Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osteogenesis imperfectan vaikutus hammaskaarten muotoon ja kasvuun

Show full item record

Title: Osteogenesis imperfectan vaikutus hammaskaarten muotoon ja kasvuun
Author(s): Säämäki, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Osteogenesis imperfecta (OI) on harvinainen heterogeeninen ryhmä periytyviä sidekudossairauksia. Oireyhtymälle on yhteistä luustolliset poikkeavuudet, jotka aiheuttavat luiden haurautta ja murtumaherkkyyttä. Osteogenesis imperfecta vaikuttaa luiden lisäksi myös hampaiden kehitykseen. Hampaistollista III-luokan purentasuhdetta esiintyy 62,5-80 %:lla OI-potilaista. Heillä on myös suurempi taipumus taka-alueen avo- ja ristipurentaan sekä etualueen avopurentaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää poikkeavatko Osteogenesis imperfectaa sairastavien henkilöiden hammaskaarten mittasuhteet normaaliväestön vastaavista arvoista. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla hampaiston jäljentämiseen käytettyjä kipsimalleja. Aineisto sisälsi 37 OI-potilaan kipsimallit sekä saman verran verrokkipotilaiden kipsimalleja, eli yhteensä 74 potilaan kipsimallit. Tutkimuksen tulosten perusteella pyrittiin löytämään syitä OI-potilailla havaittuihin purentavirheisiin. Tutkimuksessamme avopurentaa (etu- tai taka-alueen) havaittiin vain 8 %:lla OI-potilaista, kun taas etualueen ristipurentaa oli 22 %:lla ja posteriorista ristipurentaa 59 %:lla. Osoitimme, että suulaki oli OI-potilasryhmällä matalampi kontrolliryhmään verrattuna, ja eroavaisuus oli selvimmin esillä posteriorisella alueella. Madaltuneen suulaen lisäksi tutkimuksemme osoitti, että varsinkin ylähammaskaari oli posteriorisesti leveämpi OI-potilailla. Transversaalisuhteissa yläleuan hammaskaari oli enemmän V-mallinen kontrolleihin verrattuna. Hammaskaari oli kapeampi kulmahammasalueella ja laajeni voimakkaammin kohti molaarialuetta. Alaleuassa oli havaittavissa samankaltaista hammaskaaren levenemistä, mutta leveys lisääntyi jo kulmahammasalueella. Madaltunut suulaki aiheuttaa sen, ettei normaalinkokoisella kielellä ole, erityisesti posteriorisella alueella, tarpeeksi tilaa. Tämä aiheuttaa kaarten levenemistä ja hampaiden kallistumista bukkaalisesti johtaen mahdollisesti lopulta etu- tai taka-alueen avopurentaan. Hammaskaarten leveysero ylä- ja alaleuan kulmahammasalueella voisi olla yhteydessä anterioriseen ristipurentaan. (208 sanaa)
Keyword(s): Osteogenesis imperfecta dental arch dentition malocclusion


Files in this item

Files Size Format View
Saamaki_Ella_tutkielma_2020.pdf 277.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record