Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkehoidon arviointiin liittyvien rakenteistettavien tietojen määrittely lääkehoidon kannalta keskeisiin tietojärjestelmiin Delphi-menetelmällä

Show full item record

Title: Lääkehoidon arviointiin liittyvien rakenteistettavien tietojen määrittely lääkehoidon kannalta keskeisiin tietojärjestelmiin Delphi-menetelmällä
Author(s): Lindholm, Tanja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Lääkehoidon arvioinnit on nostettu tärkeimpien strategioiden joukkoon erityisesti iäkkäiden lääkitysturvallisuuden ja lääkehoidon kokonaishallinnan parantamiseksi. Lääkehoidon kannalta keskeisiä potilastietoja sekä lääkehoidon arviointiin liittyviä tietoja tulisi pystyä tallentamaan ja siirtämään sähköisesti sekä potilastieto-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmiä hyödyntää yhä enenevissä määrin lääkehoitoprosessin tukena. Rakenteisesti Kanta-palveluihin kirjatut lääkehoidon arviointien tiedot olisivat kaikkien terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä tietojärjestelmästä ja organisaatiosta riippumatta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa lääkehoidon arviointiin liittyvät lääkitystiedot ja muut terveydenhuollon tuottamat tiedot, joiden tulisi olla rakenteisessa muodossa käytettävissä lääkehoidon arvioinneissa tietojärjestelmien kautta kansallisella ja organisaatiotasolla. Tavoitteena oli lisäksi määritellä mitkä lääkehoidon arviointitiedot tulisi kirjata tietojärjestelmiin. Rakenteiseen muotoon halutut lääkehoidon arviointiin liittyvät tiedot tunnistettiin ja arvotettiin kolmikierroksisella kyselymuotoisella Delphi-menetelmällä. Delphi-menetelmä on laadullinen konsensusmenetelmä ja asiantuntijoiden näkemykseen perustuva tutkimus, jonka päämääränä on saavuttaa asiantuntijoiden konsensus tutkittavasta asiasta. Delphi-kierrokset toteutettiin sähköisinä kyselyinä syys-joulukuussa 2020. Asiantuntijapanelistit arvioivat, mitkä lääkitystiedot ja muut terveydenhuollon tuottamat tiedot tulisi kirjata rakenteisessa muodossa tietojärjestelmiin sekä missä palveluissa lääkehoidon arviointiin liittyvien tietojen tulisi olla näkyvissä. Lopulliseen asiantuntijapaneeliin kuului 41 asiantuntijaa: 12 lääkäriä, 13 farmasistia, 10 sairaanhoitajaa ja 6 tietohallinnon ammattilaista. Tutkimuksen tulokset analysoitiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tutkimuksessa saavutettiin konsensus 108:sta lääkehoidon arviointiin liittyvästä tiedoista, jotka tulisi rakenteistaa terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja joiden tulisi olla käytettävissä lääkehoidon arvioinneissa tietojärjestelmien kautta. Näistä 39 liittyi yleisellä tasolla lääkehoidon arviointiin, 25 lääkehaittaoireisiin, 11 lääkkeiden haittakuormatietoihin, 12 laboratorioarvoihin ja muihin mittaustuloksiin, 12 hoitoon sitoutumiseen ja 9 päihdetietoihin. Tietojen rakenteistaminen koettiin tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä suurimmassa osassa tutkimuksessa esitetyistä lääkehoidon arviointiin liittyvistä tiedoista. Erityisesti munuaistoiminnan tarkistus nousi asiantuntijapanelistien kommenteissa esille keskeisenä rakenteistettavana tietona. Hoitoon sitoutumisen tiedot ja päihdetiedot arvotettiin muihin kokonaisuuksiin verrattuna hieman matalammalle tasolle. Konsensus saavutettiin lisäksi lääkehoidon arviointiin liittyvien tietojen näkyvyydestä Kanta- ja Omakanta-palveluissa. Tämän tutkimuksen asiantuntijapaneelilla oli yhteinen ja vahva näkemys siitä, että lääkehoidon arviointiin liittyvät tiedot tulisi kirjata rakenteisesti tietojärjestelmiin. Asiantuntijapaneeli saavutti vahvan konsensuksen siitä, että lähes kaikki tutkimuksessa esitetyt tiedot tulisi rakenteistaa. Tämän Delphi-tutkimuksen perusteella asiantuntijapaneeli tunnisti rakenteistamisen ja standardoidun kirjaamisen hyödyt. Koska kaikkia tietoja ei voida rakenteistaa kerralla, tarvitaan vielä tässä tutkimuksessa tunnistettujen tietojen jatkopriorisointia. Rakenteiseen muotoon haluttujen tietojen käytännön toteutus voitaisiin suorittaa tarkistuslistan muodossa. Tutkimuksen avulla vastataan erittäin ajankohtaiseen ongelmaan liittyen lääkehoidon tiedonhallinnan ja lääkehoidon kokonaishallinnan puutteisiin.
Medication reviews have been highlighted as one of the most important strategies for improving medication safety and medication management especially in older adults. Current electronic health records document and communicate e-prescriptions but their medication use related patient information content should be extended to cover e.g. medication review documentation. The documentation should be in structured format to be useful in clinical practice and evidence-informed decision-making. The aim of this study was to identify medication review related patient information and other patient data that should be in a structured form in electronic health record systems (EHRs) at a national and organizational level. The aim was also to determine which medication review related patient information should be documented in electronic health record systems. The study was conducted as 3-round survey using the Delphi-method. The Delphi method is a qualitative consensus method based on the views of experts aiming at reaching consensus of the experts on the studied subject. The Delphi rounds were conducted as electronic surveys in September-December 2020. Expert panelists assessed which medication-related patient data and other data generated by healthcare providers should be documented in a structured form in EHRs and in which national digital data system services (Kanta and My Kanta Pages) the medication review related patient information should be accessible and by whom. The expert panel consisted of 41 participants: 12 physicians, 13 pharmacists, 10 nurses, and 6 information management professionals. The results of the study were analyzed both quantitatively and qualitatively. Consensus was reached on a total of 108 medication review related patient information topics that should be documented in a structured form in EHRs and that should be available for medication reviews through EHRs. Of the topics, 39 related to medication reviews in general, 25 to adverse drug reaction symptoms, 11 to the burden of adverse drug effects, 12 to laboratory tests and other test results, 12 to medication adherence and 9 to the use of intoxicants. Structuring the data was considered as important or important to some extent in most of the presented medication review related information topics. Especially, the documentation of renal function was rated by the expert panelists as a crucial piece of information to be structured. Medication adherence information and information related to the use of intoxicants were rated as less important to be documented in a structured form than other topics. Consensus was also reached on the accessibility of medication review documentation in the Kanta and My Kanta services. The expert panel of this study had a common and strong view that data related to medication reviews should be structured in EHRs. The expert panel reached a strong consensus that almost all of the data presented in the study should be structured. Based on this Delphi study, the expert panel identified the benefits of structuring and standardized recording. Because not all data can be structured at once, further prioritization of the data identified in this study is still needed. The practical implementation of the structured information could be accomplished in the form of a checklist. The study addresses a very current problem related to the shortcomings of medication information management and overall medication management.
Keyword(s): lääkehoidon arviointi rakenteinen tieto standardointi lääkehoidon kokonaishallinta kirjaaminen Delphi-menetelmä medication review structured data standardization medication management documentation Delphi method


Files in this item

Files Size Format View
Lindholm_Tanja_pro gradu_2021.pdf 3.509Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record