Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

How nitrous oxide, fasting, and their combination regulate brain TrkB signaling in mice

Show full item record

Title: How nitrous oxide, fasting, and their combination regulate brain TrkB signaling in mice
Author(s): Järvinen, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Nykyisiin masennushoitoihin liittyy paljon haasteita, joista yhtenä on merkittävä viive hoitovasteen saavuttamisessa. Ketamiinilla on havaittu olevan nopea masennusoireita lievittävä vaikutus ja samankaltaisia lupaavia tuloksia on raportoitu myös ilokaasun osalta. Mekanismeja nopean masennuslääkevaikutuksen taustalla ei kuitenkaan tunneta täysin. Näyttäisi siltä, että nopeavaikutteiset hoidot muuttavat aivojen energiametaboliaa, lisäävät synaptista plastisuutta (aivojen muovautuvuutta) sekä korjaavat heikentyneitä hermoyhteyksiä, jotka ovat keskeisiä masennuksen patofysiologiassa. Erityisesti aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) aktivoima tropomyosiini-reseptorikinaasi B:n (TrkB) signalointi on liitetty nopeaan masennuslääkevaikutukseen. Paastoamisen tiedetään myös lisäävän BDNF:n tuotantoa ja sen ajatellaan siten aktivoivan BDNF-TrkB -signalointia. Lisäksi molemmat hoidot muuttavat aivojen energiametaboliaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten paasto ja ilokaasu yksinään sekä yhdistettynä vaikuttavat nopeaan masennuslääkevaikutukseen ja synaptiseen plastisuuteen liitettyyn BDNF- TrkB signalointiin hiirillä. Lisäksi tarkoituksena oli määrittää, miten hiirten ruumiinlämpö mahdollisesti muuttuu näiden käsittelyjen jälkeen. Ruumiinlämmön muutos kuvaa muutosta metabolisessa tilassa. Analysoidut aivonäytteet kerättiin 15 minuuttia ilokaasuannostelun lopettamisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa toteutettu paasto ei aktivoinut BDNF-TrkB signalointia. Ilokaasuannostelu näytti kuitenkin osittain aktivoivan kyseistä, plastisuuteen yhdistettyä signalointireittiä. Paasto-ilokaasu -yhdistelmän osalta tulokset olivat samankaltaisia verrattuna ilokaasuannosteluun, joten on mahdollista, että ne johtuivat yksinomaan ilokaasuannostelusta. Näiden lisäksi mielenkiintoisena havaintona energiametabolian osalta huomattiin, että ilokaasu laski hiirten ruumiinlämpöä merkittävästi 15 minuuttia ilokaasuannostelun lopettamisen jälkeen. Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen tulokset ovat lupaavia ja ilokaasun osalta samansuuntaisia aiemman kirjallisuuden kanssa. Tulokset osoittavat, että ilokaasuannostelu voi lisätä synaptista plastisuutta ja siten mahdollisesti aikaansaada masennusoireita lievittäviä vaikutuksia. Näihin sekä aiempiin tutkimustuloksiin pohjautuen ilokaasua voitaisiin hyödyntää tutkittaessa mekanismeja nopean masennuslääkevaikutuksen taustalla ja lisäksi sitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää nopeavaikutteisena masennuslääkkeenä tulevaisuudessa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että aivojen energiametabolia voi liittyä nopeaan masennuslääkevaikutukseen. Kyseinen havainto tukee hypoteesia, jonka mukaan kaikki eri nopeavaikutteiset masennushoidot muuttavat aivojen energiametaboliaa.
Current treatments for major depressive disorder have notable limitations including the delay achieving the therapeutic effect. Ketamine has been shown to alleviate the symptoms of depression rapidly and promising findings have also been found when using nitrous oxide. However, the mechanisms behind rapid antidepressant effect are not fully discovered. It seems that rapid-acting treatments alter brain energy metabolism, enhance synaptic plasticity, and repair neuronal dysfunction connected to depression. Particularly, the activation of brain derived neurotrophic factor (BDNF) mediated tropomyosin receptor kinase B (TrkB) signaling has been connected to rapid antidepressant effect. Fasting is also known to induce BDNF production and it is thought to activate BDNF-TrkB signaling. In addition, both of these treatments alter the brain energy metabolism. The objective of this study was to find out how fasting and nitrous oxide alone and in combination affect the rapid antidepressant effect and synaptic plasticity related BDNF-TrkB signaling in mice. Another aim of the research was to determine whether the body temperature changes after these treatments as a marker of metabolic rate. The analyzed brain samples of the mice were collected 15 minutes after cessation of nitrous oxide administration. As a result, it was found that the fasting protocol used in this study did not activate the studied BDNF-TrkB signaling. However, after nitrous oxide administration, the studied signaling and markers related to synaptic plasticity were partly activated. The results from the combination of nitrous oxide and fasting were similar compared to nitrous oxide administration only. It is therefore conceivable, that the effects were caused exclusively by nitrous oxide. Furthermore, a fascinating finding related to energy metabolism was that nitrous oxide reduced the body temperature of the mice significantly 15 minutes after cessation of the gas administration. Overall, these results are promising and consistent with previous research indicating that nitrous oxide administration could be related to induced synaptic plasticity and therefore have antidepressant associated effects. Nitrous oxide could be used to understand the mechanisms behind rapid antidepressant effect and it could be a potential option to treat depression in the future. Based on these results, it seems that energy metabolism could be related to rapid antidepressant effect. It also supports the observations that all different rapid-acting treatments alter the brain energy metabolism.
Keyword(s): depression rapid-acting antidepressants fasting nitrous oxide BDNF-TrkB signaling energy metabolism


Files in this item

Files Size Format View
Jarvinen_Janina_tutkielma_2021.pdf 14.20Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record