Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Syntinen kaupunki – hurskas maaseutu? : tutkimus asuinympäristön ja arvojen merkityksestä puolisoiden eroajatusten taustalla

Show full item record

Title: Syntinen kaupunki – hurskas maaseutu? : tutkimus asuinympäristön ja arvojen merkityksestä puolisoiden eroajatusten taustalla
Author(s): Timonen, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Social Research
Specialisation: Demography
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena on asuinympäristön yhteys eroajatuksiin. Asuinympäristöllä tässä tutkielmassa tarkoitetaan maaseutu- ja/ tai kaupunkiympäristöä. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että maaseudulla asuvilla eroriski on pienempi ja eroajatuksia vähemmän kuin kaupungissa asuvilla. Syyt eroajatuksissa esiintyvään asuinympäristöjen väliseen vaihteluun ovat kuitenkin vielä epäselvät. Eroajatuksissa esiintyvälle asuinympäristöön liittyvälle vaihtelulle tutkielmassa haetaan selitystä tutkittavien arvomaailmojen eroista. Tutkimusasetelma ammentaa siten modernisaatiotutkijoiden näkemyksestä, jonka mukaan arvot muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen vanavedessä. Täten niillä maantieteellisillä alueilla, joita yhteiskuntamuutos on koskettanut viimeisenä, voidaan yhä ajatella olevan nähtävissä aikaisemmalle yhteiskuntamuodolle ominaisia arvoja. Tutkielmassa selvitetään, kuinka asuinympäristö on yhteydessä eroajatuksiin. Tämän lisäksi tutkitaan, voidaanko eroajatuksissa esiintyvää kaupungin ja maaseudun välistä vaihtelua selittää tutkimushenkilöiden sosiodemografisilla piirteillä ja/ tai arvomaailmojen eroilla. Lopuksi tutkielmassa vielä arvioidaan, onko asuinympäristön yhteys eroajatuksiin samanlainen miehillä ja naisilla. Tämän tutkielman aineistona käytetään Väestöliiton vuonna 2013 keräämää poikkileikkausaineistoa (Perhebarometri 2013). Aineisto on kerätty väestörekisteristä poimitulla satunnaisotannalla ja se sisältää tietoja vuonna 2005 avo- tai avioliiton solmineista suomalaisista. Aineistosta hyödynnetään 1766 henkilön vastaustietoja. Ensisijaisen selittävän muuttujan, eli asuinympäristön yhteyttä eroajatuksiin tarkastellaan ristiintaulukoinnin ja logistisen regressioanalyysin avulla. Lisäksi asuinympäristön yhteyttä eroajatuksiin elaboroidaan vakioimalla sosiodemografisia muuttujia. Tutkielmassa tarkastellaan myös selittävätkö Perhebarometri-kyselytutkimuksesta operationalisoidut arvomittarit asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä. Myös sukupuolten mahdollisiin eroihin kiinnitetään huomiota. Analyysien tulosten perusteella asuinympäristö on yhteydessä eroajatuksiin. Asuinympäristön ja eroajatusten välillä on havaittavissa selvä gradientti. Eroajatukset ovat yleisempiä pienissä- ja suurissa kaupungeissa asuvilla kuin maaseudulla asuvilla. Suurissa kaupungeissa asuvien eroajatusten veto on noin 1,6-kertainen suhteessa maaseutuympäristössä asuvien eroajatusten vetoon. Tutkimusväestön sosiodemografiset piirteet selittävät eroajatuksissa olevasta asuinympäristöön liittyvästä vaihtelusta kuitenkin huomattavan osan. Tässä tutkielmassa käytetyistä arvomittareista moraaliarvot selittävät asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä parhaiten. Sosiodemografiset tekijät ja arvot puolestaan selittävät puolestaan yhdessä asuinympäristön ja eroajatusten välisen yhteyden käytännössä kokonaan. Myös sukupuolten välinen interaktiotermi nousee tutkimuksessa tilastollisesti merkitseväksi (p=.03). Ristiintaulukoimalla tehty jatkotarkastelu kuitenkin osoittaa, että asuinympäristö on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä eroajatuksiin vain naisilla. Suurissa kaupungeissa asuvien naisten eroajatusten veto on noin 1,9-kertainen suhteessa maaseutuympäristössä asuvien naisten eroajatusten vetoon. Tutkielmassa käytetyistä arvomittareista tasa-arvon merkitystä mittaavat mittarit selittävät naisilla asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä parhaiten. Sosiodemografiset tekijät ja arvot selittävät myös naisilla eroajatuksissa olevan asuinympäristöön liittyvän vaihtelun käytännössä kokonaan, mutta tulokset eivät ole aivan yhtä selviä kuin koko aineistolle tehdyssä analyysissa. Tulos asuinympäristön ja eroajatusten välisestä yhteydestä on linjassa arvomuutosta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden kanssa, jonka mukaan arvot muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen vanavedessä. Tästä syystä maaseutuympäristössä painottuvat ”traditionaalisemmat”- ja kaupunkiympäristössä ”modernimmat” arvot. Asuinympäristön merkitystä arvoja selittävänä tekijänä ei tule kuitenkaan liioitella, koska arvoihin vaikuttavat asuinympäristön lisäksi myös monet muut tekijät.


Files in this item

Files Size Format View
Timonen_Suvi_maisterintutkielma_2021.pdf 1.759Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record