Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Akateemisten tunteiden sanoma : tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-10-15T06:11:41Z
dc.date.available 2015-10-15T06:11:41Z
dc.date.issued 2015-10-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3687
dc.title Akateemisten tunteiden sanoma : tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aalto, Heidi
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Objectives and method The aim of this qualitative study was to describe, analyze and interpret the experienced academic emotions of students during the university studies, as well as to describe how emotions are related to studying and study progress. The data was analysed through qualitative content analysis. The research was carried out as two separate interviews of five individual students from the Faculty of Humanities at the Helsinki University, the total number of interviews being ten. Two of the students had progressed faster than average in studies during their first year and the rest three were progressing slower than average during their first year. Based on previous studies (eg. Pekrun, 2006 Hailikari et al., 2015) it was to be expected that the academic achievement emotions play a central role in university studying. Results and conclusions The results showed that the emotional aspect of learning is important for successful learning. Students' descriptions revealed a wide range of emotional expressions in descriptions of emotions, moods and feelings. There was variation in how students described situation specific emotions (emotional states) and individual ways to approach emotions (emotional traits). In addition, elements which triggered emotions were identified, such as teaching or studying as an activity. From this data, it was not possible to distinguish a clear similarities or differences between the students who progressed fast in their studies and those who progressed slowly, although some differences between these different type of students could be detected. Students progressing slowly advanced students described that, for example, uncertainty and conflicting emotional experiences caused delay in their studies, though, the data is limited. Of the two fast progressing students only one clearly emphasized positive emotions. The result corresponded to the assumption that most of the negative and hinder study progression. In turn positive emotions are mainly connected to faster study pace and better study success (eg. Pekrun et al., 2002). Weak or neutral emotions also appeared in the data. Most clearly the emotions focused on studying, planning of studying and its contents, as well as to the results and achievement of studying and its guidance. The most positive emotions were expressed in relation to teaching, while uncertainty was mostly related to future career possibilities. Based on results, it is important to be aware of differences individual students' ways of experiencing and describing emotions. en
dct.abstract Tavoitteet ja menetelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena oli laadullisen sisällönanalyysin menetelmin kuvata, analysoida ja tulkita opiskelijoiden yliopisto-opiskelunsa aikana kokemia akateemisia tunteita, sekä kuvata niiden mahdollista yhteyttä opiskeluun sekä opiskelujen etenemiseen. Tutkimuksen aineistona oli viiden Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan opiskelijan kaksi erillistä haastattelua, joten haastattelujen kokonaismäärä oli yhteensä kymmenen. Opiskelijoista kaksi oli ensimmäisenä opintovuonna opinnoissaan keskimääräistä nopeammin edenneitä ja loput kolme keskimääräistä hitaammin edenneitä. Aiempien tutkimusten perusteella (mm. Pekrun, 2006, Hailikari ym., 2015) oli oletettavissa, että akateemiset tunteet ovat merkityksellisiä yliopisto-opiskelussa. Tulokset ja johtopäätökset Tulokset osoittivat, että oppimisen emotionaalisella aspektilla on merkitystä menestyksellisessä opiskelussa. Opiskelijoiden kuvauksissa ilmeni monipuolisia tunneilmauksia, kuten tunteita, mielialoja ja tunnetiloja. Osa kuvauksista koski tilannekohtaisia tunteita ja opiskelijoiden kuvausten eroavaisuuksissa oli havaittavissa myös yksilökohtaisia tapoja lähestyä tunteita. Tämän lisäksi oli löydettävissä tekijöitä, joihin tunteet kohdistuivat tai jotka aiheuttivat tunteita, kuten opetus tai opiskelu toimintana. Tästä aineistosta ei ollut mahdollista erottaa hitaasti tai nopeasti opinnoissaan edenneillä selkeää yhtenäistä suuntausta, joskin opinnoissaan nopeasti etenevien ja hitaasti etenevien välillä oli kuitenkin havaittavissa selkeitä eroja. Vaikka aineisto on suppea, kuvasivat hitaasti opinnoissaan edenneet opiskelijat muun muassa epävarmuuden ja ristiriitaisten tunnekokemusten aiheuttavan opintojen viivästymistä. Nopeasti etenevistä opiskelijoista vain toisella painottuivat selkeästi positiiviset tunteet. Tulos vastasi oletusta, siitä, että suurin osa negatiivisista ja opiskelua hidastavista tunteista vaikuttavat negatiivisesti opiskeluissa etenemiseen ja niiden tulokseen, kun taas positiiviset tunteet ovat pääosin yhteydessä opiskelussa menestymiseen (mm. Pekrun ym., 2002), tosin aineistossa esiintyi myös intensiteetiltään heikkoja ja sävyltään neutraaleja tunteita. Selkeimmin tunteet kohdistuivat opiskeluun, opiskelun suunnitteluun ja sisältöön, opiskelun tulokseen ja tavoitteeseen sekä ohjaukseen. Eniten positiivisia tunteita ilmaistiin opetukseen liittyen, kun taas epävarmuutta aiheutti valmistumisen jälkeiset alakohtaiset uranäkymät. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista tiedostaa opiskelijoiden erilaisia tapoja kokea ja ilmaista opiskeluun liittyviä tunteita, sekä lisäksi erilaisia tekijöitä ja kohteita, joihin tunne kohdistuu tai joista tunne aiheutuu. fi
dct.subject akateemiset tunteet fi
dct.subject saavutuksen tunteet fi
dct.subject kontrolli-arvoteoria fi
dct.subject yliopisto-opiskelu fi
dct.subject opiskelumenestys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Postareff, Liisa
ethesis.supervisor Lindblom-Ylänne, Sari
