Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jatkuvan oppimisen käsitteen moninaiset tulkinnat

Show full item record

Title: Jatkuvan oppimisen käsitteen moninaiset tulkinnat
Author(s): Kautonen-Jusslin, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selkeyttää jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä eri yhteyksissä sekä käsitteelle asetettuja ehtoja tai odotuksia. Tutkimus kohdennettiin käsitteen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa, tavoitteena tunnistaa mihin teemoihin käsite yhdistettiin inhimillisen oppimisen näkökulmasta. Jatkuva oppiminen on keskiössä Suomen tämän hetken hallitusohjelmassa, jossa sen odotetaan vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksiin sekä pidentävän työikäisten työssä oloa. Myös yritykset pyrkivät turvaamaan ja tehostamaan omaa toimintaansa mahdollistamalla henkilöstölleen jatkuvan oppimisen muun muassa koulutuksilla ja työnkierrolla. Jatkuvan oppimisen käsitteen kytkeminen johonkin malliin tai tavoitteisiin luo ristiriidan suhteessa oppimisen perimmäiseen olemukseen eli oppimisen jatkuvuuteen asiasta tai tilanteesta riippumatta. Tämän lähtökohdan perusteella jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä tarkastellaan elinikäisen oppimisen käsitteen ja teorian, poliittisten tahtotilojen sekä taloudellisten intressien, kuten työn tehostamisen ja työelämän muutoksen näkökulmista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, koska tämän tutkimusmenetelmän katsottiin tuovan parhaiten lisätietoa tutkimusongelmaan jatkuvan oppimisen käsitteen käytöstä eri yhteyksissä. Meta-analyysit tiivistivät valmiiksi jatkuvan oppimisen käsitettä tietyissä konteksteissa ja toivat laajemmin esiin käsitteelle asetettuja odotuksia sekä ehtoja. Aineisto kerättiin kolmesta eri tietokannasta ja lopullinen aineisto koostui 16 tieteellisestä tutkimuksesta ja katsauksesta. Tulokset ja johtopäätökset. Jatkuva oppiminen yhdistyi teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin tulokulmiin: elinikäiseen oppimiseen, poliittiseen keskusteluun sekä taloudellisiin intresseihin. Erityisesti työelämän vaatimuksiin kytkeytyvät havainnot nousivat tutkimustuloksissa esiin. Työelämän tarpeet puolestaan yhdistyivät erityisesti poliittisiin sekä taloudellisiin intresseihin yksilön, yritysten sekä yhteiskunnan näkökulmista. Jatkuva oppiminen nähdään edellytyksenä elämässä selviytymisessä, mutta erityisen tärkeäksi se nähtiin työelämässä pysymiseksi. Tämä kaventaa jatkuvan oppimisen käsitteen perimmäistä tarkoitusta merkittävästi.
Background and objectives. The aim of this study was to clarify the usage of the concept of continuous learning. Another aim was to understand what conditions or expectations were set for continuous learning in different settings. These questions were examined by reviewing scientific research and reviews to identify themes in which the concept of continuous learning was used. Continuous learning is in the centre of Finnish government programme with expectation to correspond to the needs of changing working life and to enable longer careers for individuals. Corporates are also leaning on continuous learning to minimize business risk and enhance profitability by offering training or job rotation for employees. Bonding the concept of continuous learning to specific models or targets creates a contradiction to fundamentals of learning which is continuous regardless of context. Based on this setting the concept of continuous learning is reviewed from the angles of lifelong learning, political aspiration, and financial interests, for example the enhancement or change of working life. Methods. This research was conducted as a systematic literature review. This method was recognized to be the most informative when investigating the usage of the concept of continuous learning as previous meta-analysis brings out the different angles and context in which the concept was used. Data was collected from three databases and sixteen articles or reviews were included in this research. Results and conclusions. The concept of continuous learning was connected to theoretical framework of this study which included lifelong learning, political discussion, and financial interests. Especially remarks considering working life and its demands stood out from the data. These were tightly connected with political and financial interests from individual as well as societal perspectives. Continuous learning can be viewed a necessity to prosper in working life and life in general. This perception narrows down the fundamental meaning of learning as a continuous process.
Keyword(s): jatkuva oppiminen jatkuvan koulutus elinikäinen oppiminen


Files in this item

Files Size Format View
Kautonen-Jusslin_Jenni_tutkielma_2021.pdf 1.456Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record