Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Autonomous ships : legal challenges and solutions for data sharing

Show full item record

Title: Autonomous ships : legal challenges and solutions for data sharing
Author(s): Tarkiainen, Lauri Vilppu Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: International Law
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia autonomisten laivojen datan jakamiseen liittyviä juridisia haasteita ja ratkaisuja. Autonomiset laivat keräävät ja jakavat merkittävän määrän dataa, ja tätä datan jakamista tapahtuu eri osapuolten välillä autonomisessa merenkulussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja tutkia millaisia juridisia haasteita ja ratkaisuja liittyy erilaisiin datan jakamisen aktiviteetteihin autonomisessa merenkulussa sekä tutkia autonomisten laivojen yleistä lainmukaisuutta. Tämän tutkimuksen ensimmäinen osa perehtyy siihen, miten hyvin autonomiset laivat mukautuvat nykyiseen juridiseen viitekehykseen. Olemassa oleva juridinen viitekehys koostuu pääosin IMO:n kansainvälisistä sopimuksista ja tämä tutkimus tutkii näitä sopimuksia autonomisen merenkulun näkökulmasta. Tämä tutkimus esittää tarvittavia muutoksia sopimuksiin. IMO:n sopimusten lisäksi muita relevantteja lähteitä tutkitaan, kuten ohjesääntöjä autonomisten alusten testeihin. IMO:n sopimusten juridisen analyysin perusteella aluksen autonomisuuden tason kasvaessa juridinen haasteellisuus lisääntyy. Jotkut sopimukset mainitsevat suoraan vaatimuksia laivan kapteenille ja miehistölle fyysiseen päivystämiseen aluksen kannella. Sopimukset viittaavat ihmisaisteihin ja juridinen kysymys on, missä määrin teknologisia keinoja voidaan käyttää samoihin tehtäviin. Juridinen argumentti voidaan esittää, minkä mukaan näitä teknologisia keinoja voidaan käyttää olettaen, että niiden suorituskyky on vähintään samalla tasolla ihmisaistien kanssa. Kauko-ohjattavien alusten osalta juridinen kysymys on, voidaanko hyväksyä järjestely, jossa aluksen kapteeni ja miehistö toimivat maasta käsin ja missä määrin tämä vastaa juridisiin velvoitteisiin operoida aluksella. Tutkimus suosittelee muutoksia IMO:n sopimuksiin, jotka liittyvät laivalla fyysisesti olemiseen sekä päätösprosessissa ihmisen rooliin. Teknisiä autonomisten laivojen suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia suositellaan sisällyttämään juridiseen muutosprosessiin. Tämän tutkimuksen toinen osa keskittyy autonomisten laivojen datan jakamiseen liittyviin juridisiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Ensin esitellään datan jakamisen toiminnot ja periaatteet autonomisilla laivoilla, minkä jälkeen toteutetaan juridinen analyysi. Analyysi perehtyy siihen, millaisia juridisia haasteita voidaan havaita ja miten näitä voidaan ratkaista juridisin keinoin. Kyberturvallisuus on merkittävä haaste autonomisilla laivoille, minkä takia sen roolia datan jakamisessa tutkitaan ja suositellaan sisällytettäväksi kansainvälisiin sopimuksiin ja ohjesääntöihin. Operatiivisen datan jakamisen näkökulmasta teknisen suorituskyvyn ja datan jakamisen sujuvuuden varmistaminen on välttämätöntä. Autonomisilta laivoilta suositellaan vaadittavan riittävää kapasiteettia tehokkaaseen ja sujuvaan datan jakamiseen, jotta autonomiset alukset voivat toteuttaa datan jakamiseen liittyviä velvoitteita sekä saavuttamaan mahdollisimman turvallista ja toimivaa merenkulkua. Aluksesta alukseen sekä aluksesta satamaan tapahtuvaa datan jakamista tutkitaan ja juridisten velvoitteiden tulisi tukea tätä kehitystä. Tämän tutkimuksen lopussa käytetään Sitran datan jakamisen ohjekirjaa, jonka avulla esitetään, miten sopimuksellisin keinoin voidaan tukea ja toteuttaa toimivaa datan jakamista autonomisilla laivoilla.
The purpose of this study is to research legal challenges and solutions for data sharing with autonomous ships. Autonomous ships store and share a significant amount of data, and data sharing occurs between various parties with autonomous ships. The aim of this study is to analyze and examine the legal challenges and solutions related to different types of data sharing activities in autonomous shipping, as well as to research the general legality of autonomous ships. The first part of this study is to study how well autonomous ships fit into the existing legislative framework. The existing legislative framework is mainly based on IMO conventions, and the purpose of this study is to research those conventions from the perspective of autonomous ships. Based on this research, amendments are proposed when necessary to better support the legality and development of autonomous ships. In addition to the IMO conventions, other relevant sources, such as guidelines on MASS trials, are examined to highlight guidance on the development of autonomous ships. The legal analysis on IMO conventions and other sources shows that as the level of autonomy of a ship increases, the more challenging the ship is for the legal framework. Several conventions directly mention the need for a master and crew to be physically present on board, and various watchkeeping duties are required to be performed by human senses. Regarding the use of human senses, a legal argument can be made to accept technological means as long as they are at least equally functional than human senses. For remotely controlled ships, a legal question is whether a master and crew can operate from the SCC and how well this satisfies the requirement to operate on board. Recommended action is to amend those IMO conventions that require physical human presence and decision-making to accept the lack of manned crew and the presence of autonomous decision-making. However, technical requirements are recommended to be included in the legal amendments to the conventions to ensure a high level of safety and functionality. The second part of the thesis examines legal challenges and solutions for data sharing with autonomous ships. First, a factual assessment of data sharing principles with autonomous ships are described and discussed, and afterwards a legal analysis is conducted. The legal analysis on data sharing and autonomous ships examines what kind of legal challenges exist with data sharing and autonomous ships and how to solve them by legal solutions. Cyber security is a key challenge with autonomous ships, and its role in data sharing is analyzed and requirements to have robust cyber security systems are recommended. For operational data sharing, the issue of ensuring a functional data flow is necessary. Autonomous ships should be legally required to have strong data sharing and connectivity capabilities in order to comply with requirements to share information. Also, this requirement is to achieve as safe and functional navigation as possible. The role of ship-to-ship and ship-to-port data sharing are examined, and legal requirements should facilitate their maximal utilization. At the end of this study, a contractual framework is applied by using the Sitra Rulebook on data sharing in order to illustrate how contractual means can support data sharing with autonomous ships.
Keyword(s): autonomous ships IMO maritime industry data sharing cyber security


Files in this item

Files Size Format View
Tarkiainen_Lauri_thesis_2021.pdf 685.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record