Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Development and optimization of a cocktail method for evaluating inhibition of major drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes in vitro

Show full item record

Title: Development and optimization of a cocktail method for evaluating inhibition of major drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes in vitro
Author(s): Katajamäki, Jani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Sytokromi P450 (CYP) -entsyymien inhibitio on yksi yleisimmistä syistä haitallisille lääke-lääkeyhteisvaikutuksille. Erityisen haitallinen inhibitiomuoto on ajasta riippuva inhibitio (engl. time-dependent inhibition, TDI), jonka vaikutus voimistuu ajan kuluessa ja säilyy vielä lääkkeen lopettamisen jälkeenkin. Sekä suoraa että ajasta riippuvaa inhibitiota voidaan tutkia tehokkaasti ns. cocktail-menetelmän avulla, joka sisältää useita CYP-selektiivisiä koetinsubstraatteja samassa reaktioliuoksessa. Tämä menetelmä on hyödyllinen erityisesti lääkekehityksen ADME-tutkimuksissa, sillä se mahdollistaa perinteisiin menetelmiin verrattuna pienemmät kustannukset, vähemmän tarvittavia reagensseja sekä nopeamman toteutuksen. Lisäksi cocktail-menetelmää hyödyntämällä voidaan kuvata uusia diagnostisia CYP inhibiittoreita in vitro. Tämän erikoistyön tarkoituksena oli osallistua uuden cocktail-menetelmän kehittämiseen ja optimointiin. Menetelmä kehitettiin keskeisimpien lääkeaineita metaboloivien CYP-entsyymien tutkimiseksi suoran ja ajasta riippuvan inhibition suhteen in vitro hyödyntäen poolattuja ihmisen maksan mikrosomeja. Alustavien kokeiden perusteella koetinsubstraatit oli jaettu kahteen erilliseen cocktailiin merkittävien substraattien välisten interaktioiden välttämiseksi: cocktail I sisältää: takriini/CYP1A2, bupropioni/CYP2B6, amodiakiini/CYP2C8, tolbutamidi/CYP2C9 ja midatsolaami/CYP3A4 ja cocktail II sisältää: kumariini/CYP2A6, (S)-mefenytoiini/CYP2C19, dekstrometorfaani/CYP2D6 ja astemitsoli/CYP2J2. Ensimmäiseksi cocktailin inkubaatio-olosuhteet optimoitiin, minkä jälkeen määritettiin koetinreaktioiden kinetiikka, kineettiset parametrit (Km, Vmax) sekä koetinsubstraattien yhteensopivuus yhden tai kahden substraatin inkubaatioissa. Lopuksi sopivia substraattikonsentraatioita sekä cocktailien koostumuksia arviointiin saatujen tulosten avulla. Menetelmän optimoinnin tuloksena saavutettiin optimaaliset inkubaatio-olosuhteet toistaiseksi optimoimattomalle cocktailille II. Optimoiduissa inkubaatio-olosuhteissa kaikki koetinreaktiot noudattivat saturoituvaa, Michaelis-Menten-kinetiikkaa lukuun ottamatta takriinin 1-hydroksylaatiota (CYP1A2), jolla oli sen sijaan kaksivaiheinen (engl. biphasic) kinetiikka (Km1: 7.36, Km2: 517). Valitut koetinsubstraattien konsentraatiot olivat matalampia kuin reaktioita vastaavat Km-arvot tai niiden läheisyydessä lukuun ottamatta (S)-mefenytoiinin 4'-hydroksylaatiota (40 µM vs. Km 12,5 µM). (S)-mefenytoiinipitoisuutta ei kuitenkaan voitu pienentää riittävän metaboliittipitoisuuden muodostumisen takaamiseksi UHPLC-MS/MS-analyysiä varten. Koetinsubstraattien pari-inkubaatiot osoittivat tarpeen pienentää bupropionipitoisuutta alle 100 µM johtuen bupropionin CYP2C8:aa ja CYP3A4:tä estävistä vaikutuksista. Lisäksi cocktaileja täydentävänä testattiin klooratsoksatsoni/CYP2E1 ja testosteroni/CYP3A4, jotka osoittautuivat sopimattomiksi kummankin cocktailin osalta merkittävien yhteisvaikutusten vuoksi (>40% inhibitio). Ennen menetelmän käyttöönottoa joitakin muutoksia tarvitaan substraattikonsentraatioihin, minkä lisäksi tulisi harkita harvemmin käytettyjen CYP3A4- ja CYP2E1-koetinreaktioiden sopivuutta cocktailin kattavuuden parantamiseksi. Lopuksi menetelmä on myös validoitava hyödyntämällä tunnettuja ajasta riippuvia malli-inhibiittoreita. Tässä työssä tuotettiin menetelmän kehityksen lisäksi uutta tietoa cocktailien sisältämien koetinsubstraattien välisistä yhteisvaikutuksista sekä entsyymikinetiikasta, erityisesti vähän käytettyjen astemitsolin O-demetylaation (CYP2J2) ja takriinin 1-hydroksylaation (CYP1A2) osalta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien cocktailien kehityksessä.
