Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kestävät elämäntavat ja ekovaikuttajat sosiaalisessa mediassa

Show full item record

Title: Kestävät elämäntavat ja ekovaikuttajat sosiaalisessa mediassa
Author(s): Sellman, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Useissa tutkimuksissa on todettu, että sosiaalisella medialla on potentiaalia edistää kestäviä elämäntapoja. Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella YouTubeen kestävistä elämäntavoista videoblogeja tekevien ”ekovaikuttajien” videoiden sisältöjä. Tutkielmassa selvitettiin, millaisia aiheita ekovaikuttajien videot käsittelevät ja millaisia argumentointikeinoja videoilla käytetään. Teoreettisena taustana käytettiin tutkimusta kestävistä elämäntavoista ja kulutuksesta sekä sosiaalisen median mahdollisesta roolista kestävien elämäntapojen edistämisessä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja videoaineisto kerättiin tutkijan määrittämien kriteerien mukaan YouTubesta. Lopulliseen aineistoon valikoitui 20 vaikuttajan kanavat. Heiltä valittiin jokaiselta 1-2 uusinta kestävyyttä käsittelevää videota. Valittuja videoita oli yhteensä 39. Aineisto litteroitiin valikoivasti ja litteroitu teksti toimi aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjana. Tulokseksi saatiin, että ekovaikuttajien videoiden sisällöissä korostuvat kestävä kulutus ja vastuullisuus, erityisesti yksilönvastuu. Videoissa ei kuitenkaan puhuttu juurikaan kestävän elämäntavan kolmesta tärkeimmästä osa-alueesta, eli asumisesta, liikkumisesta ja elintarvikkeista. Ekovaikuttajien mukaan kestävät elämäntavat kytkeytyvät yhteen hyvinvoinnin käsitteen kanssa. Varsinkin kestävä kulutus nähtiin tärkeänä kestävän elämän osa-alueena. Argumentointikeinoina videoilla käytetään pääosin omaa kokemusta, mielipidettä ja vertailua. Argumentteja ei perusteltu juurikaan tieteellisellä tiedolla. Tulokset viittaavat siihen, että ekovaikuttajat kokevat kompleksit kestävyysteemat tärkeinä, mutta haluavat kertoa niistä niin, että maallikkokin ymmärtää. Tällöin myös useampi ei-asiantuntija voi kokea asian helpommin lähestyttävänä ja muuttaa elämäntapojaan. Argumenttien perustelu mielipiteillä ja omilla kokemuksilla voi perustua videoblogin henkilökohtaiseen, jopa viihteelliseen formaattiin tai siihen, että kokemustietoa tai -asiantuntijuutta arvostetaan sosiaalisessa mediassa. Tässä tutkimuksessa tutkittujen videoiden sisältöjen perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että ne edistäisivät merkittäviä elämäntapamuutoksia.
Several studies have stated that social media has the potential to promote sustainable lifestyles. The purpose of this master’s thesis was to study the contents made by “eco-influencers” who make video blogs about sustainable lifestyles on YouTube. This thesis investigated what topics eco-influencers' videos deal with and what kind of means of argumentation are used. The theoretical background included research on sustainable lifestyles and consumption as well as the potential role of social media in promoting sustainable lifestyles. The study was conducted as a qualitative study and the video material was collected from YouTube according to criteria defined by the researcher. The channels of 20 influencers were selected for the final data. From each channel 1-2 videos were selected. At the end, a total of 39 videos were selected. The material was selectively transcribed, and that text served as the basis for the data-driven content analysis. The results show that the contents of the videos emphasize sustainable consumption and responsibility, especially individual responsibility. However, the videos had only a little content about the three most important aspects of a sustainable lifestyle: housing, mobility, and food. According to eco-influencers, sustainable lifestyles are closely linked to the concept of well-being. Sustainable consumption was considered a very important aspect of sustainable living. Eco-influencers mainly use their own experience, opinions, and comparison as a means of argumentation in their videos. Often the arguments were not substantiated with many scientific references. The results suggest that eco-influencers perceive complex sustainability themes as important but want to communicate them in a way that even laypeople understand. This will also make it easier for more non-experts to approach the matter and change their lifestyles. Justifying arguments with opinions and personal experiences can be based on the personal, even entertaining, format of the video blog, or on the fact that experiential knowledge or expertise is valued in social media. Based on the contents of the videos examined in this study, it seems unlikely that they would contribute to great lifestyle changes.
Keyword(s): kestävä elämäntapa vaikuttajat sosiaalinen media kestävä kulutus sustainable lifestyle influencers social media sustainable consumption


Files in this item

Files Size Format View
Sellman_Oona_maisterintutkielma_2021.pdf 991.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record