Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A stated choice experiment on electric vehicle adoption in Finland

Show full item record

Title: A stated choice experiment on electric vehicle adoption in Finland
Author(s): Tamminen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Yksi viidesosa Suomen kokonaispäästöistä ja kaksi viidesosaa taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä tulee kotimaisesta liikenteestä. Tieliikenteen osuus liikenteen päästöistä on 94 %. Suomen tavoitteena on vähentää 39 % taakanjakosektorin päästöistä ja 50 % liikenteen päästöistä vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2005 tasoon. Liikenteen sähköistyminen on asetettu yhdeksi keinoista päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2030 on ehdotettu kunnianhimoista 700 000 sähköauton tavoitetta, josta merkittävä osa olisi täyssähköautoja. Tämä tutkielma kartoittaa auton hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on toteutettu valintakoemenetelmällä ja aineisto on kerätty kyselytutkimuksella. Aineisto koostuu 409 vastaajasta ja aineisto kuvastaa hyvin Suomen täysi-ikäisiä ajokortinomistajia niin iän, sukupuolen kuin asuinkunnankin mukaan. Aineisto on analysoitu ekonometristen mallien avulla käyttäen Nlogit ja SPSS ohjelmistoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tärkeimmät auton ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hankintahinta, ajoetäisyys ja latausaika. Ajokustannukset ja ajonaikaiset CO2-päästöt eivät olleet tilastollisesti merkitseviä tekijöitä. Ladattavia hybrideitä valittiin todennäköisemmin kuin täyssähköautoja. Samanaikaisesti merkitsevät tekijät, jotka vaikuttavat positiivisesti sähköauton valintaan ovat täyssähköautolle asuinkunta Uusimaa, korkeakoulututkinto, sukupuoli nainen, ikä vähemmän kuin 50 sekä päivittäiset ajokilometrit alle 50 km. Ladattavan hybridin valintaan positiivisesti vaikuttavat asuminen Pohjois- tai Itä-Suomessa, korkeakoulututkinto, sukupuoli nainen, asuminen rivi- tai paritalossa sekä mahdollisuus ladata sähköautoa kotona. Tämä tutkielma identifioi vastaajat, jotka eivät koskaan valinneet sähköautoa valintatilanteessa ja paljastaa laajan kirjon asenteita sähköautoilua kohtaan. Tulosten mukaan vastaajilla on puutteelliset tiedot koskien sähköautojen ja liikenteen päästöjä sekä päästövähennysinstrumentteja.
One-fifth of Finland’s total greenhouse gas emissions and two-fifths of the Effort Sharing sector’s emissions come from domestic transportation. Of the domestic transportation emissions, 94% comes from road traffic. The target for Finland is to reduce 39% of the greenhouse gas emissions from the Effort Sharing sector by 2030, and Finland is committed to halving its emissions from traffic by the year 2030 compared to the 2005 level. The electrification of the vehicle fleet is one of the instruments set to achieve the emission reduction targets of the transportation sector. An ambitious goal of 700 000 electric vehicles, of which a significant part is battery electric vehicles, is suggested for 2030. The study explores the most significant attributes and the factors that affect the likelihood of adopting electric vehicles in Finland. The choice experiment data was collected by a survey questionnaire. The data comprises 409 respondents and represents the Finnish driving license holders well regarding age, gender, and living county. The data was analysed with econometric models using Nlogit and SPSS software. The results show that the most important attributes in vehicle purchase choice are purchase price, driving range, and charging time. Driving costs and CO2 emissions from driving were not statistically significant in this study. Plug-in hybrids were chosen more frequently than battery electric vehicles. The study finds many socio-demographic characteristics, and vehicle and driving-related factors that affect vehicle purchase choice. These simultaneously statistically significant characteristics for the vehicle purchase choice for battery electric vehicle are living county Uusimaa, university degree, gender woman, age less than 50 years, and driving less than 50 km per day. The variables found to increase the probability to choose a plug-in hybrid vehicle are residence in Northern or Eastern Finland, university degree, gender woman, row or semi-detached house, and the possibility to charge an electric vehicle at home. The study identifies the respondents who never chose an electric vehicle in the choice tasks and reveals a wide set of attitudes towards electric vehicles. The study reveals respondents' overall lack of information on electric vehicle and traffic emissions, and instruments for emission reductions.
Keyword(s): electric vehicle battery electric vehicle plug-in hybrid vehicle choice experiment Finland sähköauto täyssähköauto plug-in hybridi ladattava hybridi valintakoemenetelmä Suomi


Files in this item

Files Size Format View
Tamminen_Tiina_Maisterintutkielma_2021.pdf 1.696Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record