Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

How do senior business leaders construct the role of trust in their discourse on business transformation : the qualitative attitude approach.

Show full item record

Title: How do senior business leaders construct the role of trust in their discourse on business transformation : the qualitative attitude approach.
Author(s): Markkula, Marita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Social Research
Specialisation: Social Psychology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tutkielman aiheena on perehtyä miten yritysjohdon edustajat rakentavat asenteitaan ja kuvaavat luottamuksen roolia yrityksen liiketoimintaan ja organisaation liittyvien transformaatioiden kuten fuusioiden tai voimakkaan kasvun yhteydessä. Tutkimuksen painopiste on yritysjohtajien rakentamissa asenteissa, joita havainnoidaan heidän argumentoinnissaan luottamuksesta puhuttaessa. Näitä asenteita ja argumentointia tarkastellaan laadullisen asennetutkimuksen teoreettis-metodologisesta lähestymistavasta katsoen, tarjoten uniikin näkökulman luottamuksen tutkimukseen, jota hallitsee laajasti kvantitatiivinen tutkimus. Laadullinen asennetutkimus nojautuu retoriseen sosiaalipsykologiaan ja konstruktivistiseen näkemykseen, kiinnittäen huomion argumentaation sosiaalisesti rakentuvaan luonteeseen. Asenne nähdään laadullisessa asennetutkimuksessa relationistisena, eli asenteen katsotaan rakentuvan argumentaatiossa. Puheen argumentaation tutkiminen tarjoaa uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia luottamuksen roolista organisaatioissa. Tutkimuksen aineisto koostui viidestä yksilöhaastattelusta yrityksen ylimmässä johdossa toimivien kokeneiden johtajien kanssa (joko yhtiön johtoryhmän tai hallituksen jäseniä). Haastattelut toteutettiin keväällä ja kesällä 2019. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa käytettiin seitsemää asenneväittämää, joihin pyydettiin kommentointia. Viisi asenneväittämää koskivat luottamusta, kaksi johtajuutta. Haastateltavat ottivat puheessaan kantaa esitettyihin väittämiin, perustellen ja neuvotellen näkökantojaan. Tutkimustuloksissa tunnistettiin 20 asennekonstruktiota liittyen luottamukseen ja kaksi johtajuuteen liittyvää asennekonstruktiota. Nämä asenteet rakentuivat kannanottojen ja perusteluiden luokitteluista, jotka tulivat esiin haastattelumateriaalista. Laadullisen asennetutkimuksen menetelmän mukaisesti analyysia tehtiin kahdella tasolla, luokittavan ja tulkitsevan analyysin muodossa. Asenteita tulkittiin kuuden luottamusta evaluoivan argumentointimallin perusteella, muodostaen kuusi luottamuksen retorista versiota: luottamus suhteellisena ja vuorovaikutteisena ilmiönä eri organisaatiotasoilla, luottamus organisaation katalysaattorina, luottamus moniulotteisten elementtien tuloksena, luottamus tarkoituksellisena toimena, luottamus kollektiivisena rakenteena ja luottamuksen rakentaminen johtamistaitona. Kokenet yritysjohtajat muodostivat nämä luottamuksen versiot neljästä subjektipositiosta - luottaja, luottamuksen kohde, luottamuksen tarkkailija ja arvioija, sekä aktiivinen luottamuksen rakentaja. Positiivisia, ehdollisia ja negatiivisia perusteluja, subjektipositioita, itsereflektiota, kehystystä ja sosiaalista vaikuttamista käytettiin retorisina ja sosiaalisina puheen resursseina luottamukseen liittyvien asenteiden muodostamiseksi. Luottamus muodostuu yritysjohtajien puheessa yhteisen luottamuksen ilmapiiriksi, rakennusmateriaaliksi ja peruskallioksi, jota pitää tietoisesti ja yhteisesti rakentaa organisaatioissa. Erityisesti tämä nähdään johdon vetovastuuna ja johtajataitona aivan samoin kuin budjetointi, vaikkakin koko organisaation pitää kontribuoida luottamuksen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Modernia johtajuutta kuvattiin kalaparven kaltaisena kollektiivisena älykkyytenä, jossa menestys rakentuu yhdessä tiimin kanssa. Luottamuksen hyödyt organisaatiolle ovat empiirisesti kiistattomat. Luottamus auttaa organisaatiota kantamaan ja jakamaan riskejä, luoden psykologista turvallisuutta kaikilla organisaation tasoilla sekä kykyä riskinottoon ja päätöksentekoon yrityksen muutostilanteissa.
The topic of this study is to explore how the senior business leaders construct their attitudes and describe the role of trust in the context of business transformations related to the company's business and organization, for example during mergers or acquisitions (M&A) and hyper-growth. The focus of the study is on attitudes constructed by these leaders and observed through their argumentation when talking about trust. These attitudes and argumentation are examined from the theoretic-methodological approach of qualitative attitude approach, offering a unique angle to trust research, widely dominated by quantitative research. The qualitative attitude approach relies on rhetorical social psychology and constructivist viewpoint, which draws attention to the socially constructed nature of argumentation when examining attitudes. In the qualitative attitude approach, attitude is seen as relationist, where attitude is viewed to be built in argumentation. Examining the argumentation of speech provides new insights into the role of trust in an organization. The research data consisted of five individual interviews of experienced corporate executives in top management positions (members of the company’s executive leadership team or the board of directors). The interviews were conducted in the spring and summer of 2019. These semi-structured interviews consisted of seven attitude prompts to which comments were requested. Five prompts addressed trust within the organization and two addressed leadership. In their speech, the interviewees formed statements and justifications to the questions and topics at hand, substantiating and negotiating their views. The study identified 20 different attitude constructs related to trust and two attitude constructs related to leadership overall. These attitudes were constructed from the classification of statements and justifications that emerged from the interview material. According to the qualitative attitude approach, analysis was conducted on two levels: through classifying and interpretative analysis. Attitudes were interpreted based on six evaluative argumentation patterns when talking about trust, forming six rhetoric versions of trust: Trust as a relational and interactional phenomenon across different organizational levels, Trust as an organizational catalyst, Trust as an outcome of multidimensional elements, Trust as an intentional act, Trust as a collective construct, and Trust-building as a leadership skill. The senior leaders formed these versions of trust from four subject positions - Trustor, Trustee, Observer and Evaluator of Trust, and Active Trust Builder. Positive, conditional, and negative justifications, subject positions, self-reflection, framing, and social influence were used as rhetoric and social resources to form attitudes related to trust. In the trust speech of senior business leaders, trust is described as an atmosphere of common trust, building material, and a bedrock of the company, that must be consciously and collectively built within organizations. Modern leadership was described as a school of fish with collective intelligence, a team jointly creating success. Trust-building needs to be contributed by the whole organization but it’s also seen as a leadership skill just like budgeting. The benefits of trust for organizations are empirically indisputable. Trust helps an organization to bear and share risks, creates psychological safety at all levels of the organization as well as supports risk-taking and decision-making in transformational situations.
Keyword(s): trust organisational psychology leadership transformation qualitative attitude approach organisational research rhetorical social psychology


Files in this item

Files Size Format View
Markkula_PiaMarita_tutkielma_2021.pdf 1.612Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record