Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Röntgenabsorptiospektroskopia-analyysi maanäytteistä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-18T05:54:01Z
dc.date.available 2021-06-18T05:54:01Z
dc.date.issued 2021-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36857
dc.title Röntgenabsorptiospektroskopia-analyysi maanäytteistä fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kinnunen, Outi
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Maa-aineksessa fosfori on sitoutunut alkuaineisiin, joista rauta on merkittävässä osassa. Fosfori voi vapautua vedessä tai pohja-aineksessa liuenneeseen muotoon aiheuttaen rehevöitymistä. Fosforin vapautumiseen vesistössä vaikuttavat maa-aineksen koostumus, veden ominaisuudet ja hiilen saatavuus. Raudan pitoisuudet ja esiintymismuodot selittävät osittain vesistöjen välisiä eroja rehevöitymisessä. Röntgenabsorptiospektroskopialla voidaan tutkia alkuaineen atomien hapetustilaa, koordinaatiolukua, koordinaatiokemiaa ja atomien välisiä etäisyyksiä. Menetelmässä mitataan absorptiokerrointa energian funktiona. Näytteiden analysoinnissa käytetään yleensä vertailukohtana hyvin tunnettuja referenssien spektrejä. Tulokset ovat luotettavimmat, kun referenssien spektrit ovat mitattu samoilla asetuksilla yhdessä näytteiden kanssa. Tässä työssä on tutkittu yhtätoista (11) eri maa-ainesta röntgenabsorptiospektroskopialla raudan K-reunan lähiympäristössä. Maa-aineksista tutkittiin; 1. käsittelemätön, 2. oksalaattiuutettu, 3. poltettu sekä 4. oksalaattiuutettu ja poltettu versio. Oksalaattiuuton ja polton tarkoituksena oli selventää maa-ainesten välillä olevia eroja. Uuttaminen tarkoittaa oksalaattiuuttoa, jossa maa-aineksesta poistuu heikosti kiteistä rautaa. Polttaminen tarkoittaa näytteen kuumentamista 700 asteeseen, jolloin maa-aineksen rautaoksidit hapettuvat ja kiteytyvät. Näytteet, 44 kpl, mitattiin kolmeen kertaan. Eri maa-aineksien ja niiden eri käsittelyiden välillä havaittiin eroja absorptioreunan energiassa, joka on yhteydessä raudan hapetustilaan. Polttaminen teki absorptiospektreistä keskenään lähes samanlaisia ja tasoitti käsittelemättömissä näytteissä olleita eroja. Oksalaattiuuttamisella ei havaittu olevan vastaavaa vaikutusta. Näytteiden rautamineraalien spektripainoista voidaan päätellä näytteiden mineraalikoostumuksia. Jotta raudan merkitystä fosforin kierrossa voidaan tarkentaa, tarvitaan lisää tutkimusta. fi
dct.subject röntgen fi
dct.subject absorptio fi
dct.subject spektroskopia fi
dct.subject K-reuna fi
dct.subject XANES fi
dct.subject rauta fi
dct.subject maa-aines fi
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b2acf900-590c-4c89-979e-c452a4a689b0
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106183109
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative X-ray absorption spectroscopy analysis from soil samples en
ethesis.facultystudyline Kokeellinen materiaalifysiikka fi
ethesis.facultystudyline Experimental Material Physics en
ethesis.facultystudyline Experimentell materialfysik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_077
ethesis.mastersdegreeprogram Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Materials Research en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i materialforskning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_005

Files in this item

Files Size Format View
Kinnunen_Outi_Maisterintutkielma_2021.pdf 11.20Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record