Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Siilinjärven fosfaattikaivoksen nettonykyarvo

Show full item record

Title: Siilinjärven fosfaattikaivoksen nettonykyarvo
Author(s): Mutila, Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Kaivostoiminta on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä toimialoista (Vasara, 2019). On tärkeää, että nopeasti kehittyvää teollisuudenalaa koskevien yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseksi pyritään löytämään tutkimuksen avulla toimivia ja luotettavia työkaluja. Tällainen työkalu on esimerkiksi tuotantokaivoksen arvonmääritysmenetelmä, jolla määritetään kaivoksen arvo omistajalle riittävällä tarkkuudella. Tässä tutkielmassa perehdyttiin Hotellingin arvonmääritysperiaatteen sekä Cairns ja Davisin (1998) arvonmääritysmenetelmän teoriaan ja niiden asemaan taloustieteen kirjallisuudessa. Tutkielman empiirisessä osassa tarkastelluilla arvonmääritysmenetelmillä laskettiin Siilinjärven fosfaattikaivoksen nettonykyarvo ja suoritettiin herkkyysanalyysi määritetylle datalle menetelmien tilastollisen analysoinnin sijaan. Tutkielmassa vastattiin seuraaviin kysymyksiin: kuinka arvonmääritysmenetelmän valinta ja arvonmäärityksessä käytettävissä oleva data vaikuttavat yksittäisen kaivoksen nettonykyarvoon? Kuinka edellä mainitut vaikutukset näkyvät mahdollisesti kaivoksen yhteiskunnallisessa arvossa ja siten yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Tutkielman analyysissa perustilanteeksi määritettiin vuosi 2020, jota määritetty data arviointiin kuvaamaan. Herkkyysanalyysi suoritettiin suhteessa perustilanteeseen. Arvioitu data kuvasi fosfaattirikasteen tuotantoa. Hotellingin arvonmääritysperiaatteella saatu Siilinjärven fosfaattikaivoksen nettonykyarvo oli 663,27 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Cairns ja Davisin arvonmääritysmenetelmällä saatu nettonykyarvo oli 378,23 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Siten on mahdollista, että Hotellingin arvonmääritysperiaate tuottaa myös suuremman yhteiskunnallisen arvon kuin Cairns ja Davisin arvonmääritysmenetelmä. Tässä tapauksessa Hotellingin arvonmääritysperiaatetta käytettäessä yksittäinen kaivosprojekti saatettaisiin hyväksyä, jota ei välttämättä hyväksyttäisi Cairns ja Davisin arvonmääritysmenetelmää käytettäessä. Arvonmäärityksessä käytettävissä olevan datan vaikutukset välittyvät arvonmääritysmenetelmällä saatavaan nettonykyarvoon ja siten yhteiskunnalliseen arvoon ja päätöksentekoon. Vaikutuksen suuruus on riippuvainen esimerkiksi käytettävästä menetelmästä ja arvioissa olevan virheen suuruudesta. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi laajentaa testaamalla Cairns ja Davisin arvonmääritysmenetelmää tilastollisin keinoin, jotta menetelmän olisi mahdollisuus saada empiiristä tukea. Lisäksi erityisesti Cairns ja Davisin arvonmääritysmenetelmää voitaisiin laajentaa siten, että se huomioisi myös kaivostoiminnan ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.
Mining is globally one of the fastest growing and developing industries (Vasara, 2019). It is important to find functional and reliable methods via academic research to solve societal issues in a rapidly evolving industry. Such a method is, for example, a valuation method for a producing mine which determines the value of the mine for the owner with sufficient accuracy. This thesis studied the theory of Hotelling's valuation principle and valuation method of Cairns and Davis (1998) and their role in the economic literature. In the empirical part of the thesis, the net present value of the Siilinjärvi phosphate mine was calculated, and sensitivity analysis was performed for the determined data using the studied valuation methods, instead of statistical analysis of the methods. The thesis answered the following questions: what are the effects of a valuation method and the available data on the net present value of a single producing mine? How are the above-mentioned impacts possibly reflected in social value of the mine and thus in social decision-making? In the analysis of the thesis, the base year was defined as 2020. Data was determined to describe the base year, and sensitivity analysis was performed relative to it. The estimated data described the production of phosphate concentrate, and the valuation was outlined accordingly. The net present value of the Siilinjärvi phosphate mine, calculated using the Hotelling valuation principle, was 663,27 million US dollars. The net present value obtained using the valuation method of Cairns and Davis was 378.23 million US dollars. Thus, the Hotelling valuation principle also produces higher social value than the valuation method of Cairns and Davis. And it is possible that using the Hotelling valuation principle, a single mining project would be approved, which would not necessarily be accepted using the valuation method of Cairns and Davis. The effects of the available data are transmitted to the net present value obtained by the valuation method and thus to the social value and decision-making. The magnitude of the effects depends, for example, on the method used and the magnitude of the error in the estimates. Future research could be testing the valuation method of Cairns and Davis with statistical means to allow the valuation method to gain empirical support. Also, the valuation method of Cairns and Davis valuation method could be extended to cover the ecological and social impacts of mining.
Keyword(s): Uusiutumattomat luonnonvarat tuotantokaivos fosfaatti arvonmääritys


Files in this item

Files Size Format View
Mutila_Matias_thesis_2021.pdf 726.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record