Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Wicked problems in Africa : methodological introduction and a systematic literature review

Show full item record

Title: Wicked problems in Africa : methodological introduction and a systematic literature review
Author(s): Niskanen, Ville-Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tässä Pro gradu -tutkielmassa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on metodologinen johdanto, joka esittelee tämän gradutyön taustan, tutkimusprosessin, menetelmät sekä tutkimuseettiset huomiot. Toinen osa on Sage Open -julkaisuun arvioitavaksi lähetetty tieteellisen artikkelin käsikirjoitus Wicked problems in Africa – A systematic literature review. Artikkeli on systemaattinen kirjallisuuskatsaus Horst W. J. Rittelin ja Melvin M. Webberin kehittämän viheliäiset ongelmat (engl. wicked problems) -käsitteen käytöstä Afrikkaan liittyvässä englanninkielisessä vertaisarvioidussa tieteellisessä kirjallisuudessa. Käpikäydyt 45 tieteellistä artikkelia valittiin systemaattisella tavalla sisällyttämiskriteereihin perustuen. Valikoituneeseen kirjallisuuteen perustuen vastattiin kolmeen tutkimuskysymykseen artikkelien avaintietoja taulukoimalla sekä sisällönanalyysin keinoin: 1) Mitkä ovat pääteemat ja konkreettiset ilmenemistavat ongelmille, joita on kuvattu viheliäisiksi afrikkalaisessa kontekstissa? 2) Mihin maantieteellisiin alueisiin viheliäisten ongelmien käsitettä käyttävät artikkelit keskittyvät? 3) Käyttävätkö afrikkalaisiin kulttuureihin yhdistyvät kirjoittajat viheliäisten ongelmien käsitettä ja pitävätkö he tätä siten soveltuvana käsitteenä? Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa läpikäytyihin artikkeleihin perustuen muodostetaan typologia, jonka mukaan viheliäiset ongelmat afrikkalaisessa kontekstissa voivat olla yhteenlinkittyneitä (interlinked), exacerbated (kärjistyneitä) ja/tai kontekstisidonnaisia (contextual). Erityisen tärkeä on kontekstisidonnaisuus, josta dual wickedness -käsite muistuttaa. Tämän lisäksi tutkimuksessa todetaan, että viheliäisten ongelmien käsitteen vähäinen käyttö Afrikkaan liittyvässä kirjallisuudessa voi johtua käsitteen englanninkielisestä taustasta tai siitä, että Afrikkaan linkittyneet kirjoittajat eivät ole tietoisia tästä länsimaisesta käsitteestä. Tuloksiin perustuen ehdotamme, että viheliäisten ongelmien käsitteen tuleviin määritelmiin tulisi sisällyttää kontekstisidonnaisuus.
This Master’s thesis is two-part. The first part is the Methodological Introduction, which introduces the background of this research, the research process, methods and ethical considerations. The second part is a manuscript of a scientific article, sent for review in the scientific journal Sage Open, with the title Wicked problems in Africa – A systematic literature review. The article is a systematic literature review of the usage of Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber’s wicked problems concept in peer-reviewed scientific literature focusing on Africa. The reviewed 45 scientific articles were chosen using a systematic methdolology, basing on a set of inclusion criteria. Based on the reviewed literature, three research questions were answered by utilizing the tabulation of key information from the articles, and with content analysis. The research questions are: 1) What are the main themes and concrete manifestations of issues descri-bed as wicked in the African context? 2) What are the geographic foci of articles that use the concept of wicked problems in the African context? 3) Is the concept of wicked problems utilized and therefore seen as applicable by authors affiliated with African cultures? Based on the reviewed articles, a typology is formed. According to this typology, wicked problems in the African context can be interlinked, exacerbated, or contextual. Especially important is the contextuality, which the concept of dual wickedness reminds us of. In addition, the research states that the lack of usage of the wicked problems concept in scientific literature on Africa may be because of the English-language or Western background of the concept. Based on the results, we suggest, that future characterizations of the wicked problems concept should include context-sensitivity.
Keyword(s): viheliäiset ongelmat pirulliset ongelmat systemaattinen kirjallisuuskatsaus Afrikka wicked problems systematic literature review Africa dual wickedness


Files in this item

Files Size Format View
Niskanen_Ville-Pekka_tutkielma_2021.pdf 1.311Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record