Cytochrome P450 (CYP) enzyme inhibition is one of the most common reasons for adverse drug-drug interactions. An especially harmful form of inhibition is time-dependent inhibition (TDI) in which the inhibition potency increases over time and persists even after discontinuation of the drug. Both direct and time-dependent inhibition can be efficiently screened with the so-called cocktail method containing several CYP-selective probe substrates in a single reaction mixture. This method is practical especially in ADME studies of drug development, as it offers lower costs, consumption of fewer reagents and faster implementation in comparison to conventional methods. In addition, the cocktail method can be used to establish new diagnostic CYP inhibitors in vitro. The aim of this Master’s thesis was to participate in the development and optimization of a new cocktail assay method. The method was developed for screening of major drug-metabolizing CYP enzymes in vitro both in a direct and time-dependent manner using pooled human liver microsomes. Based on preliminary testing, included probe substrates were divided into two cocktails to avoid significant inter-substrate interactions: cocktail I containing tacrine/CYP1A2, bupropion/CYP2B6, amodiaquine/CYP2C8, tolbutamide/CYP2C9 and midazolam/CYP3A4, and cocktail II containing coumarin/CYP2A6, (S)-mephenytoin/CYP2C19, dextromethorphan/CYP2D6 and astemizole/CYP2J2. First, cocktail incubation conditions were optimized, followed by the determination of probe reaction kinetics, kinetic parameters (Km, Vmax) and inter-substrate interactions with single- or dual-substrate incubations. Finally, suitable probe substrate concentrations and the composition of cocktails was evaluated based on the obtained results. As a result of assay optimization, optimal incubation conditions for yet unoptimized cocktail II were established. In optimized incubation conditions, all probe reactions exhibited saturable Michaelis-Menten kinetics except for tacrine 1-hydroxylation (CYP1A2), which exhibited biphasic kinetics instead (Km1: 7.36, Km2: 517). The selected probe substrate concentrations were all below or near their respective Km values except for (S)-mephenytoin 4’-hydroxylation (40 µM vs. Km of 12.5 µM); however, its concentration could not be reduced in order to maintain sufficient metabolite formation for UHPLC-MS/MS-analysis. Dual-substrate incubation assays demonstrated a need for the reduction of bupropion concentration below 100 µM due to its inhibitory effects on CYP2C8 and CYP3A4. In addition, chlorzoxazone/CYP2E1 and testosterone/CYP3A4 were tested as complementary probe substrates for the cocktails; however, they proved to be unsuitable for both cocktails due to significant interactions (>40% inhibition). Prior to the deployment of the method, some adjustments of probe substrate concentrations are still required in addition to consideration of the suitability of less commonly used CYP3A4 and CYP2E1 probe reactions to improve cocktail coverage. Lastly, validation of the method with known time-dependent model inhibitors should also be conducted. Besides to improvement of the cocktails, new information was generated on inter-cocktail probe-probe interactions and enzyme kinetics of probe reactions, especially for the less-studied astemizole O-demethylation (CYP2J2) and tacrine 1-hydroxylation (CYP1A2). Generated information can be used, for example, in the development of new cocktails.
Keyword(s): sytokromi P450 entsyymi-inhibitio lääkeaineinteraktio lääkeainemetabolia ajasta riippuva inhibitio cocktail-menetelmä cytochrome P450 enzyme inhibition drug interaction drug metabolism time-dependent inhibition cocktail method


Files in this item

Files Size Format View
Katajamaki_Jani_tutkielma_2021.pdf 2.253Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record