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5ca10328-0877-4edd-8320-a9921d978c3d
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-09-01 14:53:41:838
ethesis-internal.title.primary Akateemisten tunteiden sanoma en
ethesis-internal.title.secondary Tunteet kuvaamassa opiskelua kokemuksena ja saavutuksena en
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives and method The aim of this qualitative study was to describe, analyze and interpret the experienced academic emotions of students during the university studies, as well as to describe how emotions are related to studying and study progress. The data was analysed through qualitative content analysis. The research was carried out as two separate interviews of five individual students from the Faculty of Humanities at the Helsinki University, the total number of interviews being ten. Two of the students had progressed faster than average in studies during their first year and the rest three were progressing slower than average during their first year. Based on previous studies (eg. Pekrun, 2006 Hailikari et al., 2015) it was to be expected that the academic achievement emotions play a central role in university studying. Results and conclusions The results showed that the emotional aspect of learning is important for successful learning. Students’ descriptions revealed a wide range of emotional expressions in descriptions of emotions, moods and feelings. There was variation in how students described situation specific emotions (emotional states) and individual ways to approach emotions (emotional traits). In addition, elements which triggered emotions were identified, such as teaching or studying as an activity. From this data, it was not possible to distinguish a clear similarities or differences between the students who progressed fast in their studies and those who progressed slowly, although some differences between these different type of students could be detected. Students progressing slowly advanced students described that, for example, uncertainty and conflicting emotional experiences caused delay in their studies, though, the data is limited. Of the two fast progressing students only one clearly emphasized positive emotions. The result corresponded to the assumption that most of the negative and hinder study progression. In turn positive emotions are mainly connected to faster study pace and better study success (eg. Pekrun et al., 2002). Weak or neutral emotions also appeared in the data. Most clearly the emotions focused on studying, planning of studying and its contents, as well as to the results and achievement of studying and its guidance. The most positive emotions were expressed in relation to teaching, while uncertainty was mostly related to future career possibilities. Based on results, it is important to be aware of differences individual students’ ways of experiencing and describing emotions. en
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet ja menetelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena oli laadullisen sisällönanalyysin menetelmin kuvata, analysoida ja tulkita opiskelijoiden yliopisto-opiskelunsa aikana kokemia akateemisia tunteita, sekä kuvata niiden mahdollista yhteyttä opiskeluun sekä opiskelujen etenemiseen. Tutkimuksen aineistona oli viiden Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan opiskelijan kaksi erillistä haastattelua, joten haastattelujen kokonaismäärä oli yhteensä kymmenen. Opiskelijoista kaksi oli ensimmäisenä opintovuonna opinnoissaan keskimääräistä nopeammin edenneitä ja loput kolme keskimääräistä hitaammin edenneitä. Aiempien tutkimusten perusteella (mm. Pekrun, 2006, Hailikari ym., 2015) oli oletettavissa, että akateemiset tunteet ovat merkityksellisiä yliopisto-opiskelussa. Tulokset ja johtopäätökset Tulokset osoittivat, että oppimisen emotionaalisella aspektilla on merkitystä menestyksellisessä opiskelussa. Opiskelijoiden kuvauksissa ilmeni monipuolisia tunneilmauksia, kuten tunteita, mielialoja ja tunnetiloja. Osa kuvauksista koski tilannekohtaisia tunteita ja opiskelijoiden kuvausten eroavaisuuksissa oli havaittavissa myös yksilökohtaisia tapoja lähestyä tunteita. Tämän lisäksi oli löydettävissä tekijöitä, joihin tunteet kohdistuivat tai jotka aiheuttivat tunteita, kuten opetus tai opiskelu toimintana. Tästä aineistosta ei ollut mahdollista erottaa hitaasti tai nopeasti opinnoissaan edenneillä selkeää yhtenäistä suuntausta, joskin opinnoissaan nopeasti etenevien ja hitaasti etenevien välillä oli kuitenkin havaittavissa selkeitä eroja. Vaikka aineisto on suppea, kuvasivat hitaasti opinnoissaan edenneet opiskelijat muun muassa epävarmuuden ja ristiriitaisten tunnekokemusten aiheuttavan opintojen viivästymistä. Nopeasti etenevistä opiskelijoista vain toisella painottuivat selkeästi positiiviset tunteet. Tulos vastasi oletusta, siitä, että suurin osa negatiivisista ja opiskelua hidastavista tunteista vaikuttavat negatiivisesti opiskeluissa etenemiseen ja niiden tulokseen, kun taas positiiviset tunteet ovat pääosin yhteydessä opiskelussa menestymiseen (mm. Pekrun ym., 2002), tosin aineistossa esiintyi myös intensiteetiltään heikkoja ja sävyltään neutraaleja tunteita. Selkeimmin tunteet kohdistuivat opiskeluun, opiskelun suunnitteluun ja sisältöön, opiskelun tulokseen ja tavoitteeseen sekä ohjaukseen. Eniten positiivisia tunteita ilmaistiin opetukseen liittyen, kun taas epävarmuutta aiheutti valmistumisen jälkeiset alakohtaiset uranäkymät. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista tiedostaa opiskelijoiden erilaisia tapoja kokea ja ilmaista opiskeluun liittyviä tunteita, sekä lisäksi erilaisia tekijöitä ja kohteita, joihin tunne kohdistuu tai joista tunne aiheutuu. en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201510153707
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The message of academic emotion : Emotions describing the learning as an experience and an achievement en

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma Heidi_Aalto_ 2015.pdf 1.454Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record