Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkäreiden valmiudet hoitaa lihavuutta ja lihavuuslääkkeiden aloittamiseen vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa

Show full item record

Title: Lääkäreiden valmiudet hoitaa lihavuutta ja lihavuuslääkkeiden aloittamiseen vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa
Author(s): Siltakorpi, Matleena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Lihavuus on Suomessa merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Huolimatta siitä, että lihavuus on kansainvälisesti tunnustettu eteneväksi pitkäaikaissairaudeksi, sitä ei diagnosoida tai hoideta riittävästi. Viime vuosina elintapahoitoa tukemaan on markkinoille tullut kaksi uutta lääkevalmistetta. Lihavuuden lääkehoito olisi luonteva vaihtoehto tukemaan painonpudotusta ja ylläpitämään saatuja tuloksia, mutta toistaiseksi valmisteita ei ole omaksuttu laajaan käyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, minkälaiset valmiudet perusterveydenhuollon lääkäreillä on tällä hetkellä hoitaa lihavuutta osaamisen, resurssien ja hoitopolkujen puolesta sekä mitkä ovat merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat lihavuuden lääkehoidon aloittamiseen. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastattelututkimuksena. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä yhdeksän perusterveydenhuollon lääkäriä ympäri Suomea. Heistä kolme työskenteli yksityisellä puolella ja kuusi julkisella puolella. Haastattelut toteutettiin loka-marraskuun 2020 aikana. Haastattelurunko rakennettiin aikaisempien tutkimusten ja lihavuuden hoitoon erikoistuneen lääkeyrityksen sisällä olevan tiedon perusteella. Sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Lihavuuden hoidosta kiinnostuneet lääkärit ottavat painon puheeksi melko herkästi monenlaisissa tilanteissa ja osa mainitsi kokevansa sen jopa helpoksi. Paino otetaan puheeksi kuitenkin lähinnä silloin, kun potilaalla on jo jokin painoon liittyvä liitännäissairaus. Ennaltaehkäisevästi painosta puhutaan harvemmin erityisesti henkilöstö- ja aikaresurssien puutteen vuoksi. Tällä hetkellä kattavimmat hoitoketjut ja moniammatilliset tiimit ovat työterveydessä. Työterveydessä resurssit koetaan riittävänä ja moniammatillisuus toimii hyvin. Suurimassa osassa terveyskeskuksia erillistä hoitoketjua lihavuuden hoidolle ei ollut rakennettu. Yleisesti osaaminen lihavuuden hoidossa koettiin hyvänä, mutta lisäkoulutus erityisesti lihavuuden biologisista taustoista olisi tarpeen. Suurin osa haastateltavista oli tietoisia uusista lääkevalmisteista ja suhtautui lääkehoitoon positiivisesti, mutta he eivät vielä itse kirjoita reseptejä. Merkittävimpänä esteenä lääkehoidon aloittamiselle erityisesti terveyskeskuksissa on valmisteiden hinta ja KELA-korvattavuuden puute. Lisäksi kokemus lihavuuslääkkeistä on melko vähäistä ja koulutuksen tarve aiheesta on suuri. Työterveyslääkäreillä on tällä hetkellä paremmat valmiudet hoitaa lihavuutta hoitoketjujen, moniammatillisuuden ja resurssien puolesta kuin terveyskeskuslääkäreillä. Edellytykset ovat paremmat myös lääkehoidon aloittamiselle, koska resurssit ja hoitoketjut mahdollistavat suunnitelmallisen elintapahoidon toteuttamisen lääkehoidon rinnalla. Ennen KELA-korvattavuutta lääkehoito ei välttämättä ole realistinen vaihtoehto julkisella puolella, eikä edellytykset elintapaohjaukselle lääkehoidon rinnalla ole riittävät kaikilla toimipaikoilla.
Obesity is a growing health challenge in Finland. Despite the fact, that obesity is recognized as a chronic disease, it remains underdiagnosed and undertreated. In the past few years, two new anti-obesity drugs have entered the market to support the lifestyle changes Anti-obesity medication would be a natural option to support lifestyle changes, but physicians have not widely adopted the medication in their treatment patterns. The aim of this study was to understand, what are the abilities of primary care physician (PCP) to treat obesity, considering their knowledge, resources and, local care pathways. In addition, the study sought to determine the most important factors, that are involved in the initiation of anti-obesity medication. The study was conducted as a semi-structured thematic interview. A total of nine PCPs from all over Finland were interviewed for the study. Of these, three worked on the private sector and six on the public sector. The interviews were conducted during October-November 2020. The framework of the interviews was built based on the previous studies and information within a pharmaceutical company specializing in the treatment of obesity. The content was analysed with inductive content analysis. PCPs interested in the treatment of obesity raised the topic of weight quite easily in various situations and some of them mentioned that they even find it easy to bring up the subject. However, the subject is mainly brought up when the patient already has some weight-related comorbidities. Preventively, weight is less often talked about, especially because of a lack of human and time resources. Currently the most comprehensive care pathways and interdisciplinary teams are in occupational healthcare. In occupational healthcare, resources are perceived as adequate and the interdisciplinary teams works well. In most healthcare centers, a separate care pathway for the treatment of obesity had not been built. In general, knowledge of the obesity treatment was considered adequate, but education on the biological basis of obesity is needed. Most of the PCPs knew about the new anti-obesity drugs and had positive attitude towards them, but they did not prescribe the drugs themselves. The most significant barrier to prescribe the anti-obesity drugs, was the price of the products and the lack of reimbursement. In addition, experience with anti-obesity drugs is limited and the need for education is high. Currently, occupational health physicians have better abilities to treat obesity in terms of care pathways, interdisciplinary teams and, resources than PCPs in public healthcare. The conditions are also better for the implementation of pharmacotherapy as resources and care pathways enables proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy. Prior to reimbursement, pharmacotherapy may not be a realistic option in the public sector, and the conditions for proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy are not sufficient in all locations.
Keyword(s): lihavuus lihavuuslääkkeet perusterveydenhuolto haastattelututkimus lääkemarkkinointi obesity anti-obesity drugs primary care physicians interview pharmaceutical marketing


Files in this item

Files Size Format View
Siltakorpi_Matleena_tutkielma_2021.pdf 956.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record