Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kieli-ideologiat kielenoppimisen diskursseissa : katsaus itäafrikkalaisten maahanmuuttajien kielielämäkertoihin

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-16T07:42:22Z
dc.date.available 2021-06-16T07:42:22Z
dc.date.issued 2021-06-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36637
dc.title Kieli-ideologiat kielenoppimisen diskursseissa : katsaus itäafrikkalaisten maahanmuuttajien kielielämäkertoihin fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pesonen, Aino
dct.issued 2021
dct.abstract Tämä tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, jota varten haastattelin neljää monikielistä itäafrikkalaista maahanmuuttajaa. Tutkielmassa tarkastelen aineistosta kumpuavia kielenoppimisen diskursseja kieli-ideologisesta näkökulmasta. Tutkielma tarjoaa esimerkkejä kieli-ideologioiden eli kieleen kytkeytyvien käsitysten ja niiden muodostamien ajatusjärjestelmien rooleista ja monimuotoisuudesta monikielisissä maahanmuuttajayhteisöissä ja erityisesti itäafrikkalaisten maahanmuuttajien keskuudessa. Aineistonkeruussa sovelsin sosiolingvistiikan menetelmiä ja kielielämäkerrallista näkökulmaa, joka korostaa yksilön kieliin liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä. Tutkielman keskeiset teoreettiset lähtökohdat nojaavat monitieteiseen tutkimusotteeseen, jossa korostuu kriittisen diskurssintutkimuksen ja kieli-ideologioiden tutkimuksen yhteenliittymä. Aineiston analyysissä sovellan keskeisesti kriittisen diskurssintutkimuksen menetelmiä, joita tuen tapaustutkimuksen tavoitteilla. Analysoin tutkielmassani seitsemää aineistosta noussutta kielenoppimisen diskurssia: kielenoppimisen merkityksellistäminen uran/työllistymisen näkökulmasta; kielenoppimisen merkityksellistäminen identiteetin välittämisen näkökulmasta; kielenoppimisen merkityksellistäminen kommunikoinnin sujuvuuden näkökulmasta; kielenoppimisen merkityksellistäminen matkustelun ja globaalin osallistumisen näkökulmasta; kielenoppiminen uhkana; kielenoppimisen merkityksellistäminen kotoutumisen näkökulmasta; ja kielenoppiminen ja käsitykset korrektiudesta. Tarkastelen tuloksia neljän erilaisen kieli-ideologian valossa ja selvitän, kuinka kieli-ideologioita hyödynnetään kielenoppimisen merkitysten määrittelyssä. Analyysin perusteella aineistossa näkyy yksilötasolla ja tutkimusjoukon tasolla tapahtuva eri kieli- ideologioiden uudelleentuottaminen, haastaminen ja neuvottelu diskurssien välisesti sekä niiden sisäisesti. fi
dct.subject kieli-ideologiat
dct.subject kielenoppiminen
dct.subject kielielämäkerta
dct.subject monikielisyys
dct.subject kriittinen diskurssintutkimus
dct.subject tapaustutkimus
dct.subject kieli-ideologioiden tutkimus
dct.subject lingvistinen antropologia
dct.subject sosiolingvistiikka
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Aunio, Lotta
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:23845b87-5adb-44fa-877c-9e858e0d12a7
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-14 12:24:59:206
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106162978
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Katsaus itäafrikkalaisten maahanmuuttajien kielielämäkertoihin fi
ethesis.facultystudyline Afrikan ja Lähi-idän kielet fi
ethesis.facultystudyline Languages of Africa and Middle East en
ethesis.facultystudyline Afrikanska språk och Mellanösterns språk sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_052
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002

Files in this item

Files Size Format View
aino_p_pesonen_tutkielma_2021.pdf 900.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record