Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Factors associated with health literacy and participation in treatment decision making

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-05-10T05:53:09Z
dc.date.issued 2021-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35446
dc.title Factors associated with health literacy and participation in treatment decision making en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Muurman, Tuulikki
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tausta: Heikko terveyden lukutaito on yhteydessä lisääntyneeseen sairaalahoitoon ja vähentyneeseen seulontoihin hakeutumiseen. Osallistuminen päätöksentekoon saattaa lisätä potilaan tietämystä omasta sairaudestaan ja sen hoidosta, lievittää hoitoprosessiin liittyvää ahdistusta, parantaa terveyttä ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Kuitenkin vain vähän tiedetään tekijöistä, jotka vaikuttavat terveyden lukutaitoon ja päätöksentekoon osallistumiseen eri väestöryhmissä. Tavoite: Tutkia terveyden lukutaitoon ja hoitopäätöstentekoon osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Menetelmät: Tutkimus toteutettiin Suomessa 2019 sähköisenä väestöpohjaisena poikkileikkauskyselynä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kautta. Sekä terveyden lukutaito että osallistuminen hoitopäätöksentekoon mitattiin kolmen väittämän avulla, joista molemmista muodostettiin summamuuttujat (Cronbachin alfa arvot 0.584 ja 0.810). Ikä, sukupuoli, koulutus, kotitalouden yhteen lasketut tulot ja yleisimmät Suomen väestössä esiintyvät pitkäaikaissairaudet valittiin mahdollisiksi ennustaviksi tekijöiksi. Kahden muuttujan välisellä Pearsonin neliötestillä tunnistettiin tilastollisesti merkitsevät tekijät, jonka jälkeen logistisella regressioanalyysillä huomioitiin useampia taustamuuttujia. Tulokset: Vastaajista (n=2104) 76.5 %:lla oli hyvä terveyden lukutaito ja 73.4 % halusi osallistua hoitopäätöksentekoon. Kahden muuttujan välisessä testissä korkeampi ikä (p<0.001), matamapi koulutus (p<0.001) ja kotitalouden yhteen lasketut tulot (p=0.001) sekä suurempi kroonisten sairauksien määrä (p=0.003), sydän- ja verisuonitaudit (p=0.003), diabetes (p=0.029) ja syöpä (0.001) ennustivat heikompaa terveyden lukutaitoa. Sukupuoli (p=0.001), kroonisten sairauksien määrä (p=0.001), tuki- ja liikuntaelinsairaudet (p=0.050) ja mielenterveyden häiriöt (p<0.001) ennustivat taas parempaa osallistumista päätöksentekoon. Logistisessa regressioanalyysissa korkeampi ikä ja syöpä ennustivat heikompaa terveyden lukutaitoa. Miessukupuoli ja mielenterveyden häiriöiden puuttuminen ennustivat heikompaa osallistumista päätöksentekoon. Johtopäätökset: Korkeampi ikä ja syöpä ennustavat heikompaa terveyden lukutaitoa ja miessukupuoli vähäisempää halukkuutta osallistua päätöksentekoon. Jatkossa tutkimusten tulisi keskittyä selvittämään yksityiskohtaisemmin vaikuttavia tekijöitä saamiimme havaintoihin, ja kuinka terveyden lukutaitoa iäkkäillä ja osallistumista hoitopäätöstentekoon miehillä voisi parantaa. fi
dct.abstract Background: Poor health literacy (HL) is associated to increased hospitalization and decreased seeking for screenings. Shared decision making can increase patient knowledge, decrease anxiety over the care process, improve health outcomes and reduce health care costs. Little is known about factors influencing health literacy and participation in treatment decision making in different population groups. Objectives: To investigate factors predicting HL and participation in the treatment decision making. Methods: A cross-sectional population online survey conducted in Finland in 2019 by Finnish Medicines Agency. Both health literacy and participation in the decision making were assessed by three statements that sum variables were created with score 1-5 (Cronbach’s alpha value 0.584 and 0.810). Age, gender, education, household income and most common chronic diseases were chosen as possible predicting factors. Two-variable Pearson’s chi-squared test was first used to find significant factors followed by logistic regression analysis to take into account several variables. Results: Of all the respondents (n=2104) 76.5% had good HL and 73.4% had willingness to participate in the treatment decision making. In the two-variable test older age (p<0.001), lower education (p<0.001), lower household income (p=0.001), higher number of chronic diseases (p=0.003), having cardiovascular diseases (p=0.003), diabetes (p=0.029) and cancer (p=0.001) predicted poorer health literacy. Male gender (p=0.001), not having chronic diseases (p=0.001), not having a musculoskeletal disorder (p=0.050) or mental health disorders (p<0.001) predicted poorer participation in the treatment decision making. In the logistic regression analysis older age and having cancer predicted poorer health literacy. Male gender and not having mental health disorders predicted less willingness to participate in the decision making. Conclusions: Older age and cancer predicts poorer health literacy and male gender poorer willingness to participate in the decision making. Further research should focus on investigating more in detail the contributing factors to these findings, and how health literacy in elderly and men’s involvement to the decision making could be improved. en
dct.subject health literacy en
dct.subject participation en
dct.subject treatment decision making en
dct.subject empowerment en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.supervisor Kuosmanen, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:51410e3b-7d22-4141-8501-83192c729f2f
dc.date.embargoedUntil 2023-05-07
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-28 14:38:11:394
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105102097
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Terveyden lukutaitoon ja hoitopäätöstentekoon osallistumiseen vaikuttavat tekijät fi
ethesis.facultystudyline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.facultystudyline Social pharmacy en
ethesis.facultystudyline Socialfarmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_006
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Muurman_Tuulikki_tutkielma_2021.pdf 710.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record