Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasvatustieteilijöiden kiinnittyminen siirtymävaiheessa opinnoista työelämään

Show full item record

Title: Kasvatustieteilijöiden kiinnittyminen siirtymävaiheessa opinnoista työelämään
Author(s): Hussi, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Siirtymä opinnoista työelämään nähdään yhtenä tärkeänä prosessina ihmisen elämässä, mikä vaikuttaa yksilön hyvinvointiin monin eri tavoin. Aikaisemmassa tutkimuksessa opintoihin ja työhön kiinnittymisellä on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia, ja kiinnittymiseen vaikuttavat yksilölliset, yhteisölliset ja tilanteiset tekijät. Tutkimuksessa opintoihin ja työhön kiinnittyminen on määritelty kokonaisvaltaiseksi ja pitkäkestoiseksi opintoihin tai työhön liittyväksi myönteiseksi kokemukseksi, jota ilmentävät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tarkempi generalististen alojen opintoihin ja työhön kiinnittymistä siirtymävaiheessa korkeakouluopinnoista työelämään tarkasteleva tutkimus puuttuu. Tutkimuksessa tarkastellaan työssä olevien kasvatustieteen loppuvaiheen opiskelijoiden ja juuri työelämään siirtyneiden kasvatustieteilijöiden merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnittymisessä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään, sekä haastateltavien kiinnittymisen kohteita opinnoissa ja työelämässä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 haastateltavaa, joista 9 oli työssä olevia kasvatustieteen loppuvaiheen opiskelijoita, sekä 11 haastateltavaa, jotka olivat valmistuneet 18kk sisällä kasvatustieteen maisteriksi ja siirtyneet työelämään. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, jossa hyödynnettiin critical incident -tekniikkaa haastateltavien merkityksellisten kokemusten tarkastelemiseksi. Aineisto analysoitiin abduktiivisella sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltujen merkitykselliset kokemukset yliopisto-opinnoissa ja työssä olivat samankaltaisia molemmissa ryhmissä. Haastateltujen opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset liittyivät opintojen aloitukseen, kursseihin ja tapahtumiin, pedagogisiin opintoihin, pro gradu –tutkielmaan, opinnoissa tai työssä kohdattuihin haasteisiin, harjoitteluun, ensimmäiseen alan työhön sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Valmistuneiden kasvatustieteilijöiden merkityksellisistä kokemuksista puuttuivat merkitykselliset kokemukset pedagogisista opinnoista, ja opinnoissa tai työssä kohdattujen haasteiden sijaan haastateltavat kuvasivat opintoihin tai työhön vaikuttaneita haasteita, sekä muita haasteita. Lisäksi tarkastelin haastateltavien kiinnittymisen kohteita merkityksellisissä kokemuksissa. Pääasiassa kiinnittymisen kohteena olivat opinnot ja työ tai niistä seuraavat asiat.
Objective of the study. Transition from studies to work can be considered as an important process in human life and it has impact on personal well-being. Study and work engagement, which are affected by individual, collective, and situational factors, have been shown to have positive effects. In this study, study and work engagement is defined as a long-term and fulfilling positive experience which is shown as vigour, dedication, and absorption. More detailed studies of engagement in the transition from higher education to work is missing from generalized fields. Aim of this study is to examine meaningful experiences of the study and work engagement in the transition from university to work with master students and Masters of Educational Science. Aim of the study is also to examine the objects in the interviewees’ studies and work of engagement. Methods. The data consisted of semi-structured interviews collected in total from 20 participants. Critical incident -technique was applied in the interviews. 9 of the interviewees were students of educational sciences and 11 of them were Masters of Educational Science. All of them were working. The data were qualitatively analysed by abductive content analysis. Results and conclusions. The meaningful experiences in the studies and work were similar in both groups. The meaningful experiences of the interviewed students were related to the beginning of the studies, courses and events, internships, the first work in related field, present situation, and future. The interviewed masters’ meaningful experiences lacked experiences of pedagogical studies. Also, instead of challenges in studies and work the interviewees described challenges which affected on studying and working, and other challenges. The objects of the interviewees’ meaningful experiences were mainly the studies and work or matters followed by those.
Keyword(s): Opintoihin kiinnittyminen työhön kiinnittyminen siirtymä critical incident


Files in this item

Files Size Format View
Hussi_Johanna_tutkielma_2021.pdf 742.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record