Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkkeiden rinnakkaismaahantuonnin ja viitehintajärjestelmän vaikutukset suoratuonti- ja rinnakkaismaahantuontivalmisteiden hintojen sekä viitehintojen kehitykseen Suomessa

Show full item record

Title: Lääkkeiden rinnakkaismaahantuonnin ja viitehintajärjestelmän vaikutukset suoratuonti- ja rinnakkaismaahantuontivalmisteiden hintojen sekä viitehintojen kehitykseen Suomessa
Author(s): Helle, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tausta. Lääkkeiden rinnakkaismaahantuonnin avulla voidaan potentiaalisesti saavuttaa merkittäviä säästöjä, mutta aikaisempien teoreettisten ja empiiristen tutkimusten tulokset rinnakkaismaahantuonnin seurauksista ja kyvystä synnyttää kilpailua ovat olleet osittain ristiriitaisia. Suomessa rinnakkaismaahantuonnin vaikutuksia on tutkittu vähän. Huhtikuussa 2017 viitehintajärjestelmää laajennettiin Suomessa kattamaan myös rinnakkaismaahantuonnin perusteella määräytyvät substituutioryhmät. Uudistuksella tavoiteltiin kilpailun lisääntymistä suoratuonti- ja rinnakkaismaahantuontivalmisteiden välillä ja siten säästöjä lääkekorvausmenoissa. Uudistuksen vaikutusta ei kuitenkaan ole vielä merkittävissä määrin tutkittu. Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lääkkeiden rinnakkaismaahantuonnin sekä viitehintajärjestelmän laajenemisen vaikutuksia suoratuonti- ja rinnakkaismaahantuontivalmisteiden hintojen sekä viitehintojen kehitykseen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää yleisesti valmisteiden ja viitehintojen kehitystä viitehintajärjestelmän laajenemista seuranneella ajanjaksolla, viitehintaryhmän järjestelmässä oloajan merkitystä hintojen kehityksen kannalta, viitehintajärjestelmän laajenemisen ja kilpailevan rinnakkaismaahantuontivalmisteen markkinoille tulon vaikutusta etenkin suoratuontivalmisteiden hinnan kehitykseen sekä suoratuontivalmisteen kanssa kilpailevien rinnakkaismaahantuontivalmisteiden lukumäärän merkitystä hintojen kehittymisen kannalta. Menetelmät. Tutkimusaineistona käytettiin Lääkkeiden hintalautakunnan nettisivuilta löytyviä viitehintapäätöksiä ja luetteloita korvattavien myyntiluvallisten lääkevalmisteiden hinnoista. Aineistoista poimittiin hintatietoja rinnakkaismaahantuonnin perusteella määräytyviin viitehintaryhmiin kuuluvien valmisteiden hinnoista kunkin vuosineljänneksen osalta. Hintatietoja tarkasteltiin tammikuusta 2016 lokakuuhun 2019. Hintojen kehitystä seurattiin muutosprosenttien perusteella vuosineljänneksittäin ja vuosittain. Viitehintajärjestelmän laajenemisen ja kilpailevan rinnakkaismaahantuontivalmisteen markkinoille tulon vaikutusta tarkasteltiin eräänlaisen ennen-jälkeen -koeasetelman avulla vertaamalla hintojen kehitystä ennen muutosta hintojen kehitykseen muutoksen jälkeen. Regressioanalyysiä käytettiin hintojen kehitystä selittävien muuttujien tilastollisen merkitsevyyden arviointiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tarkastelujakson aikana suoratuonti- ja rinnakkaismaahantuontivalmisteiden hinnat sekä viitehinnat laskivat suurimmassa osassa viitehintaryhmistä ja hintojen nousu ryhmissä oli hyvin harvinaista. Hintojen kehityksen ja regressioanalyysien perusteella sekä viitehintajärjestelmän laajeneminen että kilpailevan rinnakkaismaahantuontivalmisteen markkinoille tulo lisäsivät suoratuontivalmisteen hinnan laskua merkittävästi. Viitehintaryhmän järjestelmässä oloajalla tai suoratuontivalmisteen kanssa kilpailevien rinnakkaismaahantuonti- valmisteiden lukumäärällä ei kuitenkaan havaittu olevan merkittävää vaikutusta rinnakkaismaahantuonti- tai suoratuontivalmisteiden hintojen kehityksen kannalta. Rinnakkaismaahantuonnin voidaan todeta tuottavan todennäköisesti merkittäviä säästöjä Suomessa ja viitehintajärjestelmän laajeneminen on edesauttanut rinnakkaismaahantuonnin kykyä synnyttää säästöjä. Lisätutkimusta rinnakkaismaahantuonnin todellisista säästövaikutuksista tarvitaan kuitenkin edelleen.
Background. Parallel importing of pharmaceuticals has potential to generate significant savings but results of previous theoretical and empirical studies on the consequences of parallel importing and its ability to generate competition have been contradictory. Little research on the effects of parallel importing has been conducted in Finland. In April 2017, the reference price system in Finland was extended to also cover substitution groups determined on the basis of parallel imports. The aim of the reform was to increase competition between direct and parallel imports and thus to generate savings in reimbursement costs. However, the impact of the reform has not yet been significantly studied. Aim. The aim of this study was to examine the effects of parallel importing and the expansion of the reference price system on the price development of direct and parallel imported medicines and reference prices. The purpose was to investigate in general the price development of products and reference prices in the period following the expansion of reference price system, to examine the importance of how long a reference group was involved in the system on price development, to examine the impact of the extension of the reference price system and the market entry of a competing parallel import in particular on prices of direct imported products and to examine the importance of the number of parallel imports competing with the direct imported product on price development. Methods. Reference price decisions and lists of prices of reimbursable medicinal products were used as research material. The data was found on the website of the Pharmaceuticals Pricing Board. Quarterly price data on the prices of products belonging to the reference price groups determined on the basis of parallel imports was extracted from the data. Price data was examined from January 2016 to October 2019. Price development was monitored as percentage changes on a quarterly and annual basis. The effect of extension of the reference price system and the entry of a competing parallel import was examined using a sort of before-after set-up by comparing the price development of products before the change to the price development of products after the change. Regression analysis was used to assess the statistical significance of the variables explaining price development of products. Results and conclusions. During the period, the prices of direct and parallel imports and the reference prices decreased in most of the reference price groups. Price increases amongst the groups were very rare. Based on price development and regression analyzes, both the expansion of the reference price system and the market entry of a competing parallel import significantly reduced the prices of direct imports. However, the time that the reference group was involved in the reference price system or the number of parallel imports competing with the direct import did not have a significant impact on the price development of direct and parallel imports. It can be stated that parallel imports are likely to generate significant savings in Finland and the expansion of the reference price system has contributed to the ability of parallel imports to generate savings. However, further research on the real savings generated by parallel imports is still needed.
Keyword(s): rinnakkaismaahantuonti viitehintajärjestelmä hintojen kehitys rinnakkaismaahantuontivalmiste suoratuontivalmiste viitehinta


Files in this item

Files Size Format View
Helle_Emilia_progradu_2021.pdf 1.270Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record