Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Reklamaatioprosessin rooli puunhankinnassa : henkilöstön näkemys prosessin toimivuudesta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-05-12T09:38:10Z
dc.date.available 2021-05-12T09:38:10Z
dc.date.issued 2021-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35589
dc.title Reklamaatioprosessin rooli puunhankinnassa : henkilöstön näkemys prosessin toimivuudesta fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuronen, Tiia
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Jokainen yritys vastaanottaa reklamaatioita ja asiakaspalautetta. Toimivalla reklamaatioprosessilla voidaan palauttaa asiakkaan tyytyväisyys ja luottamus yritykseen, parantaa työntekijän pystyvyyden tunnetta sekä parantaa yrityksen palveluita ja muita prosesseja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia yrityksen reklamaatioprosessin toimivuutta sekä millaisena se nähdään työntekijöiden silmin. Tavoitteena oli selvittää, kuinka reklamaatioprosessi tunnetaan, kuinka sitä hyödynnetään ja mitkä ovat sen suurimmat kehityskohteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin reklamaatioprosessia palvelun normalisoinnin teorian kautta keskittyen prosessin ja työntekijän palautumiseen reklamaatiotilanteessa. Työssä pohditaan myös, kuinka nykyinen prosessi vaikuttaa asiakaskokemukseen ja kuinka sitä voitaisiin parantaa. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla kesällä 2020. Kysely lähetettiin niille työntekijöille, jotka käsittelevät reklamaatioita tehtävissään. Kyselyn vastaanotti 323 henkilöä, ja hyväksyttyjä vastauksia kyselyllä saatiin 85. Tutkimuksen vastausprosentti on 26 %. Tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Reklamaatioprosessia voitaisiin yrityksessä hyödyntää täysipainoisemmin. Tätä kohti ohjaisivat selkeämpi vastuunjako, reklamaatiodatan tärkeyden tunnistaminen sekä valmiit palvelukuvaukset reklamaatiotilanteita varten. Lisäksi prosessia tulisi yksinkertaistaa ja jatkuvaa koulutusta lisätä. Tutkimuksessa todettiin henkilöstön olevan motivoituneita asiakastyytyväisyyden palauttamiseen palvelun epäonnistuttua sekä viestimään asiakkaalle. Koska tutkimus käsittelee ainoastaan prosessin onnistumista ja työntekijän kokemusta reklamaatioprosessin läpiviennistä, jatkotutkimuksella voitaisiin selvittää asiakkaan kokemus reklamaatiotilanteessa. fi
dct.abstract Every company receives customer complaints and negative customer feedback. With functional customer complaint management and service recovery processes, it is possible to restore customers’ satisfaction and loyalty towards the company, enhance the self-efficacy of the staff and improve service processes of the company. Objective of this study was to find out, how recovery process is recognized, how it is utilized, and which are the main needs of development. In this study, current customer complaint process is examined through service recovery theory highlighting the role of process recovery and employee recovery. The effect of current customer complaint process on customer experience is also discussed. The research material of this study was collected in summer 2020 by questionnaire. Questionnaire was sent by e-mail to personnel who handle customer complaints in their tasks. The questionnaire was sent to 323 person and 85 approved responses were received. The response rate was 26 %. Research method in this thesis is quantitative analysis. Based on the results, the customer complaint process could be utilized further. Better distribution of responsibility, recognizing the importance of customer complaint and service blueprints will improve the quality of the customer complaint process. Furthermore, customer complaint process should be more straightforward and continuous training for personnel should be added. Employees have high motivation to restore customer satisfaction and secure good customer experience. Further study is needed to clarify the customers’ view of customer experience of customer complaint process. en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Berghäll, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e8c57730-0569-4a4c-942b-ae1fa4d8750b
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-03-15 15:25:09:627
ethesis.principalprofessor Toppinen, Anne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105122205
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Tiia_Kuronen_Maisterintutkielma_2021.pdf 771.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record