Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Characteristics of a partnership program in a software company : quantitative case study

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-05-12T09:36:27Z
dc.date.available 2021-05-12T09:36:27Z
dc.date.issued 2021-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35583
dc.title Characteristics of a partnership program in a software company : quantitative case study en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sinisalo, Viivi
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tarkoitus: Muuttuva maailmantalous on tuonut epävarmuustekijöitä maailman kehitykseen. Kilpailun ylläpitämiseksi yritykset ovat perustaneet kumppanuusohjelmia. Monet organisaatiot etsivät strategisia kumppaneita parantaakseen asemaansa, luomaan yhteisiä liiketoiminnan kehittämis- ja markkinointimahdollisuuksia sekä vahvistamaan siten kilpailukykyään. Metodit: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisen ohjelmistoyrityksen kumppanuusohjelman ominaisuuksia. Kvantitatiivista metodologiaa käytetään selvittämään, kuinka paljon kumppanit eroavat muista asiakkaista liikevaihdon ja yhteismarkkinointitoimintojen perusteella. Lisäksi tässä tutkimuksessa esitellään, kuinka asiakaskeskeisyys tulisi sisällyttää partneriohjelmaan. Tutkielman lopuksi ehdotetaan, miten kumppanuusohjelmaa voisi kehittää kumppaniportfolioanalyysin avulla. Tulokset: Tämän tutkimuksen päähavaintona on se, että kumppanit ovat kannattavampia myynnin näkökulmasta kuin muut asiakkaat. Heidän liikevaihtonsa on kasvanut enemmän viiden vuoden aikana, suurin osa on ostanut ainakin kerran ensimmäisen oston jälkeen, ja kaikki kumppanit ovat kasvattaneet liikevaihtoaan liittyessään kumppanuusohjelmaan. Lisäksi kasvaneet markkinointi- ja myyntikustannukset ovat parantaneet kumppanien liikevaihtoa ja näin ollen lisänneet yhteisten markkinointiaktiviteettien määrää. Tutkimus ehdottaa, että tapausyritys keskittyisi teknologiakumppaneihin, koska ne ovat kannattavimpia sekä myynnin että markkinoinnin näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen tutkimustuloksien perusteella tässä pro gradu -tutkielmassa annetaan ehdotuksia lisätutkimusaiheisiin. fi
dct.abstract Purpose: The changing global economy has presented uncertain factors in future development. To keep up with the competition, companies have launched partnership programs. Many organizations seek strategic partners to enhance their positions, create joint business development and marketing opportunities, and that way strengthen their competitiveness. Methods: The objective of this study is to discover the characteristics of a partnership program in a Finnish software company. Quantitative methodology is used to examine how accurately partners can be distinguished from non-partners. Furthermore, this study introduces how customer focus should be incorporated based on a partner portfolio analysis. Also, it suggests how to derive improvements to a partnership program based on a partner portfolio analysis. Results: The main finding of this research is that partners are more profitable from the sales perspective. Their net sales have increased more during the five years, almost all of them have bought again at least once after the first purchase, and all of them increased their net sales when joining the partnership program. In addition, grown marketing and sales costs have led to an increase in partners’ net sales, which correlates with a number of joint marketing activities. This study suggests case company to focus on technology partners the most, as they are the most profitable from both sales and marketing perspectives. Based on the theoretical framework and empirical research results, proposals for further academic research are given in the thesis. en
dct.subject Partnership program
dct.subject international partnerships
dct.subject key account management
dct.subject relationship marketing
dct.subject software industry
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Parvinen, Petri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8d7cbef4-bc9a-4e70-bb16-628e8a5bed0a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-20 09:55:28:388
ethesis.principalprofessor Parvinen, Petri
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105122199
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Kumppanuusohjelman tyypilliset piirteet ohjelmistoyrityksessä : määrällinen tapaustutkimus fi
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Sinisalo_Viivi_Master'sThesis_2021.pdf 1.303Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record