oli selvä vaikutus aurinkopaneeleiden taloudelliseen kannattavuuteen. Taloudellisia kannustimia lisäämällä aurinkosähkön tuotanto voisi olla houkuttelevampaa kotitalouksille. Tulokset antavat mielenkiintoisen kokonaiskuvan aurinkosähkön pientuotannosta Suomessa, mutta tarkempien sosiodemografisten ja asuinrakenteellisten taustatekijöiden identifioimiseksi analyysi tulisi toistaa alueellisesti tarkemmalla aineistolla, esimerkiksi postinumerotasolla. fi
dct.abstract The microproduction of solar photovoltaics (PV) has grown enormously in recent years in Finland, and it is expected to grow even further due to the ambitious renewable energy targets and the on-going smart energy transition. Nevertheless, there is a lack of country-level statistical analysis on the topic. This thesis studies which sociodemographic, economic, and geographical factors explain the microproduction of solar electricity in Finland. The thesis consists of a literature review and statistical analysis on the electricity distribution system operator (DSO) level. The response variables are the number of prosumer contracts and the capacity of solar PV microproduction. The data, which were gathered from various open sources, is analyzed in a descriptive manner followed by multiple linear regression analysis. The analysis uses the ordinary least square method. In addition, profitability calculations are made to study economic incentives and barriers to the adoption of a PV system. The results suggest that the microproduction of solar PV is connected to non-urban areas and higher mean age. Instead, there are not that many separate prosumers in urban areas, but single systems’ capacities are more extensive there. The analysis showed that electricity price has a significant impact on the microproduction of solar PV. The profitability calculations support this result: electricity price substantially affects the viability of solar PV system investment. Thus, the introduction of financial incentives could enhance the adoption of solar PV systems among households. This thesis offers a comprehensive overview of small-scale solar electricity production in Finland. However, the characteristics of the microproduction of solar PV are complex and involve various interactions that are difficult to capture in aggregated data. This offers an opportunity to repeat the analysis with a more detailed geospatial dataset in the future. en
dct.subject Solar PV
dct.subject Microproduction
dct.subject Prosumer
dct.subject Decentralized energy production
dct.subject Renewable energy
dct.subject Multiple linear regression
dct.subject OLS
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Lindroos, Marko
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a6c19777-efe2-43f1-af56-f10b9913d601
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-03-02 12:53:16:792
ethesis.principalprofessor Lindroos, Marko
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104071843
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Aurinkosähkön pientuotanto Suomessa : tilastollinen analyysi fi
ethesis.facultystudyline Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia fi
ethesis.facultystudyline Environmental and Natural Resource Economics en
ethesis.facultystudyline Miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_126
ethesis.mastersdegreeprogram Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_002

Files in this item

Files Size Format View
Niiranen_Mailis_Progradu_2021.pdf 1.310Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record