Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Förändrade avtalsförhållanden till följd av en global pandemi : coronaviruspandemins inverkan på tillämpningen av MAC-klausulen i finska kreditavtal

Show full item record

Title: Förändrade avtalsförhållanden till följd av en global pandemi : coronaviruspandemins inverkan på tillämpningen av MAC-klausulen i finska kreditavtal
Author(s): Horsma, Charlotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Obligation Law
Language: Swedish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Avhandlingen behandlar MAC-klausulens tillämpning i finska kreditavtal och specifikt ifall den rådande coronaviruspandemin och effekterna av den kan anses utgöra en väsentlig negativ förändring och innebära att långivaren i ett kreditavtal kan åberopa MAC-klausulen. Avhandlingen tillämpar avtalstolkningsmetoder och principer i finsk rätt för att analysera ifall pandemin kan utgöra en MAC-situation. MAC-klausulen används främst i företagsförvärvsavtal men även i kreditavtal, där klausulen främst fungerar som en riskhanteringsmetod mot förändrade förhållanden. MAC-klausuler gäller väsentligt negativa avvikelser (eng. material adverse change) från det rådande förhållandet vid ingången av ett avtal och i kreditavtal är syftet med klausulen främst att stärka långivarens ställning. MAC-klausulen kan ge långivaren rätt att dra tillbaka lånelöftet redan innan lånet är lyft och rätt att säga upp låneavtalet och därmed kräva att låntagaren utför förtida återbetalning. På grund av coronaviruspandemins påverkan på rådande förhållanden i samhället är MAC-klausulens tillämpning aktuell och avtalsparterna i ett kreditförhållande står för nya utmaningar då de ska fastställa ifall pandemin kan anses vara en väsentlig negativ förändring av avtalsförhållanden. Många har drabbats av pandemin vilket innebär att en del inte kan uppfylla överenskomna avtalsvillkor. Avtalsrättens tolkningsmetoder fastställer hur man i finsk rätt tolkar avtal och avtalsvillkoren som parterna kommit överens om. Ordalydelsen och definitionen av villkor är essentiell vid tolkning av avtal då den speglar avtalsparternas syfte vid ingången av avtalet. En väl definierad MAC-klausul kan därmed underlätta tolkningen av avtalet och förhandlingarna mellan avtalsparterna vid möjliga konfliktsituationer. Avtalsparternas syfte, ordalydelsen och definitionen av klausulen, förutsägbarheten och tidpunkten för förändringen samt varaktigheten av förändringen är alla faktorer som påverkar avtalstolkningen då det gäller MAC-klausulen. Dessa inverkar på möjligheten till att tolka pandemin som en väsentlig negativ förändring av förhållanden. Vid avtalstolkning gäller en helhetsbedömning och en tolkning av parternas avtalsförhållande. Hur MAC-klausulen ska tolkas och ifall pandemin utgör en MAC beror på en in casu bedömning där det specifika avtalet ifråga påverkar slutresultatet.
Keyword(s): avtalstolkning MAC förändrade förhållanden väsentlighet coronaviruspandemin


Files in this item

Files Size Format View
Horsma_Charlotta_Magisteravhandling_2021.pdf 530.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record