Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jatkuvan oppimisen käsitteen moninaiset tulkinnat

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-03T12:00:32Z
dc.date.available 2021-06-03T12:00:32Z
dc.date.issued 2021-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36020
dc.title Jatkuvan oppimisen käsitteen moninaiset tulkinnat fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kautonen-Jusslin, Jenni
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selkeyttää jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä eri yhteyksissä sekä käsitteelle asetettuja ehtoja tai odotuksia. Tutkimus kohdennettiin käsitteen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa, tavoitteena tunnistaa mihin teemoihin käsite yhdistettiin inhimillisen oppimisen näkökulmasta. Jatkuva oppiminen on keskiössä Suomen tämän hetken hallitusohjelmassa, jossa sen odotetaan vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksiin sekä pidentävän työikäisten työssä oloa. Myös yritykset pyrkivät turvaamaan ja tehostamaan omaa toimintaansa mahdollistamalla henkilöstölleen jatkuvan oppimisen muun muassa koulutuksilla ja työnkierrolla. Jatkuvan oppimisen käsitteen kytkeminen johonkin malliin tai tavoitteisiin luo ristiriidan suhteessa oppimisen perimmäiseen olemukseen eli oppimisen jatkuvuuteen asiasta tai tilanteesta riippumatta. Tämän lähtökohdan perusteella jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä tarkastellaan elinikäisen oppimisen käsitteen ja teorian, poliittisten tahtotilojen sekä taloudellisten intressien, kuten työn tehostamisen ja työelämän muutoksen näkökulmista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, koska tämän tutkimusmenetelmän katsottiin tuovan parhaiten lisätietoa tutkimusongelmaan jatkuvan oppimisen käsitteen käytöstä eri yhteyksissä. Meta-analyysit tiivistivät valmiiksi jatkuvan oppimisen käsitettä tietyissä konteksteissa ja toivat laajemmin esiin käsitteelle asetettuja odotuksia sekä ehtoja. Aineisto kerättiin kolmesta eri tietokannasta ja lopullinen aineisto koostui 16 tieteellisestä tutkimuksesta ja katsauksesta. Tulokset ja johtopäätökset. Jatkuva oppiminen yhdistyi teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin tulokulmiin: elinikäiseen oppimiseen, poliittiseen keskusteluun sekä taloudellisiin intresseihin. Erityisesti työelämän vaatimuksiin kytkeytyvät havainnot nousivat tutkimustuloksissa esiin. Työelämän tarpeet puolestaan yhdistyivät erityisesti poliittisiin sekä taloudellisiin intresseihin yksilön, yritysten sekä yhteiskunnan näkökulmista. Jatkuva oppiminen nähdään edellytyksenä elämässä selviytymisessä, mutta erityisen tärkeäksi se nähtiin työelämässä pysymiseksi. Tämä kaventaa jatkuvan oppimisen käsitteen perimmäistä tarkoitusta merkittävästi. fi
dct.abstract Background and objectives. The aim of this study was to clarify the usage of the concept of continuous learning. Another aim was to understand what conditions or expectations were set for continuous learning in different settings. These questions were examined by reviewing scientific research and reviews to identify themes in which the concept of continuous learning was used. Continuous learning is in the centre of Finnish government programme with expectation to correspond to the needs of changing working life and to enable longer careers for individuals. Corporates are also leaning on continuous learning to minimize business risk and enhance profitability by offering training or job rotation for employees. Bonding the concept of continuous learning to specific models or targets creates a contradiction to fundamentals of learning which is continuous regardless of context. Based on this setting the concept of continuous learning is reviewed from the angles of lifelong learning, political aspiration, and financial interests, for example the enhancement or change of working life. Methods. This research was conducted as a systematic literature review. This method was recognized to be the most informative when investigating the usage of the concept of continuous learning as previous meta-analysis brings out the different angles and context in which the concept was used. Data was collected from three databases and sixteen articles or reviews were included in this research. Results and conclusions. The concept of continuous learning was connected to theoretical framework of this study which included lifelong learning, political discussion, and financial interests. Especially remarks considering working life and its demands stood out from the data. These were tightly connected with political and financial interests from individual as well as societal perspectives. Continuous learning can be viewed a necessity to prosper in working life and life in general. This perception narrows down the fundamental meaning of learning as a continuous process. en
dct.subject jatkuva oppiminen
dct.subject jatkuvan koulutus
dct.subject elinikäinen oppiminen
