Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bayesian bioeconomic prediction model for assessing oil spill impacts on a fish population : case Baltic Sea herring

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-04-07T11:38:32Z
dc.date.available 2021-04-07T11:38:32Z
dc.date.issued 2021-04-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35088
dc.title Bayesian bioeconomic prediction model for assessing oil spill impacts on a fish population : case Baltic Sea herring en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vikkula, Sami
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Öljyvahingot vesiympäristöissä ovat kauheita onnettomuuksia, joilla on sekä biologisia, että taloudellisia vaikutuksia. Näiden vaikutuksien kohteina ovat muun muassa kalapopulaatiot. Öljyonnettomuuksien vaikutuksia kalapopulaatioihin on kirjallisuudessa tutkittu paljon. Käytettyjen tutkimusmenetelmien joukosta tässä tutkielmassa keskitytään Bayes-menetelmiin. Aiemmissa tutkimuksissa on kehitetty useita Bayes-menetelmiin perustuvia öljyvahinkojen vaikutusten arviointimalleja. Nämä mallit kuitenkin keskittyvät useimmiten menneisyydessä tapahtuneiden onnettomuuksien vaikutusten arviointiin. Kehitettyjä malleja ei ole käytetty mahdollisten tulevaisuudessa tapahtuvien onnettomuuksien vaikutusten ennustamiseen. Niissä ei myöskään ole hyödynnetty laboratoriotutkimusten avulla saatuja tuloksia vaikutusten arvioinnissa. Esimerkkejä öljyvahinkojen taloudellisia vaikutuksia arvioivista malleista on saatavilla vain vähän, eikä mikään niistä arvioi taloudellisia vaikutuksia öljyn aiheuttaman kalakannan biomassan muutoksen kautta. Tämän tutkielman tarkoituksena on kehittää Bayes-menetelmiin perustuva bioekonominen ennustusmalli, jolla voisi ennustaa öljyvahingon vaikutuksia Itämeren pääaltaan silakkapopulaatioon, sekä näiden vaikutusten aiheuttamia taloudellisia seurauksia kalastajille. Kehitettävällä mallilla on tarkoitus ennustaa erilaisten hypoteettisten öljyvahinkojen vaikutuksia. Tutkielman tuloksena saatiin kehitettyä ennustusmalli, jolla voi ennustaa erilaisten hypoteettisten öljyvahinkojen vaikutuksia mätimunien lisäkuolleisuuden kautta sekä Itämeren pääaltaan silakkapopulaatioon, että kalastajille aiheutuviin taloudellisiin seurauksiin. Mallia voidaan soveltaa myös muihin kalapopulaatioihin muilla alueilla. Mallissa hyödynnetään laboratoriotutkimusten tuloksia öljyvahinkojen vaikutusten arvioinnissa. Mallia voidaan käyttää sekä mahdollisten tulevaisuudessa tapahtuvien öljyvahinkojen aiheuttamien riskien arviointiin, että jo tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen tapahtuvaan päätöksentekoon. Lisäksi mallia voidaan käyttää menneisyydessä tapahtuneiden onnettomuuksien tuntemattomien aspektien arviointiin. Taloudellisia ennusteita voidaan käyttää muun muassa kalastajille mahdollisesti maksettavien korvausten arviointiin. Tulevaisuudessa ennustusmallia tulisi kehittää erityisesti tarkentamalla kalakannan rekrytointiin liittyviä oletuksia mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaaviksi. Lisäksi mallissa tehtyjä oletuksia liittyen öljyn aiheuttaman lisäkuolleisuuden ja taloudellisten vaikutusten laskemiseen tulisi laajentaa. fi
dct.abstract Oil spills in aquatic environments are devastating disasters with both biological and economic impacts. Fish populations are among the many subjects of these impacts. In literature, there are numerous assessments of oil spill impacts on fish populations. From all applied research methods, the focus of this thesis is on Bayesian methods. In prior research, several Bayesian models have been developed for assessing oil spill impacts on fish populations. These models, however, have focused on the assessment of impacts from past spills. They have not been used for predicting impacts of possible future oil spills. Furthermore, the models have not utilized data from laboratory studies. Some examples can be found of models assessing economic impacts of oil spills on fish populations however, none of them assess the economic impacts that follow from decreases in biomass. The aim of this thesis is to develop a Bayesian bioeconomic prediction model, which would be able to predict oil spill impacts on Baltic Sea main basin herring population, and the consequential economic impacts on fishermen. The idea is to predict the impacts of several hypothetical oil spill scenarios. As a result of this thesis, a bioeconomic prediction model was developed, which can predict both biological and economic impacts of oil spills on Baltic Sea main basin herring through additional oil induced mortality of herring eggs. The model can be applied to other fish populations in other regions as well. The model utilizes laboratory studies for assessing population level impacts. The model can be used for both assessing risks of the impacts of possible future oil spills, and for decision analysis after a spill has already occurred. Furthermore, the model can be used for assessing unknown aspects of past oil spills. The economic predictions can be used, for example, to estimate the compensations that could possibly be paid to fishermen. In the future, the prediction model should be developed further, especially regarding its stock-recruitment relationship assumptions. In addition, the model’s assumptions regarding the calculation of oil induced additional mortality and the economic impacts, should be expanded. en
dct.subject Oil spill en
dct.subject Bayesian en
dct.subject prediction en
dct.subject economic en
dct.subject stock en
dct.subject recruitment en
dct.subject risk assessment en
dct.subject decision analysis en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kuikka, Sakari
ethesis.supervisor Mäntyniemi, Samu
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8dac1245-0a53-4b72-86ac-2cee35d52c83
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-03-04 13:51:43:266
ethesis.principalprofessor Horppila, Jukka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104071862
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Bayes-menetelmiin pohjautuva bioekonominen ennustusmalli öljyvahinkojen aiheuttamien kalakantaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin : case Itämeren silakka fi
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Vikkula_Sami_tutkielma_2021.pdf 6.942Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record