Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Päiväkodin huonoin lapsi” : vanhempien kokemuksia päiväkotien valmiuksista kohdata aistisäätelyn haasteita

Show full item record

Title: ”Päiväkodin huonoin lapsi” : vanhempien kokemuksia päiväkotien valmiuksista kohdata aistisäätelyn haasteita
Author(s): Strodel-Paananen, Larissa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: Early childhood education and care + Specialisation studies leading to the qualification of special education teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempien näkemyksiä siitä, minkälaisia valmiuksia päiväkodeilla on tunnistaa ja tukea aistisäätelyn haasteita. Kun aistitiedon käsittelyssä on haasteita, kyseessä on keskushermoston toimintahäiriö, jolloin aivot eivät pysty käsittelemään aisteilta saatuja viestejä. Kun aivot eivät analysoi, jäsennä ja yhdistä aistitietoa oikein, ei kehokaan toimi oikein. Silloin tavallisen arjen ja stressin sietäminen voi olla heikkoa ja oppiminen vaikeaa. Aistisäätelyn haasteita on tutkittu lähinnä toimintaterapian näkökulmasta. Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan alalta tutkimusta ei juurikaan ole. Tämä tutkimus perustuu Jean Ayresin sensorisen integraation teoriaan ja useisiin nykytutkimuksiin. Aihetta lähestyttiin vanhempien näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jonka vastaajiksi valikoituivat lumipallo-otannalla vanhemmat, joiden lapsilla on tavallista arkea vaikeuttavia aistisäätelyn haasteita. Vastaajia oli 47. Tutkimus analysoitiin sisällönanalyysin ja narratiivien analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Vanhempien kokemusten mukaan päiväkodeilla on heikot valmiudet kohdata aistisäätelyn haasteita. Vaikeuksien ymmärtäminen oli vanhempien näkemyksen mukaan vaihtelevaa. Vanhemmat olivat kokeneet päiväkodin puolelta leimaamista, syyllistämistä ja ongelman vähättelyä. Vanhemmat kokivat syyllistämistä huonosta kasvatuksesta ja rajojen puuttumisesta. Syyllistäminen kohdistui myös lapsiin ja lasten huonoon käyttäytymiseen. Tutkimustulosten mukaan aistisäätelyn vaikeudet ovat moninaisia ja liitännäishaasteet kuten käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvät ongelmat ovat merkittäviä. Kuormittavuutta pidettiin yhtenä suurimpana haasteena päiväkotiympäristössä. Rauhallisen tilan mahdollistaminen koettiin tärkeäksi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vanhempien näkökulmasta aistisäätelyn haasteita ei tiedonpuutteen takia osata tunnistaa ja siksi myös tukeminen päiväkotiympäristössä jää vajaaksi. Terapiat koettiin suurena apuna ja koko perhettä tukevana palveluna. Lisäkoulutukselle on tämän tutkimuksen mukaan suuri tarve.
The objective of this research was to find out how parents view daycare centers’ capabilities to recognize and support children with sensory processing disorders. When there are challenges in sensory processing, they are caused by the central nervous system. In the disorder, the brain is not able to parse, analyze, or unify information received from the senses. When the brain isn’t able to process information correctly, the human body won’t function correctly. This makes learning more difficult, as well as tolerating normal daily life and stressful situations. The challenges of sensory processing disorders have mainly been researched from the perspective of occupational therapy. There is hardly any research from educational science or special education’s point of view. This research is based on Jane Ayer’s sensory integration theory and modern research that supports it. This topic was approached from the parents’ perspective. This research was done by using qualitative methods. The data was gathered with a questionnaire and the subjects were chosen through snowball sampling. In total there were 47 subjects. The research was analyzed with the help of content analysis and narrative analysis. According to the findings of the research, daycare centers have low abilities to face children with sensory processing disorders. Understanding the challenges these children experience varied, according to the parents. The parents had experienced stigmatizing, blaming, and belittling of the issues from the daycare centers. In some cases, even the children had been blamed. According to the findings of the research, the symptoms of sensory processing disorders are diverse. Further, the problems of learning and behavior associated with the disorders are severe. One of the biggest difficulties in a daycare environment was that is extremely straining. Allowing the children to have a calm space was viewed as important. According to the research, a lack of information is the main reason why identifying sensory processing disorders is so difficult. Supporting children with these disorders in daycares is insufficient for the same reason. Therapy was seen as a tremendous help and a great asset for the whole family. There is a huge demand for further education and training.
Keyword(s): Sensorisen integraation häiriö aistisäätelyn vaikeudet varhaiskasvatus leimaamisen kokemus aistiyliherkkyys aistimukset aistit aistisäätely käyttäytyminen oppiminen aistitiedon aistiherkkyys sensorisen integraation terapia sensory proseccing varhainen tuki erityisvarhaiskasvatus erityislapset


Files in this item

Files Size Format View
Strodel-Paananen_Larissa_Pro_gradu_2021.pdf 810.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record