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pehkonen, Leila
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:45c1af5d-3c31-4b00-afdf-97a30a24f9fa
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-20 09:05:54:301
ethesis-internal.abstract.secondary Background and objectives. The aim of this study was to clarify the usage of the concept of continuous learning. Another aim was to understand what conditions or expectations were set for continuous learning in different settings. These questions were examined by reviewing scientific research and reviews to identify themes in which the concept of continuous learning was used. Continuous learning is in the centre of Finnish government programme with expectation to correspond to the needs of changing working life and to enable longer careers for individuals. Corporates are also leaning on continuous learning to minimize business risk and enhance profitability by offering training or job rotation for employees. Bonding the concept of continuous learning to specific models or targets creates a contradiction to fundamentals of learning which is continuous regardless of context. Based on this setting the concept of continuous learning is reviewed from the angles of lifelong learning, political aspiration, and financial interests, for example the enhancement or change of working life. Methods. This research was conducted as a systematic literature review. This method was recognized to be the most informative when investigating the usage of the concept of continuous learning as previous meta-analysis brings out the different angles and context in which the concept was used. Data was collected from three databases and sixteen articles or reviews were included in this research. Results and conclusions. The concept of continuous learning was connected to theoretical framework of this study which included lifelong learning, political discussion, and financial interests. Especially remarks considering working life and its demands stood out from the data. These were tightly connected with political and financial interests from individual as well as societal perspectives. Continuous learning can be viewed a necessity to prosper in working life and life in general. This perception narrows down the fundamental meaning of learning as a continuous process. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selkeyttää jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä eri yhteyksissä sekä käsitteelle asetettuja ehtoja tai odotuksia. Tutkimus kohdennettiin käsitteen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa, tavoitteena tunnistaa mihin teemoihin käsite yhdistettiin inhimillisen oppimisen näkökulmasta. Jatkuva oppiminen on keskiössä Suomen tämän hetken hallitusohjelmassa, jossa sen odotetaan vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksiin sekä pidentävän työikäisten työssä oloa. Myös yritykset pyrkivät turvaamaan ja tehostamaan omaa toimintaansa mahdollistamalla henkilöstölleen jatkuvan oppimisen muun muassa koulutuksilla ja työnkierrolla. Jatkuvan oppimisen käsitteen kytkeminen johonkin malliin tai tavoitteisiin luo ristiriidan suhteessa oppimisen perimmäiseen olemukseen eli oppimisen jatkuvuuteen asiasta tai tilanteesta riippumatta. Tämän lähtökohdan perusteella jatkuvan oppimisen käsitteen käyttöä tarkastellaan elinikäisen oppimisen käsitteen ja teorian, poliittisten tahtotilojen sekä taloudellisten intressien, kuten työn tehostamisen ja työelämän muutoksen näkökulmista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, koska tämän tutkimusmenetelmän katsottiin tuovan parhaiten lisätietoa tutkimusongelmaan jatkuvan oppimisen käsitteen käytöstä eri yhteyksissä. Meta-analyysit tiivistivät valmiiksi jatkuvan oppimisen käsitettä tietyissä konteksteissa ja toivat laajemmin esiin käsitteelle asetettuja odotuksia sekä ehtoja. Aineisto kerättiin kolmesta eri tietokannasta ja lopullinen aineisto koostui 16 tieteellisestä tutkimuksesta ja katsauksesta. Tulokset ja johtopäätökset. Jatkuva oppiminen yhdistyi teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin tulokulmiin: elinikäiseen oppimiseen, poliittiseen keskusteluun sekä taloudellisiin intresseihin. Erityisesti työelämän vaatimuksiin kytkeytyvät havainnot nousivat tutkimustuloksissa esiin. Työelämän tarpeet puolestaan yhdistyivät erityisesti poliittisiin sekä taloudellisiin intresseihin yksilön, yritysten sekä yhteiskunnan näkökulmista. Jatkuva oppiminen nähdään edellytyksenä elämässä selviytymisessä, mutta erityisen tärkeäksi se nähtiin työelämässä pysymiseksi. Tämä kaventaa jatkuvan oppimisen käsitteen perimmäistä tarkoitusta merkittävästi. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106032486
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Diverse interpretations of continuous learning en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Kautonen-Jusslin_Jenni_tutkielma_2021.pdf 1.456Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record