Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A stated choice experiment on electric vehicle adoption in Finland

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-05-12T09:33:33Z
dc.date.available 2021-05-12T09:33:33Z
dc.date.issued 2021-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35573
dc.title A stated choice experiment on electric vehicle adoption in Finland en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tamminen, Tiina
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Yksi viidesosa Suomen kokonaispäästöistä ja kaksi viidesosaa taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä tulee kotimaisesta liikenteestä. Tieliikenteen osuus liikenteen päästöistä on 94 %. Suomen tavoitteena on vähentää 39 % taakanjakosektorin päästöistä ja 50 % liikenteen päästöistä vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2005 tasoon. Liikenteen sähköistyminen on asetettu yhdeksi keinoista päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2030 on ehdotettu kunnianhimoista 700 000 sähköauton tavoitetta, josta merkittävä osa olisi täyssähköautoja. Tämä tutkielma kartoittaa auton hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on toteutettu valintakoemenetelmällä ja aineisto on kerätty kyselytutkimuksella. Aineisto koostuu 409 vastaajasta ja aineisto kuvastaa hyvin Suomen täysi-ikäisiä ajokortinomistajia niin iän, sukupuolen kuin asuinkunnankin mukaan. Aineisto on analysoitu ekonometristen mallien avulla käyttäen Nlogit ja SPSS ohjelmistoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tärkeimmät auton ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hankintahinta, ajoetäisyys ja latausaika. Ajokustannukset ja ajonaikaiset CO2-päästöt eivät olleet tilastollisesti merkitseviä tekijöitä. Ladattavia hybrideitä valittiin todennäköisemmin kuin täyssähköautoja. Samanaikaisesti merkitsevät tekijät, jotka vaikuttavat positiivisesti sähköauton valintaan ovat täyssähköautolle asuinkunta Uusimaa, korkeakoulututkinto, sukupuoli nainen, ikä vähemmän kuin 50 sekä päivittäiset ajokilometrit alle 50 km. Ladattavan hybridin valintaan positiivisesti vaikuttavat asuminen Pohjois- tai Itä-Suomessa, korkeakoulututkinto, sukupuoli nainen, asuminen rivi- tai paritalossa sekä mahdollisuus ladata sähköautoa kotona. Tämä tutkielma identifioi vastaajat, jotka eivät koskaan valinneet sähköautoa valintatilanteessa ja paljastaa laajan kirjon asenteita sähköautoilua kohtaan. Tulosten mukaan vastaajilla on puutteelliset tiedot koskien sähköautojen ja liikenteen päästöjä sekä päästövähennysinstrumentteja. fi
dct.abstract One-fifth of Finland’s total greenhouse gas emissions and two-fifths of the Effort Sharing sector’s emissions come from domestic transportation. Of the domestic transportation emissions, 94% comes from road traffic. The target for Finland is to reduce 39% of the greenhouse gas emissions from the Effort Sharing sector by 2030, and Finland is committed to halving its emissions from traffic by the year 2030 compared to the 2005 level. The electrification of the vehicle fleet is one of the instruments set to achieve the emission reduction targets of the transportation sector. An ambitious goal of 700 000 electric vehicles, of which a significant part is battery electric vehicles, is suggested for 2030. The study explores the most significant attributes and the factors that affect the likelihood of adopting electric vehicles in Finland. The choice experiment data was collected by a survey questionnaire. The data comprises 409 respondents and represents the Finnish driving license holders well regarding age, gender, and living county. The data was analysed with econometric models using Nlogit and SPSS software. The results show that the most important attributes in vehicle purchase choice are purchase price, driving range, and charging time. Driving costs and CO2 emissions from driving were not statistically significant in this study. Plug-in hybrids were chosen more frequently than battery electric vehicles. The study finds many socio-demographic characteristics, and vehicle and driving-related factors that affect vehicle purchase choice. These simultaneously statistically significant characteristics for the vehicle purchase choice for battery electric vehicle are living county Uusimaa, university degree, gender woman, age less than 50 years, and driving less than 50 km per day. The variables found to increase the probability to choose a plug-in hybrid vehicle are residence in Northern or Eastern Finland, university degree, gender woman, row or semi-detached house, and the possibility to charge an electric vehicle at home. The study identifies the respondents who never chose an electric vehicle in the choice tasks and reveals a wide set of attitudes towards electric vehicles. The study reveals respondents' overall lack of information on electric vehicle and traffic emissions, and instruments for emission reductions. en
dct.subject electric vehicle
dct.subject battery electric vehicle
dct.subject plug-in hybrid vehicle
dct.subject choice experiment
dct.subject Finland
dct.subject sähköauto
dct.subject täyssähköauto
dct.subject plug-in hybridi
dct.subject ladattava hybridi
dct.subject valintakoemenetelmä
dct.subject Suomi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kosenius, Anna-Kaisa
ethesis.supervisor Ollikainen, Markku
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:54450a9c-b842-40d8-8ffd-86472199519a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-19 10:17:04:035
ethesis.principalprofessor Kosenius, Anna-Kaisa
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105122189
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia fi
ethesis.facultystudyline Environmental and Natural Resource Economics en
ethesis.facultystudyline Miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_126
ethesis.mastersdegreeprogram Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_002

Files in this item

Files Size Format View
Tamminen_Tiina_Maisterintutkielma_2021.pdf 1.696Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record