Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kokemuksia mindfulnessin oppimisesta

Show full item record

Title: Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kokemuksia mindfulnessin oppimisesta
Author(s): Niinistö, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden oppimiskokemuksia mindfulnessista eli tietoisuustaidoista. Tutkin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ja oppimisen jäsentymistä tietoisuustaitokurssin kontekstissa. Näkökulmani oli intrapersoonallinen ja yksilöllinen. Mindfulnessin oppimisprosessista ei juuri ole tutkimustietoa, koska tutkimuksen valtavirta on keskittynyt tietoisuustaitojen kliinisiin käyttötarkoituksiin ja vaikutuksiin. Tutkin oppimisen kokemuksia kolmen kysymyksen avulla: Miten opiskelijat kuvaavat tarkkaavaisuuden tietoista suuntaamista ja oman itsensä hyväksyvää havainnointia (mindfulnessin oppimista)? Miten opiskelijat kuvaavat mindfulnessin oppimisen vaikutuksia / seurauksia itselleen? Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat mindfulnessin oppimiselle? Menetelmät Tutkimusaineisto kerättiin osana tietoisuustaito- ja hyvinvointikurssia 2020. Lääketieteellisen tiedekunnan kurssille osallistujat harjoittivat tietoisuustaitoja kurssin aikana ja palauttivat osana kurssia oppimispäiväkirjoja ja -raportin. Tutkimusluvan antaneiden joukosta valittiin satunnaisotannalla seitsemän opiskelijaa (N=7) perusjoukon mukaisessa suhteessa, viisi lääketieteen ja kaksi psykologian opiskelijaa. Oppimispäiväkirjojen- ja raportin analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysissa on tunnistettavissa aikaisemman teoriatiedon ja tutkimuksen vaikutus. Tulokset ja johtopäätökset Opiskelijat kuvasivat tarkkaavaisuuden suuntaamisen kohteita, kehoa, tunteita ja ajattelua melko yleisellä tasolla. Hyväksyvä asenne itseä ja harjoittelua kohtaan oli eniten esiin tuleva asenne tietoisuustaitojen harjoituksissa, vaikka neutraaleja, kielteisiä, tuomitsevia ja ambivalentteja asenteitakin tuli esille. Opiskelijoilla oli hyvin vaihtelevia kokemuksia mindfulnessin oppimisen vaikutuksista ja seurauksista. Vaikutukset olivat konkreettisia toiminnan muutoksia tai tunteiden ja ajattelun säätelyä. Oppimisprosessin vaikutuksina tuli esille mindfulness tasapainon kokemusten tuottajana ja stressin lievittäjänä. Oivalluksia ja itseluottamuksen kehittymistä tapahtui, mutta myös ahdistus ja ennakkoluulot kuuluivat vaikutuksiin. Mindfulness koettiin merkitykselliseksi stressinhallintavälineenä, ammatillisena työkaluna, tietoisen elämäntavan ja itsekasvatuksen mahdollistajana. Oppimisen eteneminen prosessina näkyi tuloksissa. Tulokset vahvistavat mindfulnessin merkitystä kasvatustieteellisessä ajattelussa. Elämänrytmin hiljentäminen ja tietoisuustaitojen kehittäminen voi auttaa yksilöitä kasvattamaan hyvinvointiaan ja kehittämään taitojaan suhtautua itseensä ja ympäristöönsä. Mindfulnessin oppimisprosessin tutkiminen mahdollistaa nykyistä laajemman tietoisuustaitojen kasvatustieteellisen implementoinnin.
Objective of the study. The objective of the study was to research students learning experiences in mindfulness. I studied the experiences of students in the Faculty of Medicine about learning and the structuring of learning in the context of the mindfulness skills course. My perspective was intrapersonal and individual. There is little research data on the learning process of mindfulness because the mainstream of the study has concentrated on the clinical purposes of use and effects of mindfulness skills. I studied learning experiences using three questions: How do students describe conscious orientation of attention and selfaccepting perception (learning mindfulness)? How do students describe the effects / consequences of learning mindfulness for themselves? What meanings do students give to mindfulness learning? Methods. The research material was collected as part of the mindfulness and well-being course 2020. Participants in the Faculty of Medicine course practiced mindfulness skills during the course and returned learning diaries and a learning reports as part of the course. Among those who issued research permits, seven students (N = 7) were randomly selected in proportion to the population in the field of medicine and two students in psychology. The analysis of the learning diaries and the report was carried out with the help of theory-guided content analysis. The analysis identifies the impact of previous theoretical knowledge and research. Results and conclusions. Students described the objects, body, emotions, and thinking of directing attention on a general level. An accepting attitude towards self and practice was the most prominent attitude in the trainings of mindfulness skills although neutral, negative, judgmental, and ambivalent attitudes were seen. Students had very varied experiences of the effects and consequences of learning mindfulness. The effects were concrete changes in the operation or the control of the feelings and thinking. The effects of the learning process showed mindfulness as balancing experiences and a stress reliever. Insights and the development of self-confidence emerged, but anxiety and prejudice were also seen. Mindfulness was perceived as a meaningful stress management tool, a professional tool, an enabler of a conscious lifestyle and self-education. The progress of learning as a process was reflected in the results
Keyword(s): tietoisuustaidot yliopisto-opiskelija oppiminen itsekasvatus hyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View
Niinisto Sari tutkielma 2021.pdf 708